2009_01(január)

Nenaplnené proroctvo

Obyvatelia nášho mesta, ktorí boli odkázaní na odber tepla a teplej úžitkovej vody z Bytového podniku Brezová s.r. o. Brezová pod Bradlom dostali pred Vianocami 2008 pozdrav od konateľov uvedeného subjektu, ktorý predpovedal katastrofu, ak prestane kúriť Bytový podnik.

Je pochopiteľné, že občania, ktorých sa to dotýkalo, sa znepokojili a hľadali vinníka. Prvé podozrenie, ako vždy,


 padlo na primátorku mesta a poslancov. Najmä ak to bolo zo strany autorov patrične zdôraznené a dramaticky podfarbené.

Vedenie mesta túto hrozbu nevzalo na ľahkú váhu a okamžite začalo konať. Samozrejme v záujme občanov. Preto využilo i všetky právne dostupné kroky, aby zabezpečilo plynulý prechod práv z jedného subjektu na druhý, t.j. prevzatie priestorov, kde sa zabezpečuje vykurovanie a príprava teplej úžitkovej vody. Malo v rukách Uznesenie Okresného súdu v Novom Meste nad Váhom , ktorým súd nariadil predbežné opatrenie, na základe ktorého Bytový podnik Brezová, spol. s r.o. Brezová pod Bradlom bol povinný strpieť vstup štatutárneho zástupcu mesta a 5 odborne spôsobilých osôb (menovite uvedených v tomto uznesení) do priestorov kotolní za účelom vykonania inventarizácie tepelných zariadení a ich pasportizácie v dňoch 22.12., 30.12. a 31.12.2008. Konatelia spoločnosti ich však do priestorov odmietli vpustiť.

Keď 30. decembra 2008 začali na mestský úrad prichádzať prvé sťažnosti na odstavenie teplej vody na ulici Horný rad a Nám. 7. apríla, primátorka mesta oslovila konateľov pánov Vidlára a Lenobela a požiadala ich, aby prišli informovať zástupcov Mesta Brezová pod Bradlom o príčine tohto stavu a ako ho budú riešiťa o vzájomnom vyrovnaní po skončení nájmu v súlade s uzavretou nájomnou zmluvou. V danom čase, až do pol noci 31.12.2008 bol za plynulý chod kotolní zodpovedný, podľa zmluvy i zákona, Bytový podnik Brezová pod Bradlom. Uvedení páni sa na Mestský úrad v Brezovej pod Bradlom dostavili 30. 12. 2008 v popoludňajších hodinách a výsledkom rokovania bola vyhrážka z ich strany, že už začali s demontážou horákov a v znefunkčňovaní kotlov budú pokračovať.

V danom okamihu nebol čas na presviedčanie, ani úvahy nad tým, čo urobiť. Primátorka jednoducho musela konať, aby obyvatelia bytových domov v meste neostali počas novoročných sviatkov nielen bez teplej vody, ale i v studených bytoch, čo sa začalo i reálne v niektorých častiach mesta napĺňať.

Zvážila všetky okolnosti a po porade s právničkou i pracovníkmi firmy Hetech Services Bratislava, ktorí sa v tomto kritickom okamihu zachovali vysoko profesionálne a humánne a prisľúbili pomoc i napriek tomu, že zmluvne mali povinnosť zabezpečovať teplo a teplú úžitkovú vodu až od 1.1.2009, pristúpila k radikálnemu riešeniu a za pomoci príslušníkov Mestskej polície formou prekonania prekážky vstúpila spoločne (za asistencie kamery Slovenskej televízie) s príslušnými odborníkmi postupne do priestorov jednotlivých kotolní a výmenníkových staníc.

Ešte i dnes je spomienka na to, aký pohľad sa prítomným naskytol, horšia ako nočná mora. Odmontované horáky z kotlov a znefunkčnené automatické riadenie systému v prvom momente evokovali, že ľudia skutočne ostanú bez kúrenia, čo neuľahčovalo ani vtedajšie veľmi chladné počasie.

