2007_07(júl)

Z rokovania MsZ - jún a MsR - júl (2007)

Z rokovania MsR dňa 12. 07. 2007
Pre neprítomnosť primátorky mesta JUDr. Anny Dankovej (účasť na zasadnutí ZMO myjavského regiónu v Myjave) zasadnutie MsR otvoril a viedol zástupca primátorky mesta Ing. Ľuboš Valášek. Prítomných oboznámil s programom rokovania MsR a uskutočnil kontrolu plnenia uznesení MsR zo 14. 06. 2007 s konštatovaním, že uznes. č. 17, 18, 19, 20 sú v plnení a uznes. č. 21 je splnené. Taktiež vykonal kontrolu prijatých uznesení na MsZ dňa 28. 06. 2007.


K uznes. č. 74/2007 o prevode nehnuteľností po zvážení okolností prijala MsR uznesenie, ktorým odporúča na zasadnutí MsZ 23. 8. 2007 opätovne prerokovať prevod nehnuteľností v prospech JUDr. Stahla s tým, že kúpna cena bude znížená na Sk 100,- /m2. K uznes. č. 76/2007 o predbežnom súhlase s prevodom nehnuteľností na vybudovanie obchodnej jednotky, prístupovej komunikácie a parkovacích miest taktiež po zvážení prijala uznesenie, ktorým odporúča iniciovať stretnutie so zástupcom firmy CBA p. Táborským a podľa jeho možností pripraviť prezentáciu poskytovaných služieb CBA i poslancom na zasadnutí dňa 23. 08. 2007.
Do plánu práce MsR na II. polrok 2007 zapracovať na septembrové zasadnutie i ZUŠ, prizvať na zasadnutie MsR i zástupcov hádzanej (nový výbor), prezidenta futbalového klubu, aby informovali o činnosti klubov, ktoré sú dotované z rozpočtu mesta.
Rôzne:informáciu z poslaneckého dňa 06.07.2007 podal Ing. Milan Malek, pripomienky od občanov budú prerokované na porade vedúcich MsÚ a zodpovední vedúci jednotlivých oddelení budú riešiť a odpovedať na otázky občanov. MsR odporúča vypracovaný návrh investičