2009_03(marec)

Cena primátorky mesta za rok 2008

pre zväčšenie kliknite na obrázokV stredu 18. marca 2009 sa v obradnej sieni mestského úradu konalo slávnostné odovzdávanie Ceny primátorky mesta za rok 2008, ktorú obdržali:
Vladimír Beňák za vynikajúce úspechy v súťažiach poštových holubov a dôstojné reprezentovanie Brezovej pod Bradlom,
Fedor Mikulčík za dlhoročnú ilustrátorskú tvorbu v detských časopisoch a za grafické stvárnenie kníh,
Mužský cirkevný spevokol za dlhoročnú aktívnu činnosť v rámci spoločenských podujatí v našom meste, ale i 


okolí.
Po privítaní kandidátov, ich príbuzných a známych, i niekoľkých poslancov mestského zastupiteľstva primátorkou mesta Annou Dankovou ocenených slovom a videoprojekciou predstavili Eva Ušiaková a Alžbeta Rechtorisová. S doprovodným hudobným programom vystúpili žiaci ZUŠ Brezová, na záver sa v mene ocenených poďakoval Štefan Chvašťula.
Oceneným srdečne gratulujeme a predstavujeme vám ich krátkymi medailónmi, ktoré o nich zazneli pri odovzdávaní cien.
                                                                M. Valihora


Vladimír Beňák
Pán Beňák sa narodil 10. 11. 1958 v Senici. Prvý stupeň základnej školy navštevoval v Smolinskom a druhý dokončil v Šaštíne – Strážach. Vyučil sa v učilišti Elektromontážnych závodov Bratislava v pobočke Gbely. Do nástupu na vojenskú službu pracoval na montážach v Dusle Šaľa a po nej v bani Čáry ako banský elektrikár. Na Brezovú sa oženil a presťahoval v roku 1981. Do roku 2005 pracoval v Bytovom podniku Brezová, teraz je živnostník.
Tento rok si pán Beňák pripomína okrúhle výročie – 30 rokov aktívnej činnosti v súťažiach poštových holubov. Na dvore u Beňákovcov boli holuby od jeho detstva, stareček bol veľký holubiar. Vladimír už ako 15-ročný chlapec bol organizovaný vo Zväzarme, ale na otcovo meno. Po návrate z vojenskej služby sa tejto vášni odovzdal úplne. Po presťahovaní na Brezovú mu holuby zostali ešte na rodičovskom dvore a počas týždňa sa o ne staral jeho otec. Až v roku 1990 si postavil holubník v mieste trvalého pobytu.
Už plných tridsať rokov sa zúčastňuje súťaží poštových holubov, v ktorých priebežne získaval vynikajúce úspechy, umiestnenia a uznania. Najväčší úspech - 4. a 5. miesto zaznamenal v roku 1999 na XXVI. Svetovej olympiáde poštových holubov v Anglicku. V roku 1997 na XXV. Svetovej olympiáde v Basileji obsadil jeho holub 20. miesto. V rámci súťaží na Slovensku získal každý rok popredné umiestnenia. V roku 2001 pri príležitosti 75. výročia založenia Slovenského zväzu poštových holubov bol ocenený za vzornú reprezentáciu Slovenska. Za uplynulý rok získal pán Beňák titul Generálny majster Oblastného združenia Senica. V závodoch mladých holubov ročníka 2008 obsadil 6. miesto. V minulom roku reprezentoval na Celoštátnej výstave poštových holubov v Žiline. Tieto umiestnenia ho tešia, ale ako sám hovorí – nový rok, to sú nové výsledky. Blahoželáme pánovi Beňákovi k dosiahnutých výsledkom, ktorými zviditeľnil nielen seba, ale aj naše mesto.

