2008_04(apríl)

Stanovisko Mesta Brezová pod Bradlom k listu p. Martina Lenobela, konateľa spoločnosti Bytový podnik Brezová, spol. s r.o. Brezová pod Bradlom

Mestu Brezová pod Bradlom bol dňa 4. apríla 2008 doručený list , ktorým jeho pisateľ p. Martin Lenobel, konateľ spoločnosti Bytový podnik Brezová, spol. s r. o. , Brezová pod Bradlom reaguje na článok uverejnený vo februárovom čísle Noviniek spod Bradla v rubrike Slovo primátorky.
V predmetnom liste, adresovanom primátorke mesta a poslancom Mestského zastupiteľstva, jeho pisateľ uvádza niekoľko skutočností, ku ktorým podávame nasledovné vyjadrenie.


Na úvod treba zdôrazniť, že článok , v ktorom primátorka mesta uvádzala informácie o Bytovom podniku Brezová, spol. s r. o. (ďalej len „BPB“) bol pokračovaním v informovaní obyvateľov o stave v jednotlivých spoločnostiach, ktorých je mesto zakladateľom, alebo má v nich majetkovú účasť. Informácie, uverejnené v tomto článku sme čerpali z dostupných materiálov, ktorými Mesto Brezová pod Bradlom disponuje.
V predmetnom článku medzi členmi dozornej rady BPB nebol uvedený Ing. Jozef Kerecman, ktorého Mesto Brezová pod Bradlom navrhlo za člena dozornej rady v r. 2007 a následne bol schválený za predsedu DR, nakoľko informácie uvádzané v tomto článku sú z obdobia, kedy Ing. Kerecman nevykonával v BPB žiadnu funkciu.
Pokiaľ ide o otázku vyradeného majetku, na upresnenie o aký majetok sa jednalo dopĺňame, že to boli ekonomizéry v zostatkovej cene 403.218 Sk a v tom čase účtovne úplne odpísaný počítač, ktoré BPB požiadal vyradiť z evidencie majetku v súpise až dňa 5.12.2007, teda až po vykonanej mimoriadnej inventúre majetku mesta, ktorá bola uskutočnená dňa
26. 03.2007. Tieto skutočnosti však boli pisateľovi listu známe, pretože mimoriadnej inventúry majetku mesta sa osobne zúčastnil a taktiež žiadosť o vyradenie uvedených položiek z majetku mesta zo dňa 5.12.2007 je ním podpísaná.
V súvislosti s výškou dotácie z rakúskej banky je potrebné opätovne zdôrazniť, že uvádzané informácie boli čerpané z písomných materiálov, ktorými Mesto Brezová pod Bradlom disponuje. Konkrétne v článku uvádzaná informácia o výške dotácie z rakúskej banky je čerpaná z listu „Stanoviska BPB s. r. o. ku žiadosti finančnej komisie MsÚ Brezová pod Bradlom podpísaného p. Martinom Lenobelom. Keďže tento list nemal uvedenú spisovú značku a nie je opatrený dátumom, nie je možné tieto údaje uviesť. Ak pisateľ listu dnes uvádza , že BPB dostal dotáciu z rakúskej banky vo výške 2 1888 484,-Sk (táto suma je presne uvedená v liste primátorke a poslancom) a v uvedenom „Stanovisku... bola pisateľom listu uvedená suma dotácie vo výške 1 755 486,-Sk (45248.00EUR), potom si treba položiť otázku, aká bola v skutočnosti výška dotácie poskytnutej rakúskou bankou BPB ?
Mesto Brezová pod Bradlom nemalo a nemá záujem účelovo uvádzať informácie, ktoré by poškodzovali dobré meno Bytového podniku Brezová, s.r.o. Brezová pod Bradlom.
Pozitívne hodnotíme skutočnosť, že pisateľ listu potvrdzuje zistenie, že mesto finančnými prostriedkami, ktoré mali tvoriť základ kapitálu akumulovaného pre ďalšiu obnovu a zhodnocovanie vlastného majetku v oblasti tepelného hospodárstva, podpísaním spomenutých dodatkov č. 5 a 6 k nájomnej zmluve zasponzorovalo nižšiu cenu tepla občanom mesta.
Na záver je potrebné zdôrazniť, že v uvedenom článku sa nenachádzali informácie o zničení relatívne nových a dobre fungujúcich tepelných zariadení. Predstavitelia Mesta Brezová pod Bradlom nikdy neuvažovali a ani neuvažujú o žiadnom zošrotovaní majetku mesta ani BPB. Rovnako sme nikdy nevyslovili domnienku, že majetok mesta vo výške 38% zostane v tepelných zariadeniach. Vedenie úvah týmto smerom je zavádzajúce a nanajvýš nezodpovedné.
Dnes už vieme, že vypovedanie nájomnej zmluvy dáva spoločnosti priestor na marenie vykonania množstva potrebných úkonov. Občanom sa podsúvajú informácie, že Mesto Brezová pod Bradlom nebude schopné zabezpečiť dodávku tepla a teplej úžitkovej vody pre občanov – odberateľov, bezprostredne po ukončení nájomného vzťahu, teda k u dňu 1.1.2009.
Šírenie takýchto informácií možno označiť za šírenie poplašnej správy. Nezodpovedanou však zostáva otázka, kto mal záujem na podpísaní takej nájomnej zmluvy, podľa ktorej výpovedná lehota spoločnosti BPB končí uprostred vykurovacieho obdobia, navyše v čase sviatočných dní a tak urobiť z občanov rukojemníkov.

