2008_11(dvojčíslo)

Odpadové hospodárstvo.... separácia v našom meste

Obaly tvoria najväčší objem komunálneho odpadu a ich množstvo neustále narastá. Ročne na Slovensku vyhodíme 370 000 - 450 000 ton odpadu z obalov. Triedený zber a recyklácia sú až na treťom mieste v rámci odpadovej hierarchie. 80% produkovaného odpadu síce môžeme vytriediť a recyklovať, ale najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne. Tu sú rady na to, ako predísť tomu, aby sme produkovali zbytočný odpad.
Avšak recyklácia a rozvoj separovaného zberu nie je možný bez aktívneho a zodpovedného prístupu obyvateľov.


Na území mesta Brezová pod Bradlom sú vytvorené dostatočné podmienky na ukladanie vytriedených zložiek komunálneho odpadu, napriek tomu je percento vyseparovaného odpadu nízke. Ešte stále sa väčšina občanov nezapája do systému separovaného zberu alebo svojím ľahostajným a pohodlným prístupom k nakladaniu s odpadmi spôsobuje znehodnocovanie vytriedených zložiek odpadov zmiešavaním s komunálnym odpadom.
Treba si uvedomiť, že pri zníženom množstve komunálneho odpadu a vo väčšom množstve vyseparovaných zložiek klesnú náklady spojené s uložením odpadu na skládku.
V našom meste máme dve skládky odpadov: skládka komunálneho odpadu Pod Bradlom a skládka stavebnej sute Dieliky. Kapacita skládky Pod Bradlom o pár rokov končí. Ale ak budeme dôslední pri triedení jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, kapacita skládky sa predĺži a tým sa ušetria financie potrebné na budovanie novej skládky komunálneho odpadu.
V predchádzajúcom čísle Noviniek spod Bradla sme uviedli jednotlivé komodity odpadov, ktoré sa triedia v našom meste. Keďže opakovanie je matka múdrosti, uvádzame ešte raz triedené zložky odpadov: papier (novinový, časopisy, knihy bez tvrdých obalov, zošity, kartóny, korešpondencia, nie mastný a znečistený papier, obaly zo škatuľových nápojov a mlieka, alobal, kopírovací papier), plasty (plastové fľaše, igelitové obaly, nie mikroténové obaly), sklo (neznečistené fľaše od nápojov a oleja, poháre zo zaváranín, ostatné sklenené obaly, rozbité sklo bez kovových a plastových uzáverov, nie zrkadlá, žiarivky, porcelán, mliečne sklo atď.). Na tieto komodity sú umiestnené v obytných zónach zberné nádoby (kontajnery) s označením konkrétneho druhu odpadu.
Iné druhy odpadov, ktoré vzniknú v domácnosti (autobatérie, elektrický a elektronický odpad, nábytok, textílie, šatstvo, farby atď.) je možné odovzdať do Zberového dvora, ktorý sa nachádza na Staničnej ulici (pri Kanape). Prevádzkové hodiny Zberového dvora sú: pondelok – piatok od 7,00 hod. do 15,00 hod., sobota od 8,00 hod. do 10,00 hod. (okrem poslednej soboty v mesiaci).
Sem majú možnosť obyvatelia bezplatne doviesť všetok nepotrebný odpad, ktorý vyprodukujú vo svojich domácnostiach.
Ak sa vo vašich pivniciach alebo na povalách rodinných domov nachádza starý papier, poháre od zaváranín, prípadne iný odpad, ktorý je pre vás prebytočný, prineste ho, prosím, do Zberového dvora.
Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá každej obci povinnosť triediť jedlé oleje (oleje z fritéz). Mesto Brezová pod Bradlom zaviedlo zber tejto komodity v zariadeniach, ktoré vyprodukujú tento odpad. Touto cestou by sme chceli požiadať o pomoc pri separovaní jedlých olejov aj obyvateľov nášho mesta. Nevylievajte olej do kanalizácie, ale radšej ho odkladajte do uzatvárateľnej nádoby a pri jej naplnení ho odovzdajte do Zberového dvora.
Rozhodnutie je slobodné
Či budete triediť odpad a vyhadzovať ho do nádob na separovaný zber, je len vaše rozhodnutie. Keď sa však nad tým budete zamýšľať, nezabudnite, že dĺžka života jedného človeka je v porovnaní s existenciou Zeme len zanedbateľný čas. Napriek tomu, jeden človek dokáže našej planéte poriadne skomplikovať životaschopnosť. Po nás prichádzajú aj druhí. Možno by sme spoločne mohli brať na zreteľ aj ich.
Za spoluprácu pri separovanom zbere vám ďakujeme.