Fedor Mikulčík
Ocenený sa narodil 28. 3. 1953 v Trenčíne a základnú školu ukončil v Brezovej pod Bradlom. Už od detstva sa prejavovala u neho zručnosť, kresliarske nadanie a fantázia. Uvedené vlastnosti a schopnosti ho predurčovali študovať na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave. Štyri roky strávil na odbore výtvarné výstavníctvo, ale pričuchol aj k fotografii, maľovaniu, rezbárstvu, keramike, ba aj k socharine. Po ukončení základnej vojenskej služby nastúpil pracovať na oddelenie propagácie v národnom podniku Kovové tkaniny. V období transformácie spoločnosti sa pracovníci oddelenia odčlenili od materského podniku a založili zoskupenie LINEA grafická dielňa, v ktorom dnešný ocenený pracuje doposiaľ ako grafik.
Pán Mikulčík už 20 rokov prispieva svojimi kresbami do detských časopisov Včielka, Maxík, Vyhrajko, Bobi, Bobík. Staršia veková kategória detí sa mohla stretnúť s ilustráciami v periodikách Domino, Ohník, ba dostal ponuku ilustrovať aj časopis Ľuludi pre rómske deti. Asi päť desiatok originálov kresieb bolo vystavených v Národnom dome Štefánikovom počas výstavy pri príležitosti Dňa detí v roku 2007. Okrem vyprofilovaného kresliarskeho umenia sa autor svojou tvorbou predstavuje ako dobrý znalec prírody - umelecky znázornil život niekoľkých druhov živočíchov, histórie - kreslil hrady a zámky, nezaprel sa ani ako kulinár - kreslil jedlá. V minulosti jeho záľubou bolo kreslenie komiksov, vymýšľanie a tvorba rôznych zábavných, ale aj poučných spoločenských hier a skladačiek pre rôzne detské vekové kategórie.
Okrem tvorby pre detského čitateľa zanechal svoj grafický rukopis na niekoľkých knižných tituloch. V minulosti sa zaoberal návrhmi a konštrukciou divadelných scén a kostýmov pre Divadelný súbor J. M. Hurbana v Brezovej. Pre mesto Brezová pod Bradlom už niekoľko rokov ilustračne prispieva do pamätných kníh.
Do ďalšej tvorivej práce mu želáme veľa nápadov, invencie, ale aj síl a zdravia.


Mužský cirkevný spevokol
Jeho korene siahajú už do rokov 1863-1864, je teda spolkom, ktorý pôsobí na kultúrnej pôde v našom meste najdlhšie. Prvé oficiálne vystúpenie bolo počas vysviacky evanjelického kostola v roku 1873 pod vedením kantora Michala Kútzkeho. Vtedy mal 12 členov. Dirigentskú taktovku si po Kútzkom odovzdávali Juraj Chorvát, Ján Valašťan Dolinský, Martin Oríšek, Matej Janovíček. Od roku 1989 vedie súbor Vladimír Húska. Pred ním viedol a aj dirigoval spevokol pán Ivan Papánek, ktorý mal vynikajúci sluch a bol dobrý muzikant. Veľmi pomohol začínajúcemu dirigentovi Vladovi Húskovi.
Mužský cirkevný spevokol má dnes spolu s dirigentom 15 členov. Schádzajú sa pravidelne každú nedeľu na evanjelickej fare alebo vždy deň pred vystúpením. Repertoár pozostáva predovšetkým z piesní cirkevných, potom národných a aj ľudových. Ich vystúpenia tvoria neoddeliteľnú súčasť slávnostných služieb Božích a kultúrnych programov cirkevného zamerania. Účinkujú na pietnych spomienkach na Milana Rastislava Štefánika i pri rôznych výročiach významných osobností a udalostí nášho mesta.
Piesne spievané štvorhlasne v ich podaní si vypočuli účastníci prehliadok cirkevných spevokolov organizovaných každoročne v rámci myjavského seniorátu a zúčastnili sa aj prehliadky cirkevných spevokolov západného dištriktu. Sú pozývaní a vítaní na oslavách Cyrila a Metoda na hrade Branč, v uplynulom roku účinkovali na Stretnutí šiestich národov v Bratislave, v Kolárove sa zúčastnili osláv pri príležitosti stého výročia narodenia Eugena Suchoňa. V roku 2002 vydali svoje prvé CD s dvadsiatimi piesňami.
V spevokole, ktorý nebol a ani teraz nie je nikde registrovaný a nemá stanovy, ani žiadne organizačné smernice, panuje poriadok a dobrovoľná disciplína. Na skutočnosti, že spevokol existuje tak ako existuje, má zásluhu každý jeho člen a dirigent Vladimír Húska to s nimi vie. Keď treba vyriešiť nejaký problém - lepšie je použiť humor – ako sám hovorí.
Najstarším členom, ktorý doposiaľ aktívne spieva, je pán Samuel Danko. Najdlhšie pôsobiacim však je pán Miroslav Papánek, ktorý spieval ešte za existencie starých spevákov. Pán Štefan Ciran, ktorý už nechodí spievať, patril tiež k najstabilnejším pilierom spolku.
Súčasnými spevákmi, okrem už spomenutých pánov Danka a Papánka, sú: Ing. Juraj Plačko, Martin Danko, Svetozár Danko, Ing. Ján Kendra, Miroslav Kusý, Ing. Štefan Chvašťula, Ján Bzdúch, Ján Ivan, Dušan Ragan, Štefan Báto, Ing. Ján Ragan a Mgr. Ján Lichanec. Vedie ich a diriguje Vladimír Húska.
Cenu primátorky mesta dostávajú nielen pri príležitosti 145. výročia založenia spevokolu, ale najmä za to, že dokázali udržať tento spevokol - s menšími prestávkami - do dnešného dňa a svojím speváckym umením obohacujú kultúrne dianie nielen v našom meste. Želáme im veľa zdravia a nových posíl.

