2008_05(máj)

Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta

Mestské zastupiteľstvo v Brezovej pod Bradlom na svojom zasadnutí dňa 24. 4. 2008 prerokovalo žiadosti právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v roku 2008. Pravidlá postupu pri poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom sú upravené všeobecne záväzným nariadením Mesta Brezová pod Bradlom č. 2/2007 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta.


O poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v roku 2008 požiadali nasledovné subjekty: Športovo vzdelávacie stredisko BRADLAN Brezová pod Bradlom, Ivan Jakeš RSC, Futbalový klub ŠVS BRADLAN Brezová pod Bradlom, Lyžiarsky klub BRADLAN, Hádzanársky klub BRADLAN, Asociácia priateľov Francúzska, Rímskokatolícka cirkev, Evanjelický a.v. cirkevný zbor, Slovenský zväz telesne postihnutých, SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ, ZRPŠ pri MŠ Sídl. D. Jurkoviča 426, Združenie abstinentov Slovenska, Spoločnosť M. R. Štefánika, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Folklórny súbor BREZOVÁ. Celkový objem požadovaných dotácií bol vo výške 1 720 000,- Sk.

Mestské zastupiteľstvo v Brezovej pod Bradlom svojím uznesením č.50/2008 schválilo poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v roku 2008 nasledovne:
Folklórnemu súboru Brezová – 100 000,- Sk (doprava, materiálovo-technické zabezpečenie súboru, prenájom priestorov na nácvik súboru)
Futbalovému klubu ŠVS BRADLAN Brezová pod Bradlom – 300 000,- Sk (materiálové vybavenie mužstiev, doprava na zápasy a turnaje)
Hádzanárskemu klubu BRADLAN Brezová pod Bradlom – 150 000,- Sk (doprava na turnaje a zápasy, materiálovo-technické zabezpečenie klubu)
Lyžiarskemu klubu BRADLAN Brezová pod Bradlom – 25 000,- Sk (nákup sieťových oplotkov a laminátových kolíkov, ochranných matracov na podpery vleku, zabezpečovacieho lana, úhrada faktúr za dodávku el. energie – vlek na Bradle)
Slovenskému zväzu telesne postihnutých – ZO č. 121 Brezová pod Bradlom – 3 000,- Sk
(činnosť ZO Brezová pod Bradlom)
SLOVENSKÉMU ČERVENÉMU KRÍŽU, Územný spolok Senica – 5 000,- Sk
(občerstvenie darcov krvi po odberoch v pôsobnosti Miestneho spolku SČK Brezová pod Bradlom)
Združeniu abstinentov Slovenska – 4 000,- Sk (organizačno-technické zabezpečenie Výročného klubu abstinentov v Brezovej pod Bradlom)
Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO Myjava č. 56 – 5 000,- Sk
(organizačno-technické zabezpečenie Slávnostnej akadémie Únie nevidiacich a slabozrakých v Brezovej pod Bradlom)
Spoločnosti M. R. Štefánika – 10 000,- Sk (vydávanie časopisu Bradlo)
Celkový objem schválených dotácií z rozpočtu mesta v roku 2008 je vo výške 602 000,- Sk. Uvedené dotácie boli po uzatvorení zmlúv poukázané na bankové účty prijímateľov v období od 29. 4. 2008 do 21. 5. 2008.

Dotácia z rozpočtu mesta na rok 2008 pre právny subjekt Ivan Jakeš RSC na zabezpečenie prípravy a účasti na svetovej motocyklovej súťaži LISABON – DAKAR vo výške 50 000,- Sk bola schválená uznesením MsZ č. 115/2007 zo dňa 23. 8. 2007 a poskytnutá 2.1.2008 vzhľadom na termín konania súťaže (5.- 20. 1. 2008).

Upozorňujeme prijímateľov dotácie z rozpočtu mesta na ich povinnosť do 30 po zrealizovaní aktivity, na ktorú bola poskytnutá účelová dotácia z rozpočtu obce, najneskôr však do 15. 12. 2008, predložiť poskytovateľovi vyúčtovanie použitia poskytnutej dotácie na predpísanom tlačive. V prípade nejasností pri zúčtovaní dotácie prijímateľ predloží k zúčtovaniu kópie faktúr, účtovné doklady a pod. V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie, nedodržania lehoty na vyúčtovanie poskytnutej dotácie, alebo nezrealizovania aktivity, je prijímateľ povinný v termíne do 15. 12. 2008 vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej výške na účet poskytovateľa, a to na bankový účet číslo 4602539001/5600 vedený v Dexia banka Slovensko, a.s.
Na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta nie je právny nárok.

Ing. Jana Nosková, vedúca oddelenia finančného, správy daní a poplatkov, MsÚ Brezová pod Bradlom


