2008_09(september)

Rekonštrukcia kotolní v Brezovej pod Bradlom s dopadom na cenu tepla

Vedenie mesta Brezová pod Bradlom sleduje vývoj cien energií a ich dopad na obyvateľov. Aj s vedomím potreby riešiť nepriaznivý vývoj vyhlásilo mesto verejnú obchodnú súťaž na prenájom tepelného hospodárstva s akcentom na investície a cenu tepla. Našou snahou bolo aj využitie domácich zdrojov a nahradenie dovážaného plynu tuzemským palivom.
Víťazný návrh predložila skupina pod vedením spoločnosti Hetech Services, a.s. Ich návrh bol v súlade so zámermi


mesta a je v súlade s modernými trendami v dodávke tepla.
Občanov zaujíma okrem toho, aby si bez problémov mohli zakúriť, či osprchovať sa, aj to, koľko za to zaplatia. Preto je dobre si povedať, čo je to cena tepla a ako sa kalkulujú náklady.
Cena tepla je schvaľovaná Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a musí byť v súlade s aktuálne platným výnosom. Cena sú v skutočnosti náklady dodávateľa tepla a primeraný zisk, ktorého výška je regulovaná. Pre rok 2008 je pre spracovanie kalkulácie ceny, ako aj pre výpočet skutočnej ceny po skončení obdobia, záväzný Výnos ÚRSO č. 6/2007. Cena tepla má 2 zložky. Sú to:

1. variabilná zložka, ktorá je tvorená nákladmi na palivá, energie, technologické hmoty, či dopravu paliva. Táto zložka závisí od cien vstupov a výrobca tepla ju môže čiastočne ovplyvniť zvyšovaním účinnosti zariadení. Zásadné ovplyvnenie tejto zložky je možné cez zmenu palivovej základne. Súčasný vývoj cien ropy spôsobuje enormný nárast cien zemného plynu a sprostredkovane aj ceny tepla tam, kde je vyrábané na tejto báze. Výrobca, či dodávateľ tepla premieta tieto zvýšené náklady do ceny s cieľom neprerobiť na variabilnej zložke. Treba zdôrazniť, že po skončení kalendárneho roka sa robí zúčtovanie ceny (každej zložky osobitne) a v prípade, že skutočná (priemerná) cena je nižšia, ako bola kalkulovaná (priemerná), dodávateľ je povinný rozdiel dobropisovať, ak je skutočná cena vyššia, dofakturovať nemôže a rozdiel je na úkor jeho zisku.

2. fixná zložka, v ktorej sa odrážajú náklady za mzdy, prevádzkové náklady, opravy, odpisy investícií, úroky za poskytnuté úvery, poistné a pod. Súčasťou ceny je aj regulovaný zisk. Pre fixnú zložku a jej zúčtovanie platia obdobné pravidlá, ako pre zložku variabilnú. Okrem zisku je regulovaná aj položka, ktorá zahŕňa o. i. mzdy, či režijné náklady.

