2008_04(apríl)

Vážená pani primátorka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

v decembri roku 2007 na valnom zhromaždení Bytového podniku Brezová, spol. s r.o. pani primátorka informovala konateľov spoločnosti BPB, s.r.o., že do dvoch mesiacov ich oboznámi so zámermi Mesta Brezová pod Bradlom s Bytovým podnikom Brezová, spol. s r.o. a vyrieši situáciu k spokojnosti občanov tohto mesta. Prešli viac ako tri mesiace a neudialo sa nič, o čom by nás pani primátorka, respektívne ňou poverená odborne spôsobilá osoba informovala.
Informácie, ktoré sú nám dostupné, sme získali z periodika Novinky spod Bradla, kde bol zverejnený článok pod názvom Slovo primátorky.

Tento príspevok považujem za vcelku vyvážený, až na niektoré nepresnosti, ktoré sú v ňom uvedené. Nedokážem presne špecifikovať dôvod uvedených nepresností, predpokladám, že tieto nepresnosti boli pravdepodobne spôsobené nedostatočným oboznámením sa s materiálmi týkajúcimi sa spoločnosti BPB, s.r.o., alebo mohlo nastať zámerné skreslenie uvádzaných informácií.
P. primátorka nesprávne uvádza meno konateľa p. M. Lenobela v celom článku.
V bode „dozorná rada“ zabudla p. primátorka uviesť terajšieho predsedu dozornej rady za mesto p. Ing. Jozefa Kerecmana (nominácia do pozície predsedu dozornej rady bola schválená primátorkou mesta a poslancami MsZ v Brezovej pod Bradlom).
P. primátorka ďalej uvádza, že inventúrou majetku mesta v nájme BPB, s.r.o. bolo zistené, že v tom čase sa v spoločnosti nenachádzali niektoré majetkové položky, mimo iného i majetok, ktorý predtým žiadal BPB s.r.o. vyradiť z účtovnej evidencie mesta. K tomuto tvrdeniu by som rád poznamenal, že by ma nanajvýš zaujímalo, aký iný majetok sa nenachádzal v BPB, s.r.o. okrem majetku, ktorý BPB, s.r.o. žiadal vyradiť. Na základe mne dostupných materiálov viem, že žiadny iný majetok nechýbal, t. j. hodnotím toto vyjadrenie v periodiku ako účelové, ktorého cieľom je poškodiť dobré meno spoločnosti BPB, s.r.o..
V ďalšom bode p. primátorka píše, aké je ťažké viesť polemiku o tom, či skutočnosť, že mestské zastupiteľstvo tento investičný zámer v roku 2003 zobralo na vedomie, možno brať za jeho schválenie na strane vlastníka majetku. K tomuto chcem uviesť iba toľko, že investičný zámer bol schválený na valnom zhromaždení BPB, s.r.o. a  podpísaný vtedajším primátorom mesta, čo je pre konateľov BPB s.r.o. záväzné v súlade s platnými dokumentmi pojednávajúcimi o riadení spoločnosti a hospodárení s majetkom.
Ďalej p. primátorka uvádza, že BPB, s.r.o. dostal dotáciu z rakúskej banky vo výške 1 755 468,- Sk, ale skutočnosť je úplne iná. BPB, s.r.o. dostal dotáciu z rakúskej banky vo výške 2 1888 484,- Sk. Táto dotácia, ako aj dotácia z ministerstva hospodárstva vo výške 3 715 200,- Sk nejde do ceny tepla a občania tohto mesta tieto prostriedky sčasti už dostali a sčasti budú dostávať v zníženej cene tepla. Táto skutočnosť v článku nebola uvedená, čo možno tiež považovať za účelové a v konečnom dôsledku hodnotím uvedenie takýchto údajov ako poškodzovanie dobrého meno spoločnosti BPB, s.r.o..
V článku sa píše, že v roku 2006 a 2007 došlo k zníženiu majetku mesta v nájme BPB, s.r.o. o viac ako 2 mil. Sk. P. primátorka však zabudla uviesť, že v 38 %-nom majetkovom podieli, ktoré vlastní mesto Brezová pod Bradlom v spoločnosti BPB, s.r.o. došlo k navýšeniu majetku zhruba o 10 mil. Sk. Prostriedky, ktoré p. primátorka uvádza, neboli ziskom BPB, s.r.o., ale o to menej zaplatili občania tohto mesta v cene tepla.
