2009_02(február)

Kalendárium

HALABRÍN, Jánlekár (nar. 26.3.1899 na Brezovej – 110. výr. nar., zomrel 28.12.1981 v Bratislave). Po úspešnej maturite sa zapísal na štúdium medicíny v Budapešti, odkiaľ po niekoľkých mesiacoch prestúpil na Karlovu univerzitu v Prahe. Štúdium ukončil v roku 1924 a po absolvovaní príslušnej praxe bol v marci 1926 slávnostne promovaný. Profesiu lekára začal vykonávať na psychiatrii ako externý lekár v Košiciach, potom pôsobil na chirurgickom a pôrodníckom oddelení štátnej nemocnice v Lučenci. Od roku 1930 až do odchodu na dôchodok

 pôsobil v Senici. Prešiel viacerými funkciami až po riaditeľa vtedajšieho senického Okresného ústavu národného zdravia. Po rozbití republiky sa Ján Halabrín zapojil do domáceho občianskeho protifašistického odboja. Ako lekár pomáhal pri ošetrovaní ranených partizánov. Roku 1936 sa oženil s Máriou Novomeskou, sestrou ľavicového intelektuála Ladislava Novomeského. Obe rodiny prežívali obdobie príprav SNP spoločne, čo neuniklo pozornosti vtedajším príslušníkom bezpečnostných štátnych orgánov. V živote Jána Halabrína dominovali vzácne ľudské a profesionálne vlastnosti, bol to najmä zmysel pre spravodlivosť a silné sociálne a národné cítenie.


KÚTZKY, Michalučiteľ, národný buditeľ (nar. 21.11.1828 v Skalici, zomrel 18.3.1899 na Brezovej – 110. výr. úmrtia).  Študoval v Skalici, Komárne, na Evanjelickom lýceu v Bratislave a teológiu vo Viedni. Popri štúdiu sa v Skalici venoval klavírnej hre. Pôsobil ako organista v Skalici, tri roky pracoval ako profesor hudby a matematiky v Banskej Štiavnici, potom ako učiteľ v Žiari nad Hronom. V rokoch 1857-1863 učil v Békešskej Čabe, odkiaľ odišiel na Brezovú, kde zostal až do svojej smrti. Pracoval tu ako rektor školy a organista. Od roku 1863 (35 rokov) vykonával na Brezovej funkciu cirkevného notára-zapisovateľa. Spolupracoval s Jánom Pravoslavom Leškom a Štefanom Fajnorom. M. Kútzky bol vynikajúci znalec chrámovej hudby. Na Brezovej založil a riadil známy spevokol a hudobný zbor. Bolo to roku 1873. Spevokol najprv nacvičoval osem rokov a vystupoval len príležitostne. Jeho oficiálny a úspešný štart sa konal počas vysviacky nového brezovského evanjelického kostola. Zmiešaný zbor mal 40 členov, v 80. rokoch i sláčikové kvarteto. Po jeho smrti vyšla partitúra nápevov k evanjelickému spevníku obsahujúca 234 štvorhlasných harmonizovaných chorálov bez medzihier pre organ a zmiešaný zbor.. M. Kútzky svojou činorodou prácou na cirkevnom i národnom poli prispel k udržaniu slovenského ducha v čase tvrdej maďarizácie.