Cenu tepla nemožno automaticky porovnávať. V rôznych mestách, či regiónoch sú aj rôzne podmienky, ktoré ju ovplyvňujú.
Spoločnosť Hetech Services predložila mestu Brezová podnikateľský zámer, ktorého hlavným cieľom je stabilizácia ceny, resp. jej prijateľný rast. Tento cieľ chce zabezpečiť výraznou zmenou palivovej základne s prechodom na spaľovanie drevnej štiepky s použitím výroby z plynu na pokrytie špičkovej potreby tepla v najchladnejších dňoch. Predpokladaný pomer vyrobeného tepla z drevnej štiepky a zemného plynu je cca 86:14, čo výrazne zníži vplyv ceny plynu na celkovú cenu tepla.
Pre potreby súťaže boli použité modelové prepočty na základe súťažných podmienok. Sú to predovšetkým množstvo vyrobených GJ, cena plynu, či drevnej štiepky.
Pri predpokladanom poklese množstva dodaných GJ z dôvodu úsporných opatrení zo strany odberateľov môže prísť k nárastu jednotkovej ceny vo fixnej zložke, nie však k nárastu celkových fixných nákladov! To znamená, že síce odberateľ zaplatí vyššiu jednotkovú cenu, ale za menej GJ, čiže celkový ročný náklad za túto položku neporastie.
Odlišná situácia je vo variabilnej zložke, ktorá je závislá na účinnosti zariadení, ale hlavne na cenách energií (plyn, drevná štiepka, elektrina). Obzvlášť v položke zemný plyn je značný nárast aktuálnej ceny a ani očakávania nie sú optimistické. Oproti tomu pri drevnej štiepke tiež evidujeme cenový nárast, ale neporovnateľne v nižších úrovniach. Preto vzhľadom na uvedený podiel plynu a drevnej štiepky po rekonštrukcii bude cena tepla v Brezovej na výrazne nižšej úrovni, ako je teraz a ako by sa vyvíjala, ak by bolo teplo vyrobené len na báze spaľovania výhradne zemného plynu.
Spoločnosť Hetech Services vo svojom zámere kalkulovala cenu tepla vo výške 504 Sk/GJ bez DPH. Ponuka vychádzala z podmienok súťaže, ktoré predpokladali predaj tepla vo výške 62 000 GJ a cenu zemného plynu 10,98 Sk/m3. Cena drevnej štiepky v ponuke Hetech Services bola 1 450 Sk/t. K dnešnému dňu sa cena drevnej štiepky nezmenila, priemerná cena zemného plynu za rok 2008 sa očakáva vo výške minimálne 12,50 Sk/m3.
Ak premietneme aktuálne ceny plynu a drevnej štiepky do kalkulácie, za predpokladu, že rekonštrukcia je ukončená už v tomto období a zarátame dodatočné nájomné, ktoré pokryje odpisy majetku mesta, cena tepla by bola na úrovni maximálne 570 Sk/GJ bez DPH, čiže po zarátaní určitých rezerv vo vývoji cien predpokladáme cenu tepla do 680 Sk/GJ vrátane DPH, oproti aktuálnej cene vyše 900 Sk/GJ vrátane DPH. Prínos spoluspaľovania drevnej štiepky je evidentný.
Investícia bude realizovaná v najbližšom období, v súčasnosti prebieha príprava a spoločnosť Hetech Services už požiadala o vydanie stavebného povolenia.

MsÚ Brezová p. Br.

