2008_09(september)

Mestské zastupiteľstvo

Z rokovania  štvrtého riadneho mestského zastupiteľstva 25. 9. 2008

MsZ schválilo:

- program rokovania MsZ v Brezovej pod Bradlom,
- zloženie návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice,


- II. zmenu rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom na rok 2008,
- upustenie od vymáhania pohľadávok podľa správy „Informácia o stave vymáhania pohľadávok“ zo dňa 28. 8. 2008 v celkovej čiastke 27 784,20 Sk v zmysle VZN Mesta Brezová pod Bradlom č. 7/2004 o hospodárení s majetkom Mesta Brezová pod Bradlom, VI. časť Pohľadávky a iné majetkové práva mesta, § 52, ods. 9,
- VZN č. 2/2008 o poplatkoch za hrobové miesta,
- VZN č. 3/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni,
- žiadosť manželov Ing. Romana Gímeša a Miroslavy, r. Parízkovej, bytom Záhumnie 438, Brezová pod Bradlom, o predaj časti parcely registra E číslo 20377/2, ktorá v budúcnosti bude slúžiť ako prístupová cesta k novostavbe rodinného domu žiadateľov na parcele registra C č. 3844/3 za cenu dohodou 100,- Sk ,
- žiadosť p. Miloslava Bouša a spoluvlastníkov, bytom Bratislava, Nezábudková 22, o zámenu odčlenenej časti parcely registra E č. 2511/3, ktorá je vo vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom, nachádzajúca sa vo dvore žiadateľov, za časť parcely registra E č. 2502, ktorá je v spoluvlastníctve žiadateľov a susedí s pozemkami vo vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom,
- žiadosť vlastníkov bytov a nebytového priestoru v dome s. č. 520 na Ulici Dr. Št. Osuského v Brezovej pod Bradlom o predaj pozemku nachádzajúceho sa pod týmto domom za cenu dohodou 2,- Sk,
- predaj pozemku v KN zapísaného v LV č. 4796 pre obec a katastrálne územie Brezová pod Bradlom ako parcela číslo 1188 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 456 m2. Spoluvlastnícky podiel uvedenej nehnuteľnosti odpredá Mesto Brezová pod Bradlom v prospech vlastníka nebytového priestoru v dome s. č. 520 za cenu dohodou 100,- Sk (3,31 €)/m2,
- žiadosť vlastníkov bytu v dome s. č. 556 na Ulici Horný rad v Brezovej pod Bradlom o predaj pozemku nachádzajúceho sa pod týmto domom za cenu dohodou 2,- Sk (0,06 €)/m2,
- správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za I. polrok 2008,
- predbežný súhlas s prevodom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom – pozemku, v zmysle geometrického plánu č. 21/2008 v prospech TK DOMINO Brezová pod Bradlom za cenu určenú znaleckým posudkom, zníženú o 59 146,- Sk (čo predstavuje zdokladované vynaložené prostriedky TK DOMINO na výstavbu tenisových kurtov),
- plán likvidácie, revitalizácie a budovanie verejných detských ihrísk, športovísk a oddychových zón v meste Brezová pod Bradlom na obdobie rokov 2008 – 2009.

MsZ zobralo na vedomie:
- informáciu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva zo dňa 10. 7. 2008,
- informáciu o činnosti mestskej rady za obdobie od 10. 7. 2008 do 25. 9. 2008,
- vzdanie sa mandátu poslankyne Ing. Mirky Matušovičovej vo volebnom obvode č. 4 a obsadenie uprázdneného mandátu v poradí druhým náhradníkom p. Martinom Boháčom,
- informáciu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Bytový podnik Brezová, spol. s r. o., za rok 2007, stanovisko komisie pre ekonomiku, správu majetku a podnikanie,
- plnenie rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom k 30. 6. 2008,
- informáciu o stave majetku mesta k 30. 6. 2008.

