2008_07(júl)

Slovo primátorky

Vážení spoluobčania,

rada by som Vás, s odstupom času, opäť oboznámila s aktivitami, ktoré vykonáva a plánuje Mesto Brezová pod Bradlom vo všetkých oblastiach činností.


Ako prvé spomeniem investičné akcie. Určite ste zaregistrovali, že aj napriek dovolenkovému obdobiu vládne v meste pracovný ruch. V prvom júlovom týždni pracovníci akciovej spoločnosti Skanska Bratislava, ktorá v rámci verejného obstarávania získala zákazku, začali stavebné práce na rekonštrukcii miestnej komunikácie, priľahlých chodníkov a kontajnerových státí v časti Nám. 7. apríla a Sídl. D.Jurkoviča. Týmto sa začala prvá etapa opravy miestnych komunikácií.

Súbežne s uvedenou akciou prebiehajú práce na budovaní chodníkov na miestnom cintoríne. V tomto roku bude upravený chodník od vstupnej brány pri dome smútku po dejinný pamätník od D. Jurkoviča a jeho okolie. Postupne sa dobudujú i ďalšie časti cintorína.

V druhom polroku 2008 začnú práce na rekonštrukcii chodníkov a vstupov do bytových domov na Sídl. Dolné lúky.

V prípravnej fáze sú projekty na rekonštrukciu verejného osvetlenia a výstavby nájomných – štartovacích bytov pre mladé rodiny.

V rámci starostlivosti o majetok mesta prebiehajú udržiavacie a rekonštrukčné práce aj na budovách. Prebieha výmena okien za plastové v materských škôlkach na Budovateľskej ulici, Sídl. D. Jurkoviča a na budove základnej umeleckej školy. Zároveň sa vymieňajú i plynové kotle. Na MŠ na Sídl. D. Jurkoviča i na klube dôchodcov sa opravujú zatekajúce strechy. Začali sa rekonštrukčné práce na „Tatarech dome“.

Nezabudli sme ani na našich imobilných spoluobčanov. V polovici augusta sa začne montáž plošiny na zdravotnom stredisku.

V rámci predkladania projektov uchádzajúcich sa o finančné prostriedky z eurofondov prijalo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky projekt na rozsiahlu rekonštrukciu základnej školy.

O tom, že máme záujem o zdravý vývoj našich detí a mládeže, svedčí i to, že v júli bolo zrealizované na Sídlisku Dolné lúky osadenie agátového detského ihriska s dvoma hernými prvkami, pod ktoré sa v septembri dobudujú dopadiská. Realizácia projektu „Areál voľnočasových aktivít“ (cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013) sa uskutoční, v prípade jeho prijatia, na jar budúceho roka. Na Sídl. Dolné lúky a Sídl. D.Jurkoviča sú plánované práce na likvidáciu nefunkčných a nebezpečných prvkov na detských ihriskách.

V júni t.r. prebehla čiastočná rekonštrukcia basketbalového ihriska na Nám. 7. apríla.

Pre športovo založenú mládež v rámci spolufinacovania Mesta Brezová pod Bradlom a nadácie Pontis sa začalo pracovať na realizácii projektu Teen park. V súčastnosti prebiehajú finálne úpravy terénu cyklodráhy a do 15. septembra budú zrealizované kovové zábradlia, lezecká veža s miniihriskom, atypické lavičky z masívneho dreva a zatrávnenie.

V rámci rozšírenia obchodnej siete v našom meste je v konečnej fáze výstavby supermarket PT Univerzal na Hornom rade.

V uplynulom období mestská polícia zaznamenala odpadnutú bustu Dr. Osuského. Busta, vyhotovená z kovového materiálu a vážiaca okolo 50 kg, bola upevnená na prvkoch zhotovených z ľahkého plastu, ktoré neboli schopné váhu busty udržať. Mesto Brezová pod Bradlom z obavy, aby sa situácia znova nezopakovala, oslovilo autora diela i príslušnú kultúrnu inštitúciu s požiadavkou bezpečnejšieho osadenia busty na iný druh podstavca. Do doby, kým nebude celý problém doriešený, bude busta dočasne uložená na mestskom úrade.