Súvisiace články:
Rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na r. 2010 - rozhodujúce vybrané kapitoly (21.01.2010)
Vážení spoluobčania, (23.12.2009)
Ako sme volili (23.12.2009)
Ťažba na Bradle (23.12.2009)
Slávnostné otvorenie detského ihriska na Sídlisku Dušana Jurkoviča (06.11.2009)
Otvorenie multifunkčného ihriska na Sídlisku Dušana Jurkoviča (06.11.2009)
Stretnutie jubilantov mesta Brezová pod Bradlom (06.11.2009)
Úprava koryta Brezovského potoka pod mostom pri zdravotnom stredisku (20.10.2009)
Nové výšky dávok v hmotnej núdzi od 1. 9. 2009 (20.10.2009)
Brezová súčasťou osláv Svetového dňa turizmu (20.10.2009)
Upozornenie na splatnosť miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2009 (20.10.2009)
Mesto Brezová pod Bradlom ďakuje (18.09.2009)
Primátorka mesta k výročiu SNP (18.09.2009)
Prevádzka verejných detských ihrísk a športovísk (18.09.2009)
Personálne zmeny na MsÚ od 1. 9. 2009 (18.09.2009)
Pozvánka (18.09.2009)
Rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na r. 2009 po III. zmene - rozhodujúce vybrané kapitoly (18.09.2009)
Pozvánka (17.08.2009)
129. výročie narodenia M. R. Štefánika (17.08.2009)
Ponuka zamestnania (17.08.2009)
Poďakovanie (17.07.2009)
Areál voľnočasových aktivít (17.07.2009)
Činnosť Technických služieb Brezová pod Bradlom (17.07.2009)
Problematika psov v našom meste... (17.07.2009)
Nové VZN o opatrovateľskej službe (17.07.2009)
Životné minimum po novom (17.07.2009)
Vymenovanie nových riaditeľov školských zariadení (17.07.2009)
Pietna spomienka na generála M. R. Štefánika v Taliansku (20.06.2009)
Zmena telefónnych čísiel na MsÚ (20.06.2009)
Tri nové detské ihriská (20.06.2009)
Oznámenie o miestnej dani z nehnuteľností v roku 2009 (20.06.2009)
Mestská fotosúťaž VELVETEEN (06.05.2009)
Voľby do Európskeho parlamentu (06.05.2009)
Výsledky hospodárenia Mesta Brezová pod Bradlom za rok 2008 (06.05.2009)
Mesto vo fotografii (06.05.2009)
Dotazník – Kultúrny život a kultúrne podujatia na Brezovej pod Bradlom (06.05.2009)
Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta (06.05.2009)
Cena primátorky mesta za rok 2008 (22.04.2009)
Ako sme volili - I.a II. kolo voľby prezidenta SR (22.04.2009)
Vážené spoluobčianky, milé ženy ! (17.03.2009)
Nové projekty v oblasti kultúry (17.03.2009)
Brezová sa opäť prezentovala na veľtrhu GO a Regiontour (22.02.2009)
Nenaplnené proroctvo (22.02.2009)
Výsledok kontroly Úradu pre verejné obstarávanie (22.02.2009)
Demografia obyvateľov mesta k 31. 12. 2008 (22.02.2009)
Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2009 (22.02.2009)
Sociálne služby po novom (22.02.2009)
Informácia pre voličov (22.02.2009)
Oznam pre majiteľov psov (22.02.2009)
Dotazník (22.02.2009)
Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2009 (20.12.2008)
Odpadové hospodárstvo.... separácia v našom meste (20.12.2008)
Nový projekt schválený (20.12.2008)
Otvorenie TEEN PARKU (I. etapa) (16.11.2008)
Večer autentického folklóru (16.11.2008)
Október - Mesiac úcty k starším (16.11.2008)
Prenájom nebytových priestorov (16.11.2008)
Upozornenie (16.11.2008)
Oznam (16.11.2008)
Rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na r. 2008 po II. zmene - rozhodujúce vybrané kapitoly (17.10.2008)
Rekonštrukcia kotolní v Brezovej pod Bradlom s dopadom na cenu tepla (17.10.2008)
Odpadové hospodárstvo - separácia v našom meste (17.10.2008)
Projekt na oživenie tradícií (17.10.2008)
Vyššie dávky v hmotnej núdzi od 1. 9. 2008 (18.09.2008)
Bezpečnejšie v našom meste aj vďaka úspešnému projektu (18.09.2008)
Poďakovanie (18.09.2008)
Opäť sme boli v Březovej (13.08.2008)
Vyššie životné minimum od 1. júla 2008 (13.08.2008)
Oslavy na Javorine (13.08.2008)
Nové detské ihrisko na Sídlisku Dolné lúky (13.08.2008)
Nelegálna výstavba a stavebné práce (13.08.2008)
Rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na r. 2008 po I. zmene - rozhodujúce vybrané kapitoly (13.08.2008)
Rekonštrukcia (13.08.2008)
Slávnosti mesta Pohořelice (16.07.2008)
Oznam (16.07.2008)
Stretnutie miest a obcí Brezová - Březová (16.07.2008)
Oznam (15.06.2008)
Veterný park Hradište pod Vrátnom (15.06.2008)
Nový projekt (15.06.2008)
Upozornenie na povinnosť úhrady miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (15.06.2008)
Prvé grantové kolo nadačného fondu HERBARIA (15.06.2008)
Stanovisko Mesta Brezová pod Bradlom k listu p. Martina Lenobela, konateľa spoločnosti Bytový podnik Brezová, spol. s r.o. Brezová pod Bradlom (18.05.2008)
Záverečný účet mesta za rok 2007 (18.05.2008)
Výsledok hospodárenia Mesta Brezová pod Bradlom za rok 2007 (18.05.2008)
Spoločná konferencia partnerských miest (18.05.2008)
Obchodná verejná súťaž na odpredaj bytu (18.05.2008)
Obchodná verejná súťaž na odpredaj nebytového priestoru (18.05.2008)
Zelené pľúca deťom (18.05.2008)
Brigáda na Bradle (18.05.2008)
Deň narcisov (18.05.2008)
Detské ihriská a verejné športoviská v našom meste (18.04.2008)
TEEN PARK podporila Západoslovenská energetika v Nadácii Pontis (18.04.2008)
Slovenský pohár v horskej cyklistike v Brezovej pod Bradlom (18.04.2008)
Výberové konania (18.04.2008)
Mesto Brezová získalo dotáciu (15.03.2008)
Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa (15.03.2008)
Mestské lesy s.r.o. ocenené certifikátom PEFC (15.03.2008)
Projekty, do ktorých sme sa zapojili (15.03.2008)
| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 15. 06. 2008 | 3975 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Júl  >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server