V tomto veľmi kritickom okamihu sa ukázalo, že rozhodnutie o novom nájomcovi tepelného hospodárstva Hetech Services, a.s. Bratislava , bolo správne. Zástupcovia spoločnosti neváhali ani chvíľu a napriek tomu, že mali plné právo za daných okolností odstúpiť od zmluvy (v čo zrejme dúfali i konatelia spoločnosti Bytový podnik Brezová) začali organizovať prácu odborníkov privolaných primátorkou mesta na zfunkčnení vykurovacieho systému tak, aby aspoň teplo mohlo prúdiť do bytov obyvateľov jednotlivých sídlisk. Nebolo to hneď perfektné, ale tí, ktorí sme videli spúšť v kotolniach, sme vysoko ocenili ich profesionálny i ľudský prístup k danej situácii. Pracovali nepretržite počnúc riaditeľom divízie výroby a rozvodu tepla Ing. Pajchlom až po konkrétnych odborníkov, ktorí pracovali neúnavne na sfunkčnení celého systému. Bol to neľahký boj, pretože okrem prác na zfunkčnení kotlov museli oni i pracovníci MsÚ, Mestskej polície a hasičského zboru, zabezpečovať ochranu objektov.

Dnes však môžeme s odstupom času prehlásiť, že všetci, ktorí sme sa zúčastnili diania dní na konci roka 2008, sme sa zachovali vysoko profesionálne a konali sme v rámci svojich možností úplne v prospech našich občanov. Výsledkom našej snahy boli vykúrené byty počas novoročných sviatkov a pre obyvateľov bytových domov i ďalšie bezproblémové využívanie služieb tepelného hospodárstva od nového dodávateľa tepla i teplej úžitkovej vody spoločnosti Hetech Services a.s.Bratislava.

Ďalším potvrdením, že zástupcovia Mesta Brezová pod Bradlom konali zodpovedne a transparentne, je i výsledok kontroly Úradu pre verejné obstarávanie z Bratislavy, ktorý na základe podania, vykonal na Meste Brezová pod Bradlom kontrolu na použitý postup obstarávania vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý prenájom tepelného hospodárstva pre zásobovanie obyvateľstva teplom a teplou úžitkovou vodou. Z vykonanej kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní bol vyhotovený záznam, v ktorom kontrolná skupina skonštatovala, že na uvedený predmet zákazky kontrolovaný nebol povinný postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní a že v procese použitého postupu obstarávania vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže postupovalo Mesto Brezová pod Bradlom podľa Obchodného zákonníka a bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie s účastníkmi, neobsahovalo diskrimináciu účastníkov a súťaž bola transparentná.