Zaujímalo by ma z akého dôvodu sa uvádzajú do článkov uverejňovaných v Novinkách spod Bradla, ktoré sú distribuované do domácností v rámci mesta informácie, ktoré nie sú založené na úplných faktoch, ale sa uvádzajú informácie neúplné, ktoré podľa môjho názoru účelovo skresľujú hospodárenie BPB, s.r.o. v jeho neprospech.
Vážená pani primátorka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,
chcem uviesť na správnu mieru niektoré skutočnosti týkajúce sa spoločnosti BPB, s.r.o.
BPB, s.r.o. je súkromnou spoločnosťou s 38 %-ným vlastníckym podielom mesta Brezová pod Bradlom. Som toho názoru, že mestské zastupiteľstvo nie je nadriadeným orgánom spoločnosti a nemá právo rozhodovať v BPB, s.r.o. na úrovni riadiacich predstaviteľov spoločnosti. Má právo poveriť p. primátorku rokovaniami v určitých veciach s ostanými spoločníkmi.
Ďalej Vás chcem upozorniť na skutočnosť, že BPB, s.r.o. vlastní všetky technologické zariadenia kotolne S – 1, S – 3, S – 4, VS – 2.
V kotolni S – 2 vlastní mesto iba časť zariadení a zvyšok je vo vlastníctve BPB, s.r.o.
Mesto nevlastní ani jeden technologický celok, z ktorého by vedelo dodávať teplo a TÚV občanom tohto mesta.
Chcem Vám tiež pripomenúť, že BPB, s.r.o. má s mestom uzatvorenú riadnu nájomnú zmluvu, ktorá končí dnom 31. 12. 2008 na základe jednostrannej výpovede nájomnej zmluvy zo strany Mesta Brezová pod Bradlom.
Do skončenia tejto nájomnej zmluvy mesto nemôže v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa predmetnej problematiky v týchto priestoroch bez súhlasu nájomcu robiť vôbec nič, nakoľko sú riadne prenajaté za účelom presne vymedzenej činnosti, a to počas celej doby nájmu v prospech spoločnosti BPB, s.r.o.
V prípade, že by mesto vybudovalo ďalšie tepelné zdroje, len samotné pripojenie na rozvody zdrojov by trvalo 3 – 5 dní, čo by znamenalo, že občanom tohto mesta nebude dodávané 3 – 5 dní teplo a TÚV v kulminujúcom zimnom období a navyše v čase sviatkov. Samozrejme, samotnému pripojeniu nových zdrojov tepla musí logicky predchádzať ich vybudovanie, a to najmenej v troch rôznych častiach Brezovej pod Bradlom.
Konatelia spoločnosti BPB, s.r.o využili viaceré možnosti, ako predísť takejto patovej situácii. Na žiaden z návrhov však mesto dodnes neodpovedalo, i keď zákonom stanovená lehota na vydanie odpovede je 30 dní. Chcel by som v tejto súvislosti poslancov i p. primátorku upozorniť na povinnosti hlavného kontrolóra, medzi ktoré v zmysle zákona 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov, najmä § 18d (Rozsah kontrolnej činnosti) patrí „kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, 16c) kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností 16d) a petícií, 16e) kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. 16f)“.
Zástupca primátorky na základe mne dostupných informácii od občanov nášho mesta rozširuje medzi občanmi informácie, že Francúzi „to“ kúpia a rokuje s potenciálnymi uchádzačmi. Nie je mi však dostatočne zrejmé, čo chce predávať, keď mesto vlastní v týchto zariadeniach iba to, čo už som uviedol v tomto liste. Bolo by vhodné, aby sa predstavitelia mesta vyjadrovali k problematikám v rámci mesta až po dôkladnom oboznámení sa s vecnou podstatou a nerozširovali správy, ktoré nemajú hodnotný informačný obsah.
