2009_04(apríl)

Výsledky hospodárenia Mesta Brezová pod Bradlom za rok 2008

Mestské zastupiteľstvo Brezová pod Bradlom na svojom zasadnutí dňa 23. 4. 2009 prerokovalo a schválilo uznesením č. 37/2009 záverečný účet Mesta Brezová pod Bradlom a celoročné hospodárenie za rok 2008 bez výhrad. Hospodárenie mesta za rok 2008 skončilo prebytkom 9 457 728,32 Sk, ktoré budú v roku 2009 použité v súlade so zákonom na tvorbu rezervného fondu a krytie kapitálových výdavkov.

Príjmy a výdavky mesta za r. 2008 (v tis. Sk)

Príjmy spolu
 90 790
 v tom:
 
 - výnos dane z príjmov
39 306 
 - daň z nehnuteľnosti
 7 532
 - miestne dane a poplatky
 4 257
 - príjmy z majetkových účastí a vlastníctva
 3 828
 - platby za tovary a služby
 1 184
 - správne poplatky a pokuty
 1 497
 - vlastné príjmy rozpočtových organizácií
 860
 - iné bežné príjmy
 1 158
 - bežné granty a transfery
 17 117
 - kapitálové granty a transfery
 738
 - príjmy z predaja majetku
 1 217
 - prevod z peňažných fondov
 12 096
 
 
 Výdavky spolu
 81 170
 v tom:
 
 bežné výdavky spolu
 65 358
 - výdavky verejnej správy
 13 570
 - policajné služby
 2 610
 - hasičský zbor
 1 421
 - správa a údržba ciest
 619
 - odpadové hospodárstvo
 277
 - bývanie a občianska vybavenosť
 2 103
 - zdravotné stredisko
 330
 - rekreačné a športové služby
 853
 - mestská knižnica
 973
 - vysielacie a vydavateľské služby
 927
 - kultúra
 2 379
 - materské školy a školské jedálne pri MŠ
 6 394
 - základná škola (vrátane ŠJ a ŠKD)
 18 738
 - základná umelecká škola
 4 864
 - centrum voľného času
 416
 - sociálna oblasť (KD, ZOS, stravovanie dôchodcov,
opatrovateľská služba, sociálna pomoc, dávky v hmotnej núdzi,
ubytovňa Piešťanská ul.)
 1 640
 - príspevok Technickým službám
 6 154
 - ostatné bežné výdavky
 1 090
 kapitálové výdavky spolu
 15 396
- výdavky verejnej správy
1 348
- policajné služby
83
- hasičský zbor
45
- správa a údržba ciest
5 353
- chata Bradlo
183
- odpadové hospodárstvo
1 120
- bývanie a občianska vybavenosť
4 308
- zdravotné stredisko
409
- cintorín (chodník)
816
- materské školy a školské jedálne pri MŠ
1 153
- centrum voľného času
170
- základná umelecká škola
340
- základná škola
68
finančné operácie spolu
416


Stav majetku mesta k 31.12.2008 v obstarávacích cenách (v tis. Sk)

Hodnota majetku mesta spolu
395 049
v tom:
 
Hodnota neobežného majetku spolu
367 486
- budovy a stavby
228 129
- stroje, prístroje a zariadenia
19 483
- dopravné prostriedky
2 616
- umelecké diela
1 834
- pozemky
101 479
- nedokončené investície
4 077
- drobný dlhodobý majetok
1 002
- dlhodobý finančný majetok
8 866
 
 
Hodnota obežného majetku mesta spolu
27 350
- zásoby
8
- zúčtovanie medzi subjektmi VS
10 011
- pohľadávky
3 123
- finančný majetok
14 208
 
 
Časové rozlíšenie
213

Oproti r. 2007 sa hodnota majetku mesta zvýšila o 2 509 tis. Sk.

Ing. Jana Nosková - vedúca oddelenia finančného, správy daní a poplatkov MsÚ Brezová pod Bradlom


