2009_09(september)

VZN o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene mesta Brezová pod Bradlom

Dňa 27. 08. 2009 bolo Mestským zastupiteľstvom v Brezovej pod Bradlom prijaté Všeobecne záväzné nariadenie o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene mesta Brezová pod Bradlom v súlade so zákonom č. 543/2004 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný

 zákon).
Týmto VZN sa ruší VZN č. 1/2007 a nahrádza ho VZN č. 3/2009 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene mesta Brezová pod Bradlom.
Zmeny, ktoré prinesie platné VZN, sa týkajú hlavne zákazu vypaľovania trávy, lístia a zvyškov rastlín. Tieto body sú doplnené v novovytvorenom §, pod názvom „Čistota ovzdušia“. Doteraz táto problematika v našom meste nebola riešená.
Ďalšia zmena sa týka verejnej zelene v meste. Doteraz bolo zakázané znečisťovať zeleň odpadkami, poškodzovať a vyrubovať stromy a kry, chodiť a prechádzať po verejnej zeleni. V novom VZN nastalo doplnenie o zákaz svojvoľne vysádzať stromy a kry na pozemku mesta Brezová pod Bradlom. Taktiež je zakázané poškodzovať aj trávniky.
V paragrafe, ktorý sa venuje vodným nádržiam a vodným tokom, je zakázané umývať vo vodných tokoch a na brehoch robiť údržbu a opravy všetkých motorových a nemotorových vozidiel a strojov.
Celé znenie Všeobecne záväzného nariadenia o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene mesta sa nachádza na internetovej stránke mesta Brezová pod Bradlom.
Na akékoľvek otázky týkajúce sa tejto problematiky vám odpovieme na oddelení výstavby, ÚP, ŽP a dopravy.

Ing. Denisa Sládková
odd. výstavby, ÚP, ŽP a dopravy

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 20. 10. 2009 | 1425 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Február  >>
PoUtStŠtPiSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29    

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server