Ďalej chcem dôrazne upozorniť na fakt, že zničením týchto relatívne nových, dobre fungujúcich zariadení mesto poškodí v prvom rade svojich občanov, lebo časť týchto zariadení už občania tohto mesta zaplatili v cene tepla. Nechce sa mi veriť, že poslanci MsZ schvália zošrotovanie mestského majetku vo výške zhruba 10 mil. Sk, pretože takéto konanie by bolo v rozpore so zákonom o obecnom zriadení a právnymi predpismi súvisiacimi s týmto zákonom.
Domnienka, že majetok mesta vo výške 38 % zostane v tepelných zariadeniach, je chybná. Mesto Brezová pod Bradlom nevlastní žiaden majetok v BPB, s.r.o. Mesto vlastní 38 %-ný majetkový podiel v rámci celej spoločnosti BPB, s.r.o. Ak by nastala likvidácia spoločnosti, tak v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi tento podnik likvidátor určený súdom zlikviduje, z výťažku spoločnosti dostane každý spoločník podiel vo výške percentuálneho podielu, ktorý v BPB, s.r.o. vlastnil, samozrejme až po uhradení všetkých záväzkov spoločnosti.
Dôrazne upozorňujem, že vzhľadom na súčasnú situáciu bude BPB s.r.o. nútený začať dávať výpovede zo zmlúv svojim dodávateľom a odberateľom už v priebehu mesiaca jún 2008.
Dovolím si Vás ďalej upozorniť na skutočnosť, že vypovedaním nájomnej zmluvy nebude zrušený BPB, s.r.o., iba bude tejto spoločnosti odobratý jeden predmet podnikania. BPB, s.r.o. bude fungovať ďalej a pokiaľ bude mať viac ako ½ základného imania, bude záležať len na konateľoch, kedy vyhlásia na seba konkurz.
Vážené poslankyne, vážení poslanci,
chcem Vás upozorniť na skutočnosť, že v súčasnosti už uplynulo obdobie všetkých ponúk zo strany BPB, s.r.o.
Nakoľko ste doteraz nedokázali „prinútiť“ predstaviteľov tohoto mesta konať a odpovedať na tieto ponuky, záleží teraz len na spoločníkoch mesta, ako budú konať ďalej.
Ak však predpokladáte, že spoločníci rezignovali i pod vplyvom negatívne zameranej mediálnej kampane, veľmi sa mýlite.
V mene konateľov spoločnosti BPB, s.r.o. Vás môžem ubezpečiť, že konateľom nie je fungovanie spoločnosti ľahostajné a budú sa snažiť v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky o ďalší rozvoj spoločnosti v prospech konečných spotrebiteľov tepla, tak ako tomu bolo doposiaľ.
Ak si kladiete otázku či mne osobne nezáleží na peniazoch, ktoré by som mohol získať z predaja BPB, s.r.o., môžem Vám odpovedať, že máte pravdu, záleží. Avšak nie natoľko, aby som prišiel o svoje presvedčenie, že vždy som v spoločnosti konal správne a zodpovedne.

Keby bol mojím zámerom predaj, už dávno by bol tento podnik v likvidácii, ale 30 rokov čestnej práce v tomto podniku mi nedovoľuje takto postupovať.


S pozdravom
Martin Lenobel
konateľ spoločnosti
Bytový podnik Brezová, spol. r.o.
