2009_02(február)

Mestské zastupitežstvo

Z rokovania mestského zastupitežstva
Mestské zastupitežstvo sa na prvom riadnom zasadnutí MsZ dňa 26. 2. 2009 zaoberalo:
MsZ schválilo:
- návrh programu rokovania MsZ Brezová pod Bradlom,
- zloženie návrhovej komisie, určenie zapisovatežky a overovatežov zápisnice,


- cenovú mapu mesta Brezová pod Bradlom s pripomienkami MsR zahrnú do zóny II. aj oblas vodnej nádrže Brezová, lokalitu nad Horným radom a Piešanskou ul., priemyselný park v lokalite Tehlárová,
- prevody nehnutežností,
- investičné akcie mesta v roku 2009, ktoré budú zapracované do výdavkovej časti rozpočtu na rok 2009 po schválení záverečného účtu mesta za rok 2008,
- Dodatok č. 2 k PHSR,
- v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov VZN č. 1/2009 o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane,
- nominantov na ocenenie Cena primátora mesta za rok 2008,
- zmenu Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Brezová pod Bradlom,
- odpredaj obchodného podielu Mesta Brezová pod Bradlom v spoločnosti Bytový podnik Brezová, s. r. o., Brezová pod Bradlom dvom zvyšným spoločníkom Bytového podniku Brezová, s. r. o., Brezová pod Bradlom, resp. tretej osobe,
- poskytnutie čiastočnej dotácie 1 660 € (50 000 Sk) z rozpočtu mesta na začiatok športovej sezóny 2009 na činnos Hádzanárskeho klubu Bradlan Brezová pod Bradlom a 1 660 € Futbalového klubu ŠVS BRADLAN Brezová pod Bradlom.
MsZ zobralo na vedomie:
- informáciu o plnení uznesení šiesteho riadneho MsZ zo dňa 11.12.2008 s pripomienkou k uzneseniu č. 166/2008,
- informáciu o činnosti mestskej rady za obdobie od 11.12.2008 do 26.2.2009 bez pripomienok,
- správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2008,
- správu o uplatňovaní zák. č. 211/2000 Z. z. v podmienkach mesta za r. 2008,
- informáciu o III. zmene rozpočtu mesta na rok 2008.
MsZ poverilo:
- primátorku mesta JUDr. Annu Dankovú rokova s Ev. cirkvou a.v. Brezová pod Bradlom o kúpe nehnutežnosti ND Štefánikovho v k.ú. Brezová pod Bradlom.

Súvisiace články:
Z rokovania prvého MsZ v roku 2010 (24.02.2010)
Z rokovania mestskej rady (23.02.2010)
Z rokovania šiesteho riadneho MsZ (25.01.2010)
Mestská rada (23.12.2009)
Mestská rada (06.11.2009)
Mestské zastupitežstvo (06.11.2009)
Mestská rada (20.10.2009)
Mestská rada (18.09.2009)
Mestské zastupitežstvo (18.09.2009)
Mestské zastupitežstvo (17.08.2009)
Mestská rada (17.07.2009)
Mestské zastupitežstvo (17.07.2009)
Mestská rada (20.06.2009)
Mestská rada (06.05.2009)
Mestské zastupitežstvo (06.05.2009)
Mestská rada (22.04.2009)
Mestská rada (17.03.2009)
Mestské zastupitežstvo (22.02.2009)
Mestská rada (20.12.2008)
Mestská rada (16.11.2008)
Mestské zastupitežstvo (16.11.2008)
Mestská rada (17.10.2008)
Mestské zastupitežstvo (17.10.2008)
Mestská rada (13.08.2008)
Mestské zastupitežstvo (13.08.2008)
Z rokovania mestskej rady (16.07.2008)
Z rokovania tretieho mimoriadneho mestského zastupitežstva 13. 6. 2008 (16.07.2008)
Mestská rada (15.06.2008)
Mestské zastupitežstvo (15.06.2008)
Mestská rada (18.05.2008)
Mestské zastupitežstvo (18.05.2008)
Mestská rada (18.04.2008)
Mestské zastupitežstvo (18.04.2008)
Z rokovania mestskej rady (03.04.2008)
Z rokovaní MsR a MsZ (15.03.2008)
Z rokovaní mestskej rady dňa 6. 12. 2007 a 22. 1. 2008 (14.02.2008)
Z rokovania mestského zastupitežstva 13. 12. 2007 (14.02.2008)
Mestská rada (21.12.2007)
MESTSKÁ RADA (15.11.2007)
MESTSKÉ ZASTUPITEźSTVO (15.11.2007)
Mestské zastupitežstvo (september) (12.10.2007)
Mestská rada (september) (12.10.2007)
Z rokovania MsZ 23. 08. 2007 (13.09.2007)
Z rokovania Mestskej rady (august) (13.09.2007)
Z rokovania MsZ - jún a MsR - júl (2007) (13.08.2007)
Z rokovania MsZ 26. 4. 2007 (23.07.2007)
Z rokovaní mestskej rady v máji a júni 2007 (23.07.2007)
| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 17. 03. 2009 | 3104 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Prida komentár | Informačný e-mailVytlači článok
Čitatelia

Užívatežské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateža!

Vyhžadávanie

Vyhžada textRozšírené vyhžadávanie
<<  August  >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skráti, redakčne upravi, neuverejni. Zodpovednos za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavatež nezaručuje pravdivos informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu by ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server