OSUSKÝ, Štefanmedzinárodný právnik, diplomat ( nar. 31.3.1889 na Brezovej – 120.výr. nar., zomrel 27.9.1973 v Herndon - USA) . Vstup Š. Osuského na diplomatickú scénu bol vskutku impozantný. Ako generálny tajomník československej delegácie zasadol roku 1919 za rokovacie stoly na mierovej konferencii v Paríži. V tom čase už bol oficiálnym československým diplomatickým zástupcom pri britskej vláde. Pre rodiace sa Československo bolo životne dôležité stabilizovať a zakotviť štát v rámci rodiacej sa mapy novej Európy v súlade s postojom víťazných mocností. 4. júna 1920 podpisuje okrem Beneša zmluvu, ktorá znamenala definitívne uznanie Československej republiky. Okrem tohto významného aktu pracoval aj na ďalšej dôležitej úrovni. Išlo o prácu v novovzniknutej medzinárodnej organizácii – Spoločnosti národov. Stal sa predsedom Kontrolnej komisie. V rokoch 1921-1932 zastupoval dr. Štefan Osuský československý štát v Reparačnej komisii, ktorej úlohou bolo stanoviť povojnové reparácie Nemecka a jeho vojnových spojencov. Tiež pracoval v Delimitačnej komisii, ktorá mala stanoviť nové európske hranice. V rokoch 1922–1939 vystúpil za ČSR na rôznych medzinárodných konferenciách v Španielsku, Taliansku, Francúzsku, Belgicku, Holandsku, vo Veľkej Británii. Mníchov na jeseň 1938, bezprostredný vývoj na jar 1939 – rozpad republiky, ako aj rastúca hrozba nacizmu a fašizmu a vypuknutie vojnového požiaru bolo logickým dôsledkom versailleskej politiky veľmocí. Š. Osuský sa v tom čase v Paríži odmietol podrobiť nátlaku Berlína, nerezignoval na post vyslanca a udržal úrad v činnosti. Ba navyše, po abdikácii a odchode Beneša do zahraničia, rozvinul úspešné diplomatické úsilie. Francúzsko sa stalo centrom československého zahraničného protifašistického odboja v Európe. S premiérom Edoardom Daladierom podpísal 2. októbra 1939 významný dokument- Zmluvu o obnovení československej armády vo Francúzsku. Na základe nezhôd s Benešom sa Osuský v roku 1943 stiahol do úzadia. Prednášal dejiny diplomacie a medzinárodných vzťahov na Oxforde. Do Ameriky sa mohol vrátiť až na jeseň 1945. Aj tu prednášal na univerzite Colgate v Hamiltone. Po februári 1948 sa aktívne zapojil do práce v exile. Odvtedy už Československo nenavštívil, ale jeho vývoj pozorne sledoval a komentoval. Okrem politickej a pedagogickej práce sa prezentoval aj ako publicista – politológ. Štefan Osuský bol výnimočnou osobnosťou v európskej i svetovej politike. Jeho víziou bola zjednotená Európa, Európa bez vojen, demokratická a slobodná. 

POLÁČKOVÁ-BLAŽKOVÁ, Annadetská lekárka ( nar. 29.3.1899 na Brezovej – 110. výr. nar., zomrela 31.12.1985 v Prahe). Patrí medzi ženy – priekopníčky slovenskej medicíny. Bola prvou slovenskou detskou lekárkou, ktorá absolvovala Lekársku fakultu Karlovej univerzity v Prahe.  Po skončení vysokoškolských štúdií prišla do Bratislavy. Dva roky pracovala v Patologicko-anatomickom ústave, kde bola prvou asistentkou a zastupovala riaditeľa ústavu prof. Spilku. Okrem bežnej praxe a bakteriologických vyšetrení viedla Štátnu bakteriologicko-diagnostickú stanicu. Od roku 1926 bola už pracovná dráha MUDr. Poláčkovej-Blažkovej orientovaná výlučne na detské lekárstvo. Pracovala na Detskej klinike u prof. Jiřího Brdlíka v Bratislave, okrem toho zastupovala vedúceho lekára v poradni Našim deťom, prednášala základy hygieny na školách a na Československom štátnom koedukačnom ústave učiteľskom prednášala zdravovedu .Keď v roku 1928 odchádzala pracovať do Prahy bola už uznávanou odborníčkou. Stala sa vedúcou lekárkou a zástupkyňou primára nemocnice a útulku Ochrany matiek a detí v Prahe-Krči. Popri tom prednášala a skúšala anatómiu a hygienu na škole pre zdravotné sestry a pracovala ako školská lekárka na dievčenskej záhradníckej škole. Anna Poláčková bola popri odbornej praxi činná aj v mnohých spoločenských a kultúrnych organizáciách. Bola členkou Sokola, Živeny, Masarykovej ligyproti TBCČeskoslovenskéhočerveného kríža.

   
Spracovala: A. Fedorová

Súvisiace články:
Kalendárium (23.12.2009)
Kalendárium (06.11.2009)
Kalendárium (20.10.2009)
Kalendárium (18.09.2009)
Kalendárium (17.08.2009)
Kalendárium (20.06.2009)
Kalendárium (06.05.2009)
Kalendárium (22.04.2009)
Kalendárium (22.02.2009)
Kalendárium (19.12.2008)
Kalendárium (16.11.2008)
Kalendárium (17.10.2008)
Kalendárium (18.09.2008)
Kalendárium (13.08.2008)
Kalendárium (15.07.2008)
kalendárium (15.06.2008)
Kalendárium (17.05.2008)
Kalendárium (18.04.2008)
KALENDÁRIUM (15.03.2008)
Kalendárium (14.02.2008)
Kalendárium (21.12.2007)
KALENDÁRIUM (15.11.2007)
KALENDÁRIUM - október (12.10.2007)
KALENDÁRIUM - august (14.08.2007)
Kalendárium - jún (24.07.2007)
Kalendárium - júl (21.07.2007)
| Zverejnil: Alžbeta Fedorová | Vydané dňa 17. 03. 2009 | 2831 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  August  >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server