2009_10(október)

Mestské zastupiteľstvo

Z rokovania piateho riadneho mestského zastupiteľstva 22. 10. 2009
MsZ schválilo:

- návrh programu rokovania MsZ Brezová pod Bradlom,
- zloženie návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice,
- kontrolnú činnosť na obdobie od 23. 10. do 31. 12. 2009 s pripomienkou oboznámiť poslancov MsZ o dokončení 


kontroly v subregióne Pod Bradlom,
- v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Brezová pod Bradlom,
- prevody nehnuteľností,
- nájmy nehnuteľností,
- skrátenie vysielacieho času TVB na 2 x 10 min. za mesiac,
- v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov VZN č. 5/2009 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a o sociálnej pomoci občanom mesta Brezová pod Bradlom,
- na základe § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 10 Štatútu mesta Brezová pod Bradlom Rokovací poriadok komisií MsZ v Brezovej pod Bradlom,
- predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPŽP, Prioritná os 3 -Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov klímy, Operačný cieľ-3.1 Ochrana ovzdušia (I. a III. Skupina aktivít) za účelom realizácie projektu Obstaranie čistiacej techniky, zazelenanie a revitalizácia zelene ako opatrenie na zlepšenie kvality ovzdušia mesta Brezová pod Bradlom.
MsZ zobralo na vedomie:
- informáciu hlavného kontrolóra o plnení uznesení štvrtého riadneho MsZ zo dňa 27. 8. 2009 a správu o vykonaní kontroly v zmysle uznes.č. 83/2009 bod III. zo dňa 27. 8. 2009,
- informáciu o činnosti mestskej rady za obdobie od 27. 8. do 22. 10. 2009 bez pripomienky,
- informáciu o vývoji príjmov – plnenie rozpočtu mesta k 30. 9. 2009, prehľad príjmov z podielových daní, uplatnenie úsporných opatrení,
- informáciu o IV. zmene rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom na rok 2009,
- informáciu o činnosti Základnej školy Brezová pod Bradlom v šk. roku 2008/2009, zameranie v šk. roku 2009/2010,
- informáciu o činnosti Základnej umeleckej školy Brezová pod Bradlom v šk. roku 2008/2009, zameranie v šk. roku 2009/2010,
- návrh pripravovanej koncepcie Centra voľného času, využívanie hokejbalového ihriska a návrh projektu Komunitné centrum voľného času a občianske združenie,
- informáciu o činnosti na úseku odpadového hospodárstva, návrh riešenia pre ďalšie obdobie,
- kalkulácie hlavnej činnosti a návrh rozpočtu na rok 2010 príspevkovej organizácie Technické služby Brezová pod Bradlom s pripomienkami,
- informáciu o pripravovanej knihe BREZOVÁ (Minulosť Brezovej pod Bradlom pred rokom 1848),
- oznámenie obcí Bukovec, Košariská, Polianka a Priepasné o vystúpení zo Spoločného obecného úradu so sídlom v Brezovej pod Bradlom.
MsZ zrušilo:
- uznesenie č. 89/2009 zo dňa 27.08.2009 v plnom znení, uznesenie č. 91/2009 zo dňa 27.08.2009 v plnom znení,  uznesenie č. 92/2009 zo dňa 27.08.2009 v plnom znení.
MsZ uložilo:
- prednostke MsÚ zistiť stanovisko k umiestneniu stavby pravoslávneho kostola v rámci územného plánu mesta,
- predložiť písomný Podnikateľský zámer Technických služieb Brezová pod Bradlom na MsZ.
MsZ odporučilo:
- autorovi knihy p. Matúšovi Valihorovi predložiť do najbližšieho zasadnutia MsZ návrh kalkulácie na iný typ väzby pripravovanej knihy BREZOVÁ (Minulosť Brezovej pod Bradlom pred rokom 1848).

Súvisiace články:
Z rokovania prvého MsZ v roku 2010 (24.02.2010)
Z rokovania mestskej rady (23.02.2010)
Z rokovania šiesteho riadneho MsZ (25.01.2010)
Mestská rada (23.12.2009)
Mestská rada (06.11.2009)
Mestská rada (20.10.2009)
Mestská rada (18.09.2009)
Mestské zastupiteľstvo (18.09.2009)
Mestské zastupiteľstvo (17.08.2009)
Mestská rada (17.07.2009)
Mestské zastupiteľstvo (17.07.2009)
Mestská rada (20.06.2009)
Mestská rada (06.05.2009)
Mestské zastupiteľstvo (06.05.2009)
Mestská rada (22.04.2009)
Mestská rada (17.03.2009)
Mestské zastupiteľstvo (17.03.2009)
Mestské zastupiteľstvo (22.02.2009)
Mestská rada (20.12.2008)
Mestská rada (16.11.2008)
Mestské zastupiteľstvo (16.11.2008)
Mestská rada (17.10.2008)
Mestské zastupiteľstvo (17.10.2008)
Mestská rada (13.08.2008)
Mestské zastupiteľstvo (13.08.2008)
Z rokovania mestskej rady (16.07.2008)
Z rokovania tretieho mimoriadneho mestského zastupiteľstva 13. 6. 2008 (16.07.2008)
Mestská rada (15.06.2008)
Mestské zastupiteľstvo (15.06.2008)
Mestská rada (18.05.2008)
Mestské zastupiteľstvo (18.05.2008)
Mestská rada (18.04.2008)
Mestské zastupiteľstvo (18.04.2008)
Z rokovania mestskej rady (03.04.2008)
Z rokovaní MsR a MsZ (15.03.2008)
Z rokovaní mestskej rady dňa 6. 12. 2007 a 22. 1. 2008 (14.02.2008)
Z rokovania mestského zastupiteľstva 13. 12. 2007 (14.02.2008)
Mestská rada (21.12.2007)
MESTSKÁ RADA (15.11.2007)
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO (15.11.2007)
Mestské zastupiteľstvo (september) (12.10.2007)
Mestská rada (september) (12.10.2007)
Z rokovania MsZ 23. 08. 2007 (13.09.2007)
Z rokovania Mestskej rady (august) (13.09.2007)
Z rokovania MsZ - jún a MsR - júl (2007) (13.08.2007)
Z rokovania MsZ 26. 4. 2007 (23.07.2007)
Z rokovaní mestskej rady v máji a júni 2007 (23.07.2007)
| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 06. 11. 2009 | 2633 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  September  >>
PoUtStŠtPiSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server