Poznámka:

List od p. Lenobela uvádzame v pôvodnom znení.Súvisiace články:
Už sviatky lásky, pokoja (23.12.2009)
Boh sa skláňa k človeku (23.12.2009)
Vianočné želanie (23.12.2009)
Realizácia projektu 4CYKLOREGIO (23.12.2009)
Radostná udalosť vianočná (23.12.2009)
Stridžie dni na Brezovej (23.12.2009)
2U Fest za nami (23.12.2009)
Viete že...? (23.12.2009)
Čas promócií (23.12.2009)
Kalendár 2010 (23.12.2009)
Zbierka na knihu o hasičoch (23.12.2009)
Tridsaťročná silvestrovská tradícia (23.12.2009)
Vianočný stromček (23.12.2009)
Poďakovanie (23.12.2009)
Mikulášska nádielka (19.11.2009)
Oznam (06.11.2009)
Finišujeme (06.11.2009)
Deň otvorených dverí v SOŠ M. R. Štefánika (06.11.2009)
Návšteva v Poľnom Berinčoku (06.11.2009)
Zo života Klubu dôchodcov Brezová pod Bradlom (06.11.2009)
Jubileum sobáša (06.11.2009)
Čas promócií (06.11.2009)
Za Vlastou Pešlovou /1940 - 2009/ (06.11.2009)
“Prietržská“ upravená ako pamätný areál (20.10.2009)
Cyklochodník vo výstavbe (20.10.2009)
Klub SMRŠ oznamuje: (20.10.2009)
Plody našich dedov (20.10.2009)
Nádražáci po tridsiatich rokoch (20.10.2009)
Poďakovanie (20.10.2009)
Čas promócií (20.10.2009)
Stretnutie krížovkárov (20.10.2009)
Boli ste na jarmeku? (18.09.2009)
V Banskej Bystrici (18.09.2009)
Oznam (18.09.2009)
4CYKLOREGIO (18.09.2009)
Spravodliví medzi národmi (18.09.2009)
Keď nebolo kombajnov (18.09.2009)
Plody stromu sú vždy majetkom vlastníka stromu (18.09.2009)
Zo života Klubu dôchodcov Brezová pod Bradlom (18.09.2009)
Nostalgická spomienka (110 rokov od otvorenia železnice Jablonica – Brezová) (18.09.2009)
Poďakovanie (18.09.2009)
Jubileum exprimátora (18.09.2009)
Podvečer s powerjogou (18.09.2009)
Bradlianska mohyla súčasťou Európskeho kultúrneho dedičstva (17.08.2009)
17. ročník stretnutia miest a obcí so spoločným názvom Březová – Brezová (17.08.2009)
Penzióny v programe 4CYKLOREGIO (17.08.2009)
Nádražáci majú tridsať rokov (17.08.2009)
Nádražáci po tridsiatich rokoch (17.08.2009)
Aj ako tip na víkend (17.08.2009)
Tramping na Brezovej pod Bradlom (17.08.2009)
Kľukatá cesta pamätných listín (17.08.2009)
Európske dedičstvo, iniciatíva „Etiketa európskeho dedičstva“ (17.08.2009)
Technička s čarom umelkyne (17.08.2009)
Konvent hlasoval o Národnom dome Štefánikovom (17.08.2009)
Vyplňovačka (17.08.2009)
Z Brezovského kultúrneho leta... (popisky k fotkám) (06.08.2009)
Bude Bradlo patriť medzi Sedem divov TSK? (17.07.2009)
Vážení čitatelia! (17.07.2009)
Pozývame vás (17.07.2009)
Pramene k minulosti (prosba k spoluobčanom) (17.07.2009)
Kúpalisko (17.07.2009)
Realizácia programu 4CYKLOREGIO (17.07.2009)
Ad: Brezovský ...(12. 6.2009) (17.07.2009)
Jubilant generál Naďovič (17.07.2009)
Pozvánka (17.07.2009)
Správa o krížovkárskom turnaji (17.07.2009)
Najvyššie položený byt v Brezovej s najlepším výhľadom zdarma ! (17.07.2009)
Denný plán činnosti CVČ cez letné prázdniny (17.07.2009)
Medzinárodný deň detí (17.07.2009)
Už sto rokov (17.07.2009)
Vzácna návšteva (17.07.2009)
Spomienka na obetavú speváčku ľudových piesní Annu Gabrižovú-Kravárikovú z Brezovej (17.07.2009)
Podakovanie (17.07.2009)
Program 4CYKLOREGIO (20.06.2009)
Na Bradlo za poznaním… (20.06.2009)
Spomienka na učiteľa (20.06.2009)
Brezovský kroj (20.06.2009)
Ocenenie pre Štefana Lajdu (20.06.2009)
Deti deťom (20.06.2009)
Šachový turnaj (20.06.2009)
