2009_02(február)

Mestská rada

Z rokovania mestskej rady dňa 29. 1. 2009:
- prerokovala závery a uznesenia MsZ zo dňa 11. 12. 2008,
- primátorka mesta JUDr. Anna Danková v zmysle schváleného programu zasadnutí a činnosti MsZ na I. polrok 2009 navrhla, aby sa prvé riadne zasadnutie MsZ v tomto roku uskutočnilo o týždeň neskôr, t.j. 26. 2. 2009,
- oboznámila sa s informáciou o III. zmene rozpočtu mesta na rok 2008,


- prerokovala harmonogram organizačno-technického zabezpečenia pre voľby prezidenta SR, ktoré sa uskutočnia pravdepodobne v doch kolách. Volebné miestnosti budú zriadené v Základnej škole Brezová pod Bradlom na Dolných lúkach,
- oboznámila sa s informáciou o pripravovaných podujatiach k výročiu smrti MRŠ a výročia udelenia mestských práv. Primátorka mesta informovala o pripravovanej publikácii o Brezovej pod názvom Dejiny Brezovej pod Bradlom pred rokom 1848, na ktorej pracuje p. Matúš Valihora. V knihe budú údaje získané z rôznych archívov, ktoré ešte neboli nikde publikované. Členovia MsR navrhli a podporili aj vydanie obrazovej publikácie Brezovej, ktorá by zaujala všetky vekové kategórie. Navrhli, aby bola vytvorená pracovná skupina, ktorá určí námet a bude spolupracovať pri zostavovaní obrazovej publikácie,
- oboznámila sa s informáciou o výsledku kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý vykonal v mesiaci december 2008 a január 2009 kontrolu použitého postupu obstarávania vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na predmet zákazky "Dlhodobý prenájom tepelného hospodárstva pre zásobovanie obyvateľstva teplom a teplou úžitkovou vodou." Vykonanou kontrolou bolo skonštatované, že Mesto Brezová pod Bradlom pri výbere formy zadania zákazky použilo správny postup, keď nebolo povinné postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní, a pri realizácii súťaže v zmysle zákona zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s účastníkmi súťaže, súťaž neobsahovala diskrimináciu navrhovateľov alebo účastníkov a bola transparentná. Pretože realizácia predmetnej súťaže bola v ostatnom období niekoľkokrát verejne spochybňovaná, znenie záznamu z vykonanej kontroly bolo taktiež zverejnené,
- oboznámila sa s informáciou o preložení termínu uskutočnenia Ceny primátorky mesta za rok 2008 na začiatok marca 2009, pretože plánovaný termín 12. 2. 2009 nie je reálny. Nominantov na ocenenie schvaľuje MsZ, a to sa uskutoční až 26.2.2009,
- oboznámila sa s informáciou o novom zákone č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Zákon upravuje opatrovateľskú službu, umiestňovanie občanov do domova soc. služieb, tiež s povinnosťami mesta vyplývajúcimi so zákona č. 305/2005 a jej novelou z roku 2008 o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

Z rokovania mestskej rady dňa 19. 2. 2009:
- zaoberala sa prípravou programu a materiálov na MsZ 26. 2. 2009, zaujala k jednotlivým bodom stanoviská a odporúča MsZ materiály prerokovať,
-oboznámila sa so žiadosťou Hematologického odd. NsP Myjava o poskytnutie finančnej dotácie 150 eur pre darcov krvi z Brezovej pod Bradlom na rok 2009,
- oboznámila sa s listom primátora mesta Myjava, v ktorom ďakuje nášmu mestu za finančný príspevok na realizáciu folklórnych slávností na Myjave v roku 2008, a v ktorom zároveň žiada o poskytnutie príspevku podľa možností i v roku 2009,
- zaoberala sa požiadavkou niekoľkých občanov, či by sa zastávka SAD na Staničnej ulici v smere na Jablonicu nemohla presunúť bližšie do mesta, keď osobný vlak nepremáva. Zastávka by mohla byť umiestnená napr. pri SOŠ MRŠ, resp. pri benzínovej stanici,
- zaoberala sa návrhom Ing. Ľuboša Valáška poskytnúť čiastočnú dotáciu z rozpočtu mesta na činnosť dvoch najaktívnejších športových klubov - hádzanej a futbalistov, na začiatok športovej sezóny 2009.

Súvisiace články:
Z rokovania prvého MsZ v roku 2010 (24.02.2010)
Z rokovania mestskej rady (23.02.2010)
Z rokovania šiesteho riadneho MsZ (25.01.2010)
Mestská rada (23.12.2009)
Mestská rada (06.11.2009)
Mestské zastupiteľstvo (06.11.2009)
Mestská rada (20.10.2009)
Mestská rada (18.09.2009)
Mestské zastupiteľstvo (18.09.2009)
Mestské zastupiteľstvo (17.08.2009)
Mestská rada (17.07.2009)
Mestské zastupiteľstvo (17.07.2009)
Mestská rada (20.06.2009)
Mestská rada (06.05.2009)
Mestské zastupiteľstvo (06.05.2009)
Mestská rada (22.04.2009)
Mestské zastupiteľstvo (17.03.2009)
Mestské zastupiteľstvo (22.02.2009)
Mestská rada (20.12.2008)
Mestská rada (16.11.2008)
Mestské zastupiteľstvo (16.11.2008)
Mestská rada (17.10.2008)
Mestské zastupiteľstvo (17.10.2008)
Mestská rada (13.08.2008)
Mestské zastupiteľstvo (13.08.2008)
Z rokovania mestskej rady (16.07.2008)
Z rokovania tretieho mimoriadneho mestského zastupiteľstva 13. 6. 2008 (16.07.2008)
Mestská rada (15.06.2008)
Mestské zastupiteľstvo (15.06.2008)
Mestská rada (18.05.2008)
Mestské zastupiteľstvo (18.05.2008)
Mestská rada (18.04.2008)
Mestské zastupiteľstvo (18.04.2008)
Z rokovania mestskej rady (03.04.2008)
Z rokovaní MsR a MsZ (15.03.2008)
Z rokovaní mestskej rady dňa 6. 12. 2007 a 22. 1. 2008 (14.02.2008)
Z rokovania mestského zastupiteľstva 13. 12. 2007 (14.02.2008)
Mestská rada (21.12.2007)
MESTSKÁ RADA (15.11.2007)
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO (15.11.2007)
Mestské zastupiteľstvo (september) (12.10.2007)
Mestská rada (september) (12.10.2007)
Z rokovania MsZ 23. 08. 2007 (13.09.2007)
Z rokovania Mestskej rady (august) (13.09.2007)
Z rokovania MsZ - jún a MsR - júl (2007) (13.08.2007)
Z rokovania MsZ 26. 4. 2007 (23.07.2007)
Z rokovaní mestskej rady v máji a júni 2007 (23.07.2007)
| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 17. 03. 2009 | 1901 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  August  >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server