2008_01(január)

Rekonštrukcia komunikácií

V rámci schvaľovania zmeny územného plánu Mesta Brezová pod Bradlom 13. decembra 2007 mestským zastupiteľstvom, bol schválený aj projekt riešenia obchvatu mesta.
Pretože realizácia projektu obchvatu mesta je v kompetencii Trenčianskeho samosprávneho kraja a horizont uskutočnenia je najbližších 5 až 10 rokov, je nevyhnutné pristúpiť k riešeniu existujúceho stavu komunikácií v intraviláne mesta.


V dôsledku dlhodobej prevádzky je značne poškodená Ulica J.M.Hurbana, kde zvyšujúca sa intenzita dopravy, hlavne nákladnej a kamiónovej, má veľmi negatívny vplyv na statiku rodinných domov, obzvlášť za situácie, keď z hľadiska platných STN nevyhovuje priečne usporiadanie komunikácie.
Hlavným predmetom dopravného riešenia bude rekonštrukcia Ulice J. M. Hurbana v celkovej dĺžke 629 m, Garbiarskej ulice v dĺžke 286 a rekonštrukcia časti Piešťanskej ulice, vrátane križovatky na Námestí M. R. Štefánika. Po zrealizovaní rekonštrukcie sa zmení aj funkčnosť jednotlivých komunikácií. Ulica J. M. Hurbana bude miestnou obslužnou komunikáciou. Garbiarska ulica bude tiež miestna obslužná komunikácia, ale bude mať aj funkciu štátnej cesty II/499. V súčasnosti sú uvedené funkcie vymenené, čo nevyhovuje z hľadiska zastavanosti územia mesta Brezová pod Bradlom. Toto riešenie skráti úsek tranzitnej dopravy mestskou časťou a z ulice J. M. Hurbana bude odstránený hluk a otrasy z tranzitnej dopravy.
Tento návrh, okrem zmeny funkčnosti komunikácií, bude riešiť aj nevyhovujúcu križovatku na Námestí M. R. Štefánika. V dôsledku skrátenia predpolia pred pamätníkom J. M. Hurbana vznikne plynulý oblúk a toto kritické miesto sa stane podstatne prehľadnejšie i bezpečnejšie. Napojenie Garbiarskej ulice na Budovateľskú ulicu je navrhnuté v dvoch alternatívach – klasická križovatka alebo kruhový objazd. Na Ulici J. M. Hurbana je vozovka o dvoch jazdných pruhoch po 3 m. V lokalitách, kde je dostatočný dopravný priestor, budú pri vozovke zrealizované plochy statickej dopravy - 5 státí s kolmým radením a 22 státí s pozdĺžnym radením. Po pravej strane vozovky za parkovacími státiami a zeleným pásom sa zrealizuje chodník pre chodcov minimálnej šírky 1,50 m. V úseku od napojenia hornej časti Ul. J. M. Hurbana (Horný rad) po Piešťanskú ul. sa zrealizuje cyklistický pruh. Jeho pokračovanie pôjde po Ulici J. M. Hurbana a bude pokračovať na Baraneckú ulicu.
Čo sa týka štátnej cesty II/499, tu je vozovka navrhovaná s dvomi jazdnými pruhmi po 3 m + 2x po 0,50 m vodiace prúžky. Po pravej strane vozovky sa zrealizuje chodník pre chodcov. Ľavostranný chodník ostane v prevažnej miere zachovaný. V záverečnej fáze výstavby sa nespevnené plochy dopravného priestoru zatrávnia. Súčasne bude realizovaná výsadba vysokej a nízkej zelene.
Pretože navrhnuté riešenie dopravy a rekonštrukcie komunikácií sa dotýka väčšiny obyvateľov nášho mesta, pred konečným posúdením celého návrhu na mestskom zastupiteľstve bude k nemu nutná verejná diskusia.
Štúdia je spracovaná na posteri, ktorý je verejne dostupný vo vestibule mestského úradu, vrátane zošita, kde môžu občania napísať svoje pripomienky. Ďalšie informácie môžete získať z rozhovoru s autorom štúdie Ing. arch. Miroslavom Michalicom, ktorý je uverejnený v tomto čísle Noviniek a na webovej stránke mesta www.brezova.sk.
Na záver treba uviesť, že navrhnutý postup sleduje ešte jeden dôležitý aspekt. Opúšťame zaužívaný spôsob, keď sa výstavba, alebo rekonštrukcia komunikácií, realizovala viac menej náhodne. Našim zámerom je problematiku dopravy v meste riešiť komplexne.
Pri tomto zámere riešenia dopravy v našom meste sme mysleli aj na naliehavé problémy, pred ktorými stojí celá spoločnosť i obyvatelia nášho mesta a to je nárast počtu osobných automobilov a snaha presunúť časť dopravy na alternatívne možnosti (bicykle, korčule). Dôležitá pre budúcnosť je i otázka kvalitného životného prostredia a využitie nových možností v oblasti rozvoja za pomoci zdrojov z Európskej únie.


JUDr. Anna D a n k o v á
primátorka mesta


Súvisiace články:
Slovo primátorky (13.08.2008)
Vážení spoluobčania, (15.03.2008)
Bytový podnik Brezová pod Bradlom (15.03.2008)
Vážení spoluobčania, (21.12.2007)
VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA (15.11.2007)
Vážení spoluobčania, (13.09.2007)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasov: 0] 1 2 3 4 5
| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 14. 02. 2008 | 2621 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailTlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Jún  >>
PoUtStŠtPiSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server