Zo života Klubu dôchodcov v Brezovej pod Bradlom (20.06.2009)
O zachránených letcoch a ich záchrancoch (20.06.2009)
ZemTierra (06.05.2009)
64. výročie oslobodenia mesta (06.05.2009)
4CYKLOREGIO (06.05.2009)
Brigáda na Bradle (06.05.2009)
Pozvánka na turnaje (06.05.2009)
Deň narcisov (06.05.2009)
Slávnostná akadémia k 120. výročiu narodenia Štefana Osuského (06.05.2009)
Zo života Klubu dôchodcov v Brezovej pod Bradlom (06.05.2009)
Regionálna spomienková slávnosť na Bradle 3. mája 2009 (22.04.2009)
ZemTierra (22.04.2009)
Deň učiteľov (22.04.2009)
Seminár subregiónu Pod Bradlom (22.04.2009)
Koncert Honzu Nedvěda so skupinou (22.04.2009)
Zdravá výživa detí (22.04.2009)
V klube SMRŠ spomínali (22.04.2009)
Poďakovanie (22.04.2009)
Výzva (17.03.2009)
II. etapa programu 4CYKLOREGIO (17.03.2009)
Občania diskutovali (17.03.2009)
Zber textilu v meste (17.03.2009)
Fašiangové posedenie (17.03.2009)
Hasiči rokovali (17.03.2009)
Počasie prialo zabíjačke (17.03.2009)
Úspech SOŠ v nemeckom jazyku (17.03.2009)
Z činnosti Spoločnosti M. R. Štefánika (17.03.2009)
Zo života Klubu dôchodcov v Brezovej pod Bradlom (17.03.2009)
Ivan Jakeš na radnici (17.03.2009)
45 centimetrov (17.03.2009)
2. mestský ples (22.02.2009)
Výročné zhromaždenie starostov subregiónu Pod Bradlom (22.02.2009)
Systém varovania SE-EBO (sirény) (22.02.2009)
Premiéra zároveň derniérou (22.02.2009)
Oživené spomienky na poeta (22.02.2009)
Poľovnícky ples (22.02.2009)
Pripomenuli si jubileum školy (22.02.2009)
Zo života klubu dôchodcov (22.02.2009)
Pozvánka MS SČK (22.02.2009)
Zaujímavá správa ČTK (22.02.2009)
Ján Repta (1914 – 1999) (22.02.2009)
Už desať rokov... (22.02.2009)
Vianočný príhovor (20.12.2008)
Vianočné posolstvo (20.12.2008)
Vianoce jedným slovom (20.12.2008)
Slávnostná akadémia ÚNSS (20.12.2008)
Hetech Services informuje (20.12.2008)
Program 4CYKLOREGIO (20.12.2008)
VELVET 2008 (20.12.2008)
Slávnostná inštalácia (20.12.2008)
Dni vianočné (20.12.2008)
Po návrate domov (20.12.2008)
Študentská kvapka krvi (20.12.2008)
Medzinárodný deň vojnových veteránov (20.12.2008)
Hodiny opäť odbíjajú (20.12.2008)
Zo života Klubu dôchodcov v Brezovej pod Bradlom (20.12.2008)
Kalendár 2009 (19.12.2008)
Vojaci budujú tradíciu (19.12.2008)
Doma nemal dvojníka (19.12.2008)
Prvý veľký projekt schválený (16.11.2008)
Pripomenuli sme si 90. výročie vzniku ČSR (16.11.2008)
MNÍŠKY 2 - Milionárky (16.11.2008)
Dary zeme (16.11.2008)
Nové obchodné centrum (16.11.2008)
Pozvánka na vernisáž (16.11.2008)
Výstava fotografií (16.11.2008)
Deň otvorených dverí v SOŠ M. R. Štefánika (16.11.2008)
U Plačkovcov (16.11.2008)
Pre vnučky, pre vnukov (16.11.2008)
Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Brezovej pod Bradlom (16.11.2008)
Oživené spomienky (16.11.2008)
Fotogaléria z osláv Dňa ozbrojených síl Slovenskej republiky v Brezovej pod Bradlom (17.10.2008)
Oslavy Dňa ozbrojených síl Slovenskej republiky v Brezovej pod Bradlom (17.10.2008)
K 80. výročiu odhalenia Štefánikovej mohyly a 140. výročiu narodenia jej tvorcu (17.10.2008)
Indoor bike centrum opäť otvorené (17.10.2008)
Ošetrenie detí v zubnej ambulancii (17.10.2008)
Ukrajina - neznáma, ale krásna (17.10.2008)
Potešili nás (17.10.2008)
Zo života Klubu dôchodcov Brezová pod Bradlom (17.10.2008)
Nový informačný panel (17.10.2008)
Pozvánka (17.10.2008)