Ing. Denisa Sládková
oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy

Súvisiace články:
Rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na r. 2010 - rozhodujúce vybrané kapitoly (21.01.2010)
Vážení spoluobčania, (23.12.2009)
Ako sme volili (23.12.2009)
Ťažba na Bradle (23.12.2009)
Slávnostné otvorenie detského ihriska na Sídlisku Dušana Jurkoviča (06.11.2009)
Otvorenie multifunkčného ihriska na Sídlisku Dušana Jurkoviča (06.11.2009)
Stretnutie jubilantov mesta Brezová pod Bradlom (06.11.2009)
Úprava koryta Brezovského potoka pod mostom pri zdravotnom stredisku (20.10.2009)
Nové výšky dávok v hmotnej núdzi od 1. 9. 2009 (20.10.2009)
Brezová súčasťou osláv Svetového dňa turizmu (20.10.2009)
Upozornenie na splatnosť miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2009 (20.10.2009)
Mesto Brezová pod Bradlom ďakuje (18.09.2009)
Primátorka mesta k výročiu SNP (18.09.2009)
Prevádzka verejných detských ihrísk a športovísk (18.09.2009)
Personálne zmeny na MsÚ od 1. 9. 2009 (18.09.2009)
Pozvánka (18.09.2009)
Rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na r. 2009 po III. zmene - rozhodujúce vybrané kapitoly (18.09.2009)
Pozvánka (17.08.2009)
129. výročie narodenia M. R. Štefánika (17.08.2009)
Ponuka zamestnania (17.08.2009)
Poďakovanie (17.07.2009)
Areál voľnočasových aktivít (17.07.2009)
Činnosť Technických služieb Brezová pod Bradlom (17.07.2009)
Problematika psov v našom meste... (17.07.2009)
Nové VZN o opatrovateľskej službe (17.07.2009)
Životné minimum po novom (17.07.2009)
Vymenovanie nových riaditeľov školských zariadení (17.07.2009)
Pietna spomienka na generála M. R. Štefánika v Taliansku (20.06.2009)
Zmena telefónnych čísiel na MsÚ (20.06.2009)
Tri nové detské ihriská (20.06.2009)
Oznámenie o miestnej dani z nehnuteľností v roku 2009 (20.06.2009)
Mestská fotosúťaž VELVETEEN (06.05.2009)
Voľby do Európskeho parlamentu (06.05.2009)
Výsledky hospodárenia Mesta Brezová pod Bradlom za rok 2008 (06.05.2009)
Mesto vo fotografii (06.05.2009)
Dotazník – Kultúrny život a kultúrne podujatia na Brezovej pod Bradlom (06.05.2009)
Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta (06.05.2009)
Cena primátorky mesta za rok 2008 (22.04.2009)
Ako sme volili - I.a II. kolo voľby prezidenta SR (22.04.2009)
Vážené spoluobčianky, milé ženy ! (17.03.2009)
Nové projekty v oblasti kultúry (17.03.2009)
Brezová sa opäť prezentovala na veľtrhu GO a Regiontour (22.02.2009)
Nenaplnené proroctvo (22.02.2009)
Výsledok kontroly Úradu pre verejné obstarávanie (22.02.2009)
Demografia obyvateľov mesta k 31. 12. 2008 (22.02.2009)
Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2009 (22.02.2009)
Sociálne služby po novom (22.02.2009)
Informácia pre voličov (22.02.2009)
Oznam pre majiteľov psov (22.02.2009)
Dotazník (22.02.2009)
Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2009 (20.12.2008)
Nový projekt schválený (20.12.2008)
Otvorenie TEEN PARKU (I. etapa) (16.11.2008)
Večer autentického folklóru (16.11.2008)
Október - Mesiac úcty k starším (16.11.2008)
Prenájom nebytových priestorov (16.11.2008)
Upozornenie (16.11.2008)
Oznam (16.11.2008)
Rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na r. 2008 po II. zmene - rozhodujúce vybrané kapitoly (17.10.2008)
Rekonštrukcia kotolní v Brezovej pod Bradlom s dopadom na cenu tepla (17.10.2008)
Odpadové hospodárstvo - separácia v našom meste (17.10.2008)
Projekt na oživenie tradícií (17.10.2008)
Vyššie dávky v hmotnej núdzi od 1. 9. 2008 (18.09.2008)
Bezpečnejšie v našom meste aj vďaka úspešnému projektu (18.09.2008)
Poďakovanie (18.09.2008)
Opäť sme boli v Březovej (13.08.2008)
Vyššie životné minimum od 1. júla 2008 (13.08.2008)
Oslavy na Javorine (13.08.2008)
Nové detské ihrisko na Sídlisku Dolné lúky (13.08.2008)
Nelegálna výstavba a stavebné práce (13.08.2008)
Rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na r. 2008 po I. zmene - rozhodujúce vybrané kapitoly (13.08.2008)
Rekonštrukcia (13.08.2008)
Slávnosti mesta Pohořelice (16.07.2008)
Oznam (16.07.2008)
Stretnutie miest a obcí Brezová - Březová (16.07.2008)
Oznam (15.06.2008)
Veterný park Hradište pod Vrátnom (15.06.2008)
Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta (15.06.2008)
Nový projekt (15.06.2008)
Upozornenie na povinnosť úhrady miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (15.06.2008)
Prvé grantové kolo nadačného fondu HERBARIA (15.06.2008)
Stanovisko Mesta Brezová pod Bradlom k listu p. Martina Lenobela, konateľa spoločnosti Bytový podnik Brezová, spol. s r.o. Brezová pod Bradlom (18.05.2008)
Záverečný účet mesta za rok 2007 (18.05.2008)
Výsledok hospodárenia Mesta Brezová pod Bradlom za rok 2007 (18.05.2008)
Spoločná konferencia partnerských miest (18.05.2008)
Obchodná verejná súťaž na odpredaj bytu (18.05.2008)
Obchodná verejná súťaž na odpredaj nebytového priestoru (18.05.2008)
Zelené pľúca deťom (18.05.2008)
Brigáda na Bradle (18.05.2008)
Deň narcisov (18.05.2008)
Detské ihriská a verejné športoviská v našom meste (18.04.2008)
TEEN PARK podporila Západoslovenská energetika v Nadácii Pontis (18.04.2008)
Slovenský pohár v horskej cyklistike v Brezovej pod Bradlom (18.04.2008)
Výberové konania (18.04.2008)
Mesto Brezová získalo dotáciu (15.03.2008)
Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa (15.03.2008)
Mestské lesy s.r.o. ocenené certifikátom PEFC (15.03.2008)
Projekty, do ktorých sme sa zapojili (15.03.2008)
| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 20. 12. 2008 | 4171 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok | Zdroj: Ing. Denisa Sládková
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Júl  >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server