Súvisiace články:
Rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na r. 2010 - rozhodujúce vybrané kapitoly (21.01.2010)
Vážení spoluobčania, (23.12.2009)
Ako sme volili (23.12.2009)
Ťažba na Bradle (23.12.2009)
Slávnostné otvorenie detského ihriska na Sídlisku Dušana Jurkoviča (06.11.2009)
Otvorenie multifunkčného ihriska na Sídlisku Dušana Jurkoviča (06.11.2009)
Stretnutie jubilantov mesta Brezová pod Bradlom (06.11.2009)
Úprava koryta Brezovského potoka pod mostom pri zdravotnom stredisku (20.10.2009)
Nové výšky dávok v hmotnej núdzi od 1. 9. 2009 (20.10.2009)
Brezová súčasťou osláv Svetového dňa turizmu (20.10.2009)
Upozornenie na splatnosť miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2009 (20.10.2009)
Mesto Brezová pod Bradlom ďakuje (18.09.2009)
Primátorka mesta k výročiu SNP (18.09.2009)
Prevádzka verejných detských ihrísk a športovísk (18.09.2009)
Personálne zmeny na MsÚ od 1. 9. 2009 (18.09.2009)
Pozvánka (18.09.2009)
Rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na r. 2009 po III. zmene - rozhodujúce vybrané kapitoly (18.09.2009)
Pozvánka (17.08.2009)
129. výročie narodenia M. R. Štefánika (17.08.2009)
Ponuka zamestnania (17.08.2009)
Poďakovanie (17.07.2009)
Areál voľnočasových aktivít (17.07.2009)
Činnosť Technických služieb Brezová pod Bradlom (17.07.2009)
Problematika psov v našom meste... (17.07.2009)
Nové VZN o opatrovateľskej službe (17.07.2009)
Životné minimum po novom (17.07.2009)
Vymenovanie nových riaditeľov školských zariadení (17.07.2009)
Pietna spomienka na generála M. R. Štefánika v Taliansku (20.06.2009)
Zmena telefónnych čísiel na MsÚ (20.06.2009)
Tri nové detské ihriská (20.06.2009)
Oznámenie o miestnej dani z nehnuteľností v roku 2009 (20.06.2009)
Mestská fotosúťaž VELVETEEN (06.05.2009)
Voľby do Európskeho parlamentu (06.05.2009)
Mesto vo fotografii (06.05.2009)
Dotazník – Kultúrny život a kultúrne podujatia na Brezovej pod Bradlom (06.05.2009)
Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta (06.05.2009)
Cena primátorky mesta za rok 2008 (22.04.2009)
Ako sme volili - I.a II. kolo voľby prezidenta SR (22.04.2009)
Vážené spoluobčianky, milé ženy ! (17.03.2009)
Nové projekty v oblasti kultúry (17.03.2009)
Brezová sa opäť prezentovala na veľtrhu GO a Regiontour (22.02.2009)
Nenaplnené proroctvo (22.02.2009)
Výsledok kontroly Úradu pre verejné obstarávanie (22.02.2009)
Demografia obyvateľov mesta k 31. 12. 2008 (22.02.2009)
Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2009 (22.02.2009)
Sociálne služby po novom (22.02.2009)
Informácia pre voličov (22.02.2009)
Oznam pre majiteľov psov (22.02.2009)
Dotazník (22.02.2009)
Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2009 (20.12.2008)
Odpadové hospodárstvo.... separácia v našom meste (20.12.2008)
Nový projekt schválený (20.12.2008)
Otvorenie TEEN PARKU (I. etapa) (16.11.2008)
Večer autentického folklóru (16.11.2008)
Október - Mesiac úcty k starším (16.11.2008)
Prenájom nebytových priestorov (16.11.2008)
Upozornenie (16.11.2008)
Oznam (16.11.2008)
Rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na r. 2008 po II. zmene - rozhodujúce vybrané kapitoly (17.10.2008)
Rekonštrukcia kotolní v Brezovej pod Bradlom s dopadom na cenu tepla (17.10.2008)
Odpadové hospodárstvo - separácia v našom meste (17.10.2008)
Projekt na oživenie tradícií (17.10.2008)
Vyššie dávky v hmotnej núdzi od 1. 9. 2008 (18.09.2008)
Bezpečnejšie v našom meste aj vďaka úspešnému projektu (18.09.2008)
Poďakovanie (18.09.2008)
Opäť sme boli v Březovej (13.08.2008)
Vyššie životné minimum od 1. júla 2008 (13.08.2008)
Oslavy na Javorine (13.08.2008)
Nové detské ihrisko na Sídlisku Dolné lúky (13.08.2008)
Nelegálna výstavba a stavebné práce (13.08.2008)
Rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na r. 2008 po I. zmene - rozhodujúce vybrané kapitoly (13.08.2008)
Rekonštrukcia (13.08.2008)
Slávnosti mesta Pohořelice (16.07.2008)
Oznam (16.07.2008)
Stretnutie miest a obcí Brezová - Březová (16.07.2008)
Oznam (15.06.2008)
Veterný park Hradište pod Vrátnom (15.06.2008)
Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta (15.06.2008)
Nový projekt (15.06.2008)
Upozornenie na povinnosť úhrady miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (15.06.2008)
Prvé grantové kolo nadačného fondu HERBARIA (15.06.2008)
Stanovisko Mesta Brezová pod Bradlom k listu p. Martina Lenobela, konateľa spoločnosti Bytový podnik Brezová, spol. s r.o. Brezová pod Bradlom (18.05.2008)
Záverečný účet mesta za rok 2007 (18.05.2008)
Výsledok hospodárenia Mesta Brezová pod Bradlom za rok 2007 (18.05.2008)
Spoločná konferencia partnerských miest (18.05.2008)
Obchodná verejná súťaž na odpredaj bytu (18.05.2008)
Obchodná verejná súťaž na odpredaj nebytového priestoru (18.05.2008)
Zelené pľúca deťom (18.05.2008)
Brigáda na Bradle (18.05.2008)
Deň narcisov (18.05.2008)
Detské ihriská a verejné športoviská v našom meste (18.04.2008)
TEEN PARK podporila Západoslovenská energetika v Nadácii Pontis (18.04.2008)
Slovenský pohár v horskej cyklistike v Brezovej pod Bradlom (18.04.2008)
Výberové konania (18.04.2008)
Mesto Brezová získalo dotáciu (15.03.2008)
Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa (15.03.2008)
Mestské lesy s.r.o. ocenené certifikátom PEFC (15.03.2008)
Projekty, do ktorých sme sa zapojili (15.03.2008)
| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 06. 05. 2009 | 3131 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:




Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať text



Rozšírené vyhľadávanie
<<  Júl  >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server