JUDr. Anna D a n k o v á
Bc. Marian G a v l a s

Súvisiace články:
Rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na r. 2010 - rozhodujúce vybrané kapitoly (21.01.2010)
Vážení spoluobčania, (23.12.2009)
Ako sme volili (23.12.2009)
Ťažba na Bradle (23.12.2009)
Slávnostné otvorenie detského ihriska na Sídlisku Dušana Jurkoviča (06.11.2009)
Otvorenie multifunkčného ihriska na Sídlisku Dušana Jurkoviča (06.11.2009)
Stretnutie jubilantov mesta Brezová pod Bradlom (06.11.2009)
Úprava koryta Brezovského potoka pod mostom pri zdravotnom stredisku (20.10.2009)
Nové výšky dávok v hmotnej núdzi od 1. 9. 2009 (20.10.2009)
Brezová súčasťou osláv Svetového dňa turizmu (20.10.2009)
Upozornenie na splatnosť miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2009 (20.10.2009)
Mesto Brezová pod Bradlom ďakuje (18.09.2009)
Primátorka mesta k výročiu SNP (18.09.2009)
Prevádzka verejných detských ihrísk a športovísk (18.09.2009)
Personálne zmeny na MsÚ od 1. 9. 2009 (18.09.2009)
Pozvánka (18.09.2009)
Rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na r. 2009 po III. zmene - rozhodujúce vybrané kapitoly (18.09.2009)
Pozvánka (17.08.2009)
129. výročie narodenia M. R. Štefánika (17.08.2009)
Ponuka zamestnania (17.08.2009)
Poďakovanie (17.07.2009)
Areál voľnočasových aktivít (17.07.2009)
Činnosť Technických služieb Brezová pod Bradlom (17.07.2009)
Problematika psov v našom meste... (17.07.2009)
Nové VZN o opatrovateľskej službe (17.07.2009)
Životné minimum po novom (17.07.2009)
Vymenovanie nových riaditeľov školských zariadení (17.07.2009)
Pietna spomienka na generála M. R. Štefánika v Taliansku (20.06.2009)
Zmena telefónnych čísiel na MsÚ (20.06.2009)
Tri nové detské ihriská (20.06.2009)
Oznámenie o miestnej dani z nehnuteľností v roku 2009 (20.06.2009)
Mestská fotosúťaž VELVETEEN (06.05.2009)
Voľby do Európskeho parlamentu (06.05.2009)
Výsledky hospodárenia Mesta Brezová pod Bradlom za rok 2008 (06.05.2009)
Mesto vo fotografii (06.05.2009)
Dotazník – Kultúrny život a kultúrne podujatia na Brezovej pod Bradlom (06.05.2009)
Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta (06.05.2009)
Cena primátorky mesta za rok 2008 (22.04.2009)
Ako sme volili - I.a II. kolo voľby prezidenta SR (22.04.2009)
Vážené spoluobčianky, milé ženy ! (17.03.2009)
Nové projekty v oblasti kultúry (17.03.2009)
Brezová sa opäť prezentovala na veľtrhu GO a Regiontour (22.02.2009)
Výsledok kontroly Úradu pre verejné obstarávanie (22.02.2009)
Demografia obyvateľov mesta k 31. 12. 2008 (22.02.2009)
Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2009 (22.02.2009)
Sociálne služby po novom (22.02.2009)
Informácia pre voličov (22.02.2009)
Oznam pre majiteľov psov (22.02.2009)
Dotazník (22.02.2009)
Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2009 (20.12.2008)
Odpadové hospodárstvo.... separácia v našom meste (20.12.2008)
Nový projekt schválený (20.12.2008)
Otvorenie TEEN PARKU (I. etapa) (16.11.2008)
Večer autentického folklóru (16.11.2008)
Október - Mesiac úcty k starším (16.11.2008)
Prenájom nebytových priestorov (16.11.2008)
Upozornenie (16.11.2008)
Oznam (16.11.2008)
Rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na r. 2008 po II. zmene - rozhodujúce vybrané kapitoly (17.10.2008)
Rekonštrukcia kotolní v Brezovej pod Bradlom s dopadom na cenu tepla (17.10.2008)
Odpadové hospodárstvo - separácia v našom meste (17.10.2008)
Projekt na oživenie tradícií (17.10.2008)
Vyššie dávky v hmotnej núdzi od 1. 9. 2008 (18.09.2008)
Bezpečnejšie v našom meste aj vďaka úspešnému projektu (18.09.2008)
Poďakovanie (18.09.2008)
Opäť sme boli v Březovej (13.08.2008)
Vyššie životné minimum od 1. júla 2008 (13.08.2008)
Oslavy na Javorine (13.08.2008)
Nové detské ihrisko na Sídlisku Dolné lúky (13.08.2008)
Nelegálna výstavba a stavebné práce (13.08.2008)
Rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na r. 2008 po I. zmene - rozhodujúce vybrané kapitoly (13.08.2008)
Rekonštrukcia (13.08.2008)
Slávnosti mesta Pohořelice (16.07.2008)
Oznam (16.07.2008)
Stretnutie miest a obcí Brezová - Březová (16.07.2008)
Oznam (15.06.2008)
Veterný park Hradište pod Vrátnom (15.06.2008)
Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta (15.06.2008)
Nový projekt (15.06.2008)
Upozornenie na povinnosť úhrady miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (15.06.2008)
Prvé grantové kolo nadačného fondu HERBARIA (15.06.2008)
Stanovisko Mesta Brezová pod Bradlom k listu p. Martina Lenobela, konateľa spoločnosti Bytový podnik Brezová, spol. s r.o. Brezová pod Bradlom (18.05.2008)
Záverečný účet mesta za rok 2007 (18.05.2008)
Výsledok hospodárenia Mesta Brezová pod Bradlom za rok 2007 (18.05.2008)
Spoločná konferencia partnerských miest (18.05.2008)
Obchodná verejná súťaž na odpredaj bytu (18.05.2008)
Obchodná verejná súťaž na odpredaj nebytového priestoru (18.05.2008)
Zelené pľúca deťom (18.05.2008)
Brigáda na Bradle (18.05.2008)
Deň narcisov (18.05.2008)
Detské ihriská a verejné športoviská v našom meste (18.04.2008)
TEEN PARK podporila Západoslovenská energetika v Nadácii Pontis (18.04.2008)
Slovenský pohár v horskej cyklistike v Brezovej pod Bradlom (18.04.2008)
Výberové konania (18.04.2008)
Mesto Brezová získalo dotáciu (15.03.2008)
Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa (15.03.2008)
Mestské lesy s.r.o. ocenené certifikátom PEFC (15.03.2008)
Projekty, do ktorých sme sa zapojili (15.03.2008)
| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 22. 02. 2009 | 3676 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Júl  >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server