Ing. Pavel Večeřa

Súvisiace články:
Rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na r. 2010 - rozhodujúce vybrané kapitoly (21.01.2010)
Vážení spoluobčania, (23.12.2009)
Ako sme volili (23.12.2009)
Ťažba na Bradle (23.12.2009)
Slávnostné otvorenie detského ihriska na Sídlisku Dušana Jurkoviča (06.11.2009)
Otvorenie multifunkčného ihriska na Sídlisku Dušana Jurkoviča (06.11.2009)
Stretnutie jubilantov mesta Brezová pod Bradlom (06.11.2009)
Úprava koryta Brezovského potoka pod mostom pri zdravotnom stredisku (20.10.2009)
Nové výšky dávok v hmotnej núdzi od 1. 9. 2009 (20.10.2009)
Brezová súčasťou osláv Svetového dňa turizmu (20.10.2009)
Upozornenie na splatnosť miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2009 (20.10.2009)
Mesto Brezová pod Bradlom ďakuje (18.09.2009)
Primátorka mesta k výročiu SNP (18.09.2009)
Prevádzka verejných detských ihrísk a športovísk (18.09.2009)
Personálne zmeny na MsÚ od 1. 9. 2009 (18.09.2009)
Pozvánka (18.09.2009)
Rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na r. 2009 po III. zmene - rozhodujúce vybrané kapitoly (18.09.2009)
Pozvánka (17.08.2009)
129. výročie narodenia M. R. Štefánika (17.08.2009)
Ponuka zamestnania (17.08.2009)
Poďakovanie (17.07.2009)
Areál voľnočasových aktivít (17.07.2009)
Činnosť Technických služieb Brezová pod Bradlom (17.07.2009)
Problematika psov v našom meste... (17.07.2009)
Nové VZN o opatrovateľskej službe (17.07.2009)
Životné minimum po novom (17.07.2009)
Vymenovanie nových riaditeľov školských zariadení (17.07.2009)
Pietna spomienka na generála M. R. Štefánika v Taliansku (20.06.2009)
Zmena telefónnych čísiel na MsÚ (20.06.2009)
Tri nové detské ihriská (20.06.2009)
Oznámenie o miestnej dani z nehnuteľností v roku 2009 (20.06.2009)
Mestská fotosúťaž VELVETEEN (06.05.2009)
Voľby do Európskeho parlamentu (06.05.2009)
Výsledky hospodárenia Mesta Brezová pod Bradlom za rok 2008 (06.05.2009)
Mesto vo fotografii (06.05.2009)
Dotazník – Kultúrny život a kultúrne podujatia na Brezovej pod Bradlom (06.05.2009)
Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta (06.05.2009)
Cena primátorky mesta za rok 2008 (22.04.2009)
Ako sme volili - I.a II. kolo voľby prezidenta SR (22.04.2009)
Vážené spoluobčianky, milé ženy ! (17.03.2009)
Nové projekty v oblasti kultúry (17.03.2009)
Brezová sa opäť prezentovala na veľtrhu GO a Regiontour (22.02.2009)
Nenaplnené proroctvo (22.02.2009)
Výsledok kontroly Úradu pre verejné obstarávanie (22.02.2009)
Demografia obyvateľov mesta k 31. 12. 2008 (22.02.2009)
Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2009 (22.02.2009)
Sociálne služby po novom (22.02.2009)
Informácia pre voličov (22.02.2009)
Oznam pre majiteľov psov (22.02.2009)
Dotazník (22.02.2009)
Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2009 (20.12.2008)
Odpadové hospodárstvo.... separácia v našom meste (20.12.2008)
Nový projekt schválený (20.12.2008)
Otvorenie TEEN PARKU (I. etapa) (16.11.2008)
Večer autentického folklóru (16.11.2008)
Október - Mesiac úcty k starším (16.11.2008)
Prenájom nebytových priestorov (16.11.2008)
Upozornenie (16.11.2008)
Oznam (16.11.2008)
Rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na r. 2008 po II. zmene - rozhodujúce vybrané kapitoly (17.10.2008)
Rekonštrukcia kotolní v Brezovej pod Bradlom s dopadom na cenu tepla (17.10.2008)
Odpadové hospodárstvo - separácia v našom meste (17.10.2008)
Projekt na oživenie tradícií (17.10.2008)
Vyššie dávky v hmotnej núdzi od 1. 9. 2008 (18.09.2008)
Bezpečnejšie v našom meste aj vďaka úspešnému projektu (18.09.2008)
Poďakovanie (18.09.2008)
Opäť sme boli v Březovej (13.08.2008)
Vyššie životné minimum od 1. júla 2008 (13.08.2008)
Oslavy na Javorine (13.08.2008)
Nové detské ihrisko na Sídlisku Dolné lúky (13.08.2008)
Nelegálna výstavba a stavebné práce (13.08.2008)
Rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na r. 2008 po I. zmene - rozhodujúce vybrané kapitoly (13.08.2008)
Rekonštrukcia (13.08.2008)
Slávnosti mesta Pohořelice (16.07.2008)
Oznam (16.07.2008)
Stretnutie miest a obcí Brezová - Březová (16.07.2008)
Oznam (15.06.2008)
Veterný park Hradište pod Vrátnom (15.06.2008)
Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta (15.06.2008)
Nový projekt (15.06.2008)
Upozornenie na povinnosť úhrady miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (15.06.2008)
Prvé grantové kolo nadačného fondu HERBARIA (15.06.2008)
Záverečný účet mesta za rok 2007 (18.05.2008)
Výsledok hospodárenia Mesta Brezová pod Bradlom za rok 2007 (18.05.2008)
Spoločná konferencia partnerských miest (18.05.2008)
Obchodná verejná súťaž na odpredaj bytu (18.05.2008)
Obchodná verejná súťaž na odpredaj nebytového priestoru (18.05.2008)
Zelené pľúca deťom (18.05.2008)
Brigáda na Bradle (18.05.2008)
Deň narcisov (18.05.2008)
Detské ihriská a verejné športoviská v našom meste (18.04.2008)
TEEN PARK podporila Západoslovenská energetika v Nadácii Pontis (18.04.2008)
Slovenský pohár v horskej cyklistike v Brezovej pod Bradlom (18.04.2008)
Výberové konania (18.04.2008)
Mesto Brezová získalo dotáciu (15.03.2008)
Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa (15.03.2008)
Mestské lesy s.r.o. ocenené certifikátom PEFC (15.03.2008)
Projekty, do ktorých sme sa zapojili (15.03.2008)
| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 05. 2008 | 4372 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  September  >>
PoUtStŠtPiSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server