MsZ neschválilo:
- v zmysle obchodnej verejnej súťaže č. 25/2008 predaj nebytového priestoru v dome s. č. 568, na parcele registra C č. 141/14, zastavaná plocha o výmere 215 m2, spolu s pozemkom, výmera prislúchajúca podielu 6880/99418 je 14,88 m2 a spoločnými časťami a zariadeniami domu s. č. 568 v podiele 6880/99418 v prospech MUDr. Jany Štefíkovej, bytom Záhumnie 439, Brezová pod Bradlom, za cenu 690 001,- Sk,
- žiadosť občianskeho združenia Futbalový klub ŠVS BRADLAN Brezová pod Bradlom o navýšenie dotácie z rozpočtu mesta (dotácia schválená 300.000,- Sk) na požadovaných 600.000,- Sk.

MsZ uložilo:
- hlavnému kontrolórovi mesta preveriť opodstatnenosť/správnosť postupu odborného útvaru MsÚ pri výzve na predloženie ponuky na dodanie tovaru „Kotle pre MŠ I“ zo dňa 15. 5. 2008 s lehotou predkladania ponúk do 30. 5. 2008 a následne výzve z 31. 7. 2008 s lehotou predkladania ponúk do 11. 8. 2008, preveriť akékoľvek úhrady spoločnosti Termocom zo strany mesta, preveriť, či v prípade špecifikácie konkrétneho tovaru v druhej výzve nejde o zneužitie informácií vo verejnom styku a zneužitie právomoci verejného činiteľa a o výsledkoch kontroly informovať na najbližšom zasadnutí MsZ.

Súvisiace články:
Z rokovania prvého MsZ v roku 2010 (24.02.2010)
Z rokovania mestskej rady (23.02.2010)
Z rokovania šiesteho riadneho MsZ (25.01.2010)
Mestská rada (23.12.2009)
Mestská rada (06.11.2009)
Mestské zastupiteľstvo (06.11.2009)
Mestská rada (20.10.2009)
Mestská rada (18.09.2009)
Mestské zastupiteľstvo (18.09.2009)
Mestské zastupiteľstvo (17.08.2009)
Mestská rada (17.07.2009)
Mestské zastupiteľstvo (17.07.2009)
Mestská rada (20.06.2009)
Mestská rada (06.05.2009)
Mestské zastupiteľstvo (06.05.2009)
Mestská rada (22.04.2009)
Mestská rada (17.03.2009)
Mestské zastupiteľstvo (17.03.2009)
Mestské zastupiteľstvo (22.02.2009)
Mestská rada (20.12.2008)
Mestská rada (16.11.2008)
Mestské zastupiteľstvo (16.11.2008)
Mestská rada (17.10.2008)
Mestská rada (13.08.2008)
Mestské zastupiteľstvo (13.08.2008)
Z rokovania mestskej rady (16.07.2008)
Z rokovania tretieho mimoriadneho mestského zastupiteľstva 13. 6. 2008 (16.07.2008)
Mestská rada (15.06.2008)
Mestské zastupiteľstvo (15.06.2008)
Mestská rada (18.05.2008)
Mestské zastupiteľstvo (18.05.2008)
Mestská rada (18.04.2008)
Mestské zastupiteľstvo (18.04.2008)
Z rokovania mestskej rady (03.04.2008)
Z rokovaní MsR a MsZ (15.03.2008)
Z rokovaní mestskej rady dňa 6. 12. 2007 a 22. 1. 2008 (14.02.2008)
Z rokovania mestského zastupiteľstva 13. 12. 2007 (14.02.2008)
Mestská rada (21.12.2007)
MESTSKÁ RADA (15.11.2007)
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO (15.11.2007)
Mestské zastupiteľstvo (september) (12.10.2007)
Mestská rada (september) (12.10.2007)
Z rokovania MsZ 23. 08. 2007 (13.09.2007)
Z rokovania Mestskej rady (august) (13.09.2007)
Z rokovania MsZ - jún a MsR - júl (2007) (13.08.2007)
Z rokovania MsZ 26. 4. 2007 (23.07.2007)
Z rokovaní mestskej rady v máji a júni 2007 (23.07.2007)
| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 17. 10. 2008 | 3988 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Júl  >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server