Súvisiace články:
Rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na r. 2010 - rozhodujúce vybrané kapitoly (21.01.2010)
Vážení spoluobčania, (23.12.2009)
Ako sme volili (23.12.2009)
Ťažba na Bradle (23.12.2009)
Slávnostné otvorenie detského ihriska na Sídlisku Dušana Jurkoviča (06.11.2009)
Otvorenie multifunkčného ihriska na Sídlisku Dušana Jurkoviča (06.11.2009)
Stretnutie jubilantov mesta Brezová pod Bradlom (06.11.2009)
Úprava koryta Brezovského potoka pod mostom pri zdravotnom stredisku (20.10.2009)
Nové výšky dávok v hmotnej núdzi od 1. 9. 2009 (20.10.2009)
Brezová súčasťou osláv Svetového dňa turizmu (20.10.2009)
Upozornenie na splatnosť miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2009 (20.10.2009)
Mesto Brezová pod Bradlom ďakuje (18.09.2009)
Primátorka mesta k výročiu SNP (18.09.2009)
Prevádzka verejných detských ihrísk a športovísk (18.09.2009)
Personálne zmeny na MsÚ od 1. 9. 2009 (18.09.2009)
Pozvánka (18.09.2009)
Rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na r. 2009 po III. zmene - rozhodujúce vybrané kapitoly (18.09.2009)
Pozvánka (17.08.2009)
129. výročie narodenia M. R. Štefánika (17.08.2009)
Ponuka zamestnania (17.08.2009)
Poďakovanie (17.07.2009)
Areál voľnočasových aktivít (17.07.2009)
Činnosť Technických služieb Brezová pod Bradlom (17.07.2009)
Problematika psov v našom meste... (17.07.2009)
Nové VZN o opatrovateľskej službe (17.07.2009)
Životné minimum po novom (17.07.2009)
Vymenovanie nových riaditeľov školských zariadení (17.07.2009)
Pietna spomienka na generála M. R. Štefánika v Taliansku (20.06.2009)
Zmena telefónnych čísiel na MsÚ (20.06.2009)
Tri nové detské ihriská (20.06.2009)
Oznámenie o miestnej dani z nehnuteľností v roku 2009 (20.06.2009)
Mestská fotosúťaž VELVETEEN (06.05.2009)
Voľby do Európskeho parlamentu (06.05.2009)
Výsledky hospodárenia Mesta Brezová pod Bradlom za rok 2008 (06.05.2009)
Mesto vo fotografii (06.05.2009)
Dotazník – Kultúrny život a kultúrne podujatia na Brezovej pod Bradlom (06.05.2009)
Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta (06.05.2009)
Cena primátorky mesta za rok 2008 (22.04.2009)
Ako sme volili - I.a II. kolo voľby prezidenta SR (22.04.2009)
Vážené spoluobčianky, milé ženy ! (17.03.2009)
Nové projekty v oblasti kultúry (17.03.2009)
Brezová sa opäť prezentovala na veľtrhu GO a Regiontour (22.02.2009)
Nenaplnené proroctvo (22.02.2009)
Výsledok kontroly Úradu pre verejné obstarávanie (22.02.2009)
Demografia obyvateľov mesta k 31. 12. 2008 (22.02.2009)
Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2009 (22.02.2009)
Sociálne služby po novom (22.02.2009)
Informácia pre voličov (22.02.2009)
Oznam pre majiteľov psov (22.02.2009)
Dotazník (22.02.2009)
Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2009 (20.12.2008)
Odpadové hospodárstvo.... separácia v našom meste (20.12.2008)
Nový projekt schválený (20.12.2008)
Otvorenie TEEN PARKU (I. etapa) (16.11.2008)
Večer autentického folklóru (16.11.2008)
Október - Mesiac úcty k starším (16.11.2008)
Prenájom nebytových priestorov (16.11.2008)
Upozornenie (16.11.2008)
Oznam (16.11.2008)
Rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na r. 2008 po II. zmene - rozhodujúce vybrané kapitoly (17.10.2008)
Odpadové hospodárstvo - separácia v našom meste (17.10.2008)
Projekt na oživenie tradícií (17.10.2008)
Vyššie dávky v hmotnej núdzi od 1. 9. 2008 (18.09.2008)
Bezpečnejšie v našom meste aj vďaka úspešnému projektu (18.09.2008)
Poďakovanie (18.09.2008)
Opäť sme boli v Březovej (13.08.2008)
Vyššie životné minimum od 1. júla 2008 (13.08.2008)
Oslavy na Javorine (13.08.2008)
Nové detské ihrisko na Sídlisku Dolné lúky (13.08.2008)
Nelegálna výstavba a stavebné práce (13.08.2008)
Rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na r. 2008 po I. zmene - rozhodujúce vybrané kapitoly (13.08.2008)
Rekonštrukcia (13.08.2008)
Slávnosti mesta Pohořelice (16.07.2008)
Oznam (16.07.2008)
Stretnutie miest a obcí Brezová - Březová (16.07.2008)
Oznam (15.06.2008)
Veterný park Hradište pod Vrátnom (15.06.2008)
Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta (15.06.2008)
Nový projekt (15.06.2008)
Upozornenie na povinnosť úhrady miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (15.06.2008)
Prvé grantové kolo nadačného fondu HERBARIA (15.06.2008)
Stanovisko Mesta Brezová pod Bradlom k listu p. Martina Lenobela, konateľa spoločnosti Bytový podnik Brezová, spol. s r.o. Brezová pod Bradlom (18.05.2008)
Záverečný účet mesta za rok 2007 (18.05.2008)
Výsledok hospodárenia Mesta Brezová pod Bradlom za rok 2007 (18.05.2008)
Spoločná konferencia partnerských miest (18.05.2008)
Obchodná verejná súťaž na odpredaj bytu (18.05.2008)
Obchodná verejná súťaž na odpredaj nebytového priestoru (18.05.2008)
Zelené pľúca deťom (18.05.2008)
Brigáda na Bradle (18.05.2008)
Deň narcisov (18.05.2008)
Detské ihriská a verejné športoviská v našom meste (18.04.2008)
TEEN PARK podporila Západoslovenská energetika v Nadácii Pontis (18.04.2008)
Slovenský pohár v horskej cyklistike v Brezovej pod Bradlom (18.04.2008)
Výberové konania (18.04.2008)
Mesto Brezová získalo dotáciu (15.03.2008)
Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa (15.03.2008)
Mestské lesy s.r.o. ocenené certifikátom PEFC (15.03.2008)
Projekty, do ktorých sme sa zapojili (15.03.2008)
| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 17. 10. 2008 | 5219 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok | Zdroj: MsÚ Brezová p. Br.
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Júl  >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server