Súvisiace články:
Rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na r. 2010 - rozhodujúce vybrané kapitoly (21.01.2010)
Vážení spoluobčania, (23.12.2009)
Ako sme volili (23.12.2009)
Ťažba na Bradle (23.12.2009)
Slávnostné otvorenie detského ihriska na Sídlisku Dušana Jurkoviča (06.11.2009)
Otvorenie multifunkčného ihriska na Sídlisku Dušana Jurkoviča (06.11.2009)
Stretnutie jubilantov mesta Brezová pod Bradlom (06.11.2009)
Úprava koryta Brezovského potoka pod mostom pri zdravotnom stredisku (20.10.2009)
Nové výšky dávok v hmotnej núdzi od 1. 9. 2009 (20.10.2009)
Brezová súčasťou osláv Svetového dňa turizmu (20.10.2009)
Upozornenie na splatnosť miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2009 (20.10.2009)
Mesto Brezová pod Bradlom ďakuje (18.09.2009)
Primátorka mesta k výročiu SNP (18.09.2009)
Prevádzka verejných detských ihrísk a športovísk (18.09.2009)
Personálne zmeny na MsÚ od 1. 9. 2009 (18.09.2009)
Pozvánka (18.09.2009)
Rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na r. 2009 po III. zmene - rozhodujúce vybrané kapitoly (18.09.2009)
Pozvánka (17.08.2009)
129. výročie narodenia M. R. Štefánika (17.08.2009)
Ponuka zamestnania (17.08.2009)
Poďakovanie (17.07.2009)
Areál voľnočasových aktivít (17.07.2009)
Činnosť Technických služieb Brezová pod Bradlom (17.07.2009)
Problematika psov v našom meste... (17.07.2009)
Nové VZN o opatrovateľskej službe (17.07.2009)
Životné minimum po novom (17.07.2009)
Vymenovanie nových riaditeľov školských zariadení (17.07.2009)
Pietna spomienka na generála M. R. Štefánika v Taliansku (20.06.2009)
Zmena telefónnych čísiel na MsÚ (20.06.2009)
Tri nové detské ihriská (20.06.2009)
Oznámenie o miestnej dani z nehnuteľností v roku 2009 (20.06.2009)
Mestská fotosúťaž VELVETEEN (06.05.2009)
Voľby do Európskeho parlamentu (06.05.2009)
Výsledky hospodárenia Mesta Brezová pod Bradlom za rok 2008 (06.05.2009)
Mesto vo fotografii (06.05.2009)
Dotazník – Kultúrny život a kultúrne podujatia na Brezovej pod Bradlom (06.05.2009)
Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta (06.05.2009)
Ako sme volili - I.a II. kolo voľby prezidenta SR (22.04.2009)
Vážené spoluobčianky, milé ženy ! (17.03.2009)
Nové projekty v oblasti kultúry (17.03.2009)
Brezová sa opäť prezentovala na veľtrhu GO a Regiontour (22.02.2009)
Nenaplnené proroctvo (22.02.2009)
Výsledok kontroly Úradu pre verejné obstarávanie (22.02.2009)
Demografia obyvateľov mesta k 31. 12. 2008 (22.02.2009)
Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2009 (22.02.2009)
Sociálne služby po novom (22.02.2009)
Informácia pre voličov (22.02.2009)
Oznam pre majiteľov psov (22.02.2009)
Dotazník (22.02.2009)
Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2009 (20.12.2008)
