2007_09(september)

Mestské zastupitežstvo (september)

Z rokovania 2. mimoriadneho MsZ dňa 26. 09. 2007

Rokovania mimoriadneho MsZ sa zúčastnilo 10 poslancov, ktorí schválili:
- program rokovania mimoriadneho MsZ, návrhovú komisiu, zapisovatežku, overovatežov zápisnice,
- II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2007,
- Doplnok č. 1 k PHSR na roky 2006 až 2013,


- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na IV. štvrrok 2007 v zmysle § 18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
- predbežný súhlas na prevod nehnutežnosti PFS, a.s., Brezová pod Bradlom, prevod nehnutežností v prospech Pavla Táborského a spol. na výstavbu obchodného centra podža vypracovanej štúdie,
- odvolanie doterajšieho hospodára p. Jána Škorubu v Mestskom požovnom revíri Klenová na základe výsledkov hlasovania na členskej schôdzi a schválili nového hospodára p. Dušana Ondreičku,
- novú konatežku p. Ladu Harasníkovú v obchodnej spoločnosti Reštaurácia U sváka Ragana, spol. s r.o. Brezová pod Bradlom,
- odmenu primátorke mesta za III. štvrrok 2007
vo výške 28% v zmysle zák. 253/1994 Z. z. O právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších úprav,
-
zmluvy o zverení majetku mesta do správy rozpočtových organizácií ZUŠ a ZŠ, - pripravenos mesta Brezová pod Bradlom na plnenie úloh v oblasti krízového riadenia v krízových situáciách a pri ochrane pred povodňami.
MsZ zobralo na vedomie:
- správu o činnosti mestskej rady za obdobie od 23.08.do 26.09.2007,
- správu o plnení uznesení MsZ zo dňa 23.08.2007,
- analýzu stavu Mestského hasičského zboru v Brezovej pod Bradlom za rok 2006 na základe plnenia uznesenia MsZ č. 67/2007 zo dňa 28.06.2007,
-
informáciu o ukončení nájomnej zmluvy Domu smútku a vozidla pohrebnej služby Š 1203 fi Osobná preprava Miloš
Sládek, Brezová pod Bradlom ku dňu 31.10.2007,
- žiados Evanj. a. v. cirkevného zboru v Brezovej pod Bradlom o poukázanie nenávratnej dotácie z rozpočtu mesta, avšak už na schválenú II. zmenu rozpočtu mesta MsZ odporúča obom cirkvám v meste poda novú žiados na rok
2008 v zmysle VZN č. 2/2007.
MsZ poverilo:
- na základe prijatého uznesenia MsZ č. 96/2007 zo dňa 23.08.2007 o podanie správy o hospodárení spoločnosti
Športovo-vzdelávacie stredisko BRADLAN Brezová pod Bradlom, a. s., za rok 2006 a neúčasti predsedu predstavenstva a. s. na MsZ - členov DR a predstavenstva do 15. októbra 2007 zorganizova rokovanie zástupcov a. s. a Mesta Brezová pod Bradlom a vyjasni si vzájomné vzahy.Súvisiace články:
Z rokovania prvého MsZ v roku 2010 (24.02.2010)
Z rokovania mestskej rady (23.02.2010)
Z rokovania šiesteho riadneho MsZ (25.01.2010)
Mestská rada (23.12.2009)
Mestská rada (06.11.2009)
Mestské zastupitežstvo (06.11.2009)
Mestská rada (20.10.2009)
Mestská rada (18.09.2009)
Mestské zastupitežstvo (18.09.2009)
Mestské zastupitežstvo (17.08.2009)
Mestská rada (17.07.2009)
Mestské zastupitežstvo (17.07.2009)
Mestská rada (20.06.2009)
Mestská rada (06.05.2009)
Mestské zastupitežstvo (06.05.2009)
Mestská rada (22.04.2009)
Mestská rada (17.03.2009)
Mestské zastupitežstvo (17.03.2009)
Mestské zastupitežstvo (22.02.2009)
Mestská rada (20.12.2008)
Mestská rada (16.11.2008)
Mestské zastupitežstvo (16.11.2008)
Mestská rada (17.10.2008)
Mestské zastupitežstvo (17.10.2008)
Mestská rada (13.08.2008)
Mestské zastupitežstvo (13.08.2008)
Z rokovania mestskej rady (16.07.2008)
Z rokovania tretieho mimoriadneho mestského zastupitežstva 13. 6. 2008 (16.07.2008)
Mestská rada (15.06.2008)
Mestské zastupitežstvo (15.06.2008)
Mestská rada (18.05.2008)
Mestské zastupitežstvo (18.05.2008)
Mestská rada (18.04.2008)
Mestské zastupitežstvo (18.04.2008)
Z rokovania mestskej rady (03.04.2008)
Z rokovaní MsR a MsZ (15.03.2008)
Z rokovaní mestskej rady dňa 6. 12. 2007 a 22. 1. 2008 (14.02.2008)
Z rokovania mestského zastupitežstva 13. 12. 2007 (14.02.2008)
Mestská rada (21.12.2007)
MESTSKÁ RADA (15.11.2007)
MESTSKÉ ZASTUPITEźSTVO (15.11.2007)
Mestská rada (september) (12.10.2007)
Z rokovania MsZ 23. 08. 2007 (13.09.2007)
Z rokovania Mestskej rady (august) (13.09.2007)
Z rokovania MsZ - jún a MsR - júl (2007) (13.08.2007)
Z rokovania MsZ 26. 4. 2007 (23.07.2007)
Z rokovaní mestskej rady v máji a júni 2007 (23.07.2007)
| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 12. 10. 2007 | 3188 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Prida komentár | Informačný e-mailVytlači článok
Čitatelia

Užívatežské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateža!

Vyhžadávanie

Vyhžada textRozšírené vyhžadávanie
<<  September  >>
PoUtStŠtPiSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skráti, redakčne upravi, neuverejni. Zodpovednos za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavatež nezaručuje pravdivos informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu by ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server