Vyhlásenie výsledkov mestskej súťaže (17.10.2008)
Pozvánka na oslavy Dňa ozbrojených síl Slovenskej republiky (18.09.2008)
Ocenenie (18.09.2008)
Jarmek na Brezovej (18.09.2008)
Ukončenie prázdnin (18.09.2008)
August 68 (18.09.2008)
Deti z CVČ v Slovenskej televízii (18.09.2008)
Pozvánka (18.09.2008)
64. výročie Slovenského národného povstania (18.09.2008)
Zo schôdze ZO SZPB (18.09.2008)
Zo života Klubu dôchodcov Brezová pod Bradlom (18.09.2008)
Obdivované paličkárky (18.09.2008)
Ďalšia knižka o Brezovej (18.09.2008)
Víťazstvo Folklórneho súboru Brezová (18.09.2008)
Ľadové krúpy v auguste (18.09.2008)
Jurkovičova vila v Brne (18.09.2008)
Z činnosti Spoločnosti MRŠ (18.09.2008)
Živio, Hela! (18.09.2008)
Brezofský jarmek (13.08.2008)
128. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika (13.08.2008)
593. výročie upálenia majstra Jana Husa (13.08.2008)
Hybridný pohon zo slovenskej dielne sa môže porovnávať s hybridmi svetových značiek. Ako prvý ho u nás využijú autobusy. (13.08.2008)
Burza v Klube dôchodcov (13.08.2008)
Urbánny festival (16.07.2008)
Partnerstvo v cezhraničnej spolupráci (16.07.2008)
Divoké skládky - čo s nimi? (16.07.2008)
Myjavské folklórne slávnosti s obrázkami spod Bradla (16.07.2008)
Poďakovanie (16.07.2008)
Spomienka na Samuela Štefana Osuského (16.07.2008)
Otvorenie kúpaliska (16.07.2008)
Jún v centre voľného času (15.07.2008)
Zo života klubu dôchodcov v Brezovej pod Bradlom (15.07.2008)
Deň detí v našom meste (15.06.2008)
4CYKLOREGIO (15.06.2008)
Štvorlístok sedemdesiatnikov (2) (15.06.2008)
TOPFEST 2008 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 27. – 28. 06. 2008 (15.06.2008)
Úspešní brezovskí amatéri (15.06.2008)
Výtvarný salón učiteľov (15.06.2008)
Zo života Klubu dôchodcov Brezová pod Bradlom (15.06.2008)
Predseda TTSK ocenil protifašistických bojovníkov (15.06.2008)
Štefánikov rodný kraj (15.06.2008)
Majstrovstvá Slovenska v šachu do 8 rokov (15.06.2008)
Regionálna spomienková slávnosť na Bradle (18.05.2008)
Štefánik vo filatelii (18.05.2008)
Samsung na Brezovej pod Bradlom (18.05.2008)
Želanie (18.05.2008)
Spisovateľka spisuje, život diktuje (17.05.2008)
Zo života Klubu dôchodcov Brezová pod Bradlom (17.05.2008)
Štvorlístok sedemdesiatnikov (17.05.2008)
Brezovská jar 1848 (17.05.2008)
Našim mamičkám ku Dňu matiek (17.05.2008)
Na Bradlo (17.05.2008)
Slávnostné hodvábne učiteľské sny (18.04.2008)
2362 podpisov na Petícii na podporu zachovania Združenej strednej školy M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom (18.04.2008)
Siedmeho apríla sme si pripmenuli 63. výročie oslobodenia Brezovej (18.04.2008)
Zo života Klubu dôchodcov Brezová pod Bradlom (18.04.2008)
Medzinárodný deň žien (18.04.2008)
Pohladenie duše (18.04.2008)
Dôstojné spomienky na zaslúžilého muža (18.04.2008)
Vážení čitatelia ! (17.04.2008)
Regionálna spomienková slávnosť (06.04.2008)
Udeľovala sa Cena primátorky za rok 2007 (15.03.2008)
Pozdrav kolegom (15.03.2008)
Tretia tradičná Brezovská zabíjačka (15.03.2008)
Kto je strážca a člen stráže prírody? (15.03.2008)
MsHZ odstraňoval škody po víchrici (15.03.2008)
| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 05. 2008 | 4449 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Jún  >>
PoUtStŠtPiSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server