Odpadové hospodárstvo.... separácia v našom meste (20.12.2008)
Nový projekt schválený (20.12.2008)
Otvorenie TEEN PARKU (I. etapa) (16.11.2008)
Večer autentického folklóru (16.11.2008)
Október - Mesiac úcty k starším (16.11.2008)
Prenájom nebytových priestorov (16.11.2008)
Upozornenie (16.11.2008)
Oznam (16.11.2008)
Rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na r. 2008 po II. zmene - rozhodujúce vybrané kapitoly (17.10.2008)
Rekonštrukcia kotolní v Brezovej pod Bradlom s dopadom na cenu tepla (17.10.2008)
Odpadové hospodárstvo - separácia v našom meste (17.10.2008)
Projekt na oživenie tradícií (17.10.2008)
Vyššie dávky v hmotnej núdzi od 1. 9. 2008 (18.09.2008)
Bezpečnejšie v našom meste aj vďaka úspešnému projektu (18.09.2008)
Poďakovanie (18.09.2008)
Opäť sme boli v Březovej (13.08.2008)
Vyššie životné minimum od 1. júla 2008 (13.08.2008)
Oslavy na Javorine (13.08.2008)
Nové detské ihrisko na Sídlisku Dolné lúky (13.08.2008)
Nelegálna výstavba a stavebné práce (13.08.2008)
Rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na r. 2008 po I. zmene - rozhodujúce vybrané kapitoly (13.08.2008)
Rekonštrukcia (13.08.2008)
Slávnosti mesta Pohořelice (16.07.2008)
Oznam (16.07.2008)
Stretnutie miest a obcí Brezová - Březová (16.07.2008)
Oznam (15.06.2008)
Veterný park Hradište pod Vrátnom (15.06.2008)
Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta (15.06.2008)
Nový projekt (15.06.2008)
Upozornenie na povinnosť úhrady miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (15.06.2008)
Prvé grantové kolo nadačného fondu HERBARIA (15.06.2008)
Stanovisko Mesta Brezová pod Bradlom k listu p. Martina Lenobela, konateľa spoločnosti Bytový podnik Brezová, spol. s r.o. Brezová pod Bradlom (18.05.2008)
Záverečný účet mesta za rok 2007 (18.05.2008)
Výsledok hospodárenia Mesta Brezová pod Bradlom za rok 2007 (18.05.2008)
Spoločná konferencia partnerských miest (18.05.2008)
Obchodná verejná súťaž na odpredaj bytu (18.05.2008)
Obchodná verejná súťaž na odpredaj nebytového priestoru (18.05.2008)
Zelené pľúca deťom (18.05.2008)
Brigáda na Bradle (18.05.2008)
Deň narcisov (18.05.2008)
Detské ihriská a verejné športoviská v našom meste (18.04.2008)
TEEN PARK podporila Západoslovenská energetika v Nadácii Pontis (18.04.2008)
Slovenský pohár v horskej cyklistike v Brezovej pod Bradlom (18.04.2008)
Výberové konania (18.04.2008)
Mesto Brezová získalo dotáciu (15.03.2008)
Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa (15.03.2008)
Mestské lesy s.r.o. ocenené certifikátom PEFC (15.03.2008)
Projekty, do ktorých sme sa zapojili (15.03.2008)
| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 22. 04. 2009 | 3934 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Júl  >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server