Dôležitou informáciou pre obyvateľov, ktorí žijú v bytových domoch, je, že na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže sa novým nájomcom tepelného hospodárstva v Brezovej pod Bradlom stala firma Hetech Services a.s. z Bratislavy. Na mestskom zastupiteľstve 10. júla t.r. bola poslancami jednomyseľne schválená zmluva o nájme súboru nehnuteľných a hnuteľných vecí s uvedenou firmou, ktorá by mala zabezpečovať obyvateľov teplom a teplou úžitkovou vodou od 1. januára 2009.

Rada by som ešte pár vetami pripomenula spoločenské a kultúrne akcie, ktoré pracovníci mestského úradu pripravili pre obyvateľov mesta i jeho návšteníkov.

Najvýznamnejšou udalosťou v oblasti spoločenskej bola spomienková slávnosť pri príležitosti úmrtia M. R. Štefánika na Bradle v máji. V tomto roku prevzal záštitu nad slávnosťou predseda vlády Robert Fico a zúčastnili sa jej viacerí ministri vlády Slovenskej republiky.

Jednou z historických udalostí, ktoré si obyvatelia nášho mesta každoročne pripomínajú, je aj cirkevná spomienka na majstra Jána Husa pri príležitosti výročia jeho upálenia - 6. júla 1415. Tak ako minulý rok, aj v tomto roku sa za Mesto Brezová pod Bradlom zúčastnila primátorka a vedúca oddelenia sociálneho, školstva a kultúry.

Pri tejto príležitosti by som rada zaujala stanovisko k neúčasti zástupcov Mesta Brezová pod Bradlom na rozlúčkových službách Božích a evanjelickou a.v. farárkou Mgr. Vierou Mosnou. Je mi ľúto, že presbyteri evanjelického cirkevného zboru ani pani farárka oficiálne na mestský úrad neoznámili, že pani farárka z Brezovej pod Bradlom odchádza a taktiež neoznámili ani termín konania rozlúčkových služieb Božích.

Mesto Brezová pod Bradlom prijalo ponuku obcí podjavoriského kraja, aby sa každoročne podielalo na spoluorganizovaní Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine.Tohtoročné slávnosti sa niesli v duchu 90. výročia vzniku Československej republiky. Slávností sa zúčastnili i mnohí obyvatelia nášho mesta, ktorí využili bezplatnú dopravu autobusom, zabezpečenú mestským úradom.

V tomto období prebiehajú prípravné práce osláv Dňa ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia v septembri v Brezovej pod Bradlom. Záštitu nad akciou prevzal minister obrany Slovenskej republiky.

Voľné prázdninové a dovolenkové chvíle sa snaží Mesto Brezová pod Bradlom svojim obyvateľom spríjemniť vystúpeniami hudobných a divadelných skupín v rámci kultúrneho leta.

V oblasti športu bolo Mesto Brezová pod Bradlom spoluorganizátorom Majstrovstiev Slovenska v plážovej hádzanej a futbalového turnaja o Cenu primátorky mesta. Spolupracovalo s organizátormi cyklistických pretekov pod názvom Veľká cena Bradla 2008.


Vážení spoluobčania,

snažila som sa poskytnúť Vám v skratke čo najviac informácií o tom, na akých aktivitách pracujem spoločne so zamestnancami mestského úradu. Máme záujem o to, aby sme Vám spríjemnili život v našom meste po stránke materiálnej, ale i v rámci využitia voľného času v oblasti kultúry, prípadne (najmä pre mládež) športu.

Na záver by som všetkým chcela zaželať ešte pekný a príjemný zvyšok leta, deťom a študentom, aby využili druhú polovicu prázdnin na načerpanie síl do nového školského roka.

Úplne nakoniec by som rada pozvala všetkých obyvateľov i návštevníkov Brezovej pod Bradlom na tradičný Brezofský jarmek, ktorý bude v dňoch 22. - 23. augusta t.r., v rámci ktorého sme pripravili i sprievodné kultúrne akcie.


JUDr. Anna Danková
primátorka mesta

Súvisiace články:
Vážení spoluobčania, (15.03.2008)
Bytový podnik Brezová pod Bradlom (15.03.2008)
Rekonštrukcia komunikácií (14.02.2008)
Vážení spoluobčania, (21.12.2007)
VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA (15.11.2007)
Vážení spoluobčania, (13.09.2007)
| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 13. 08. 2008 | 2468 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Jún  >>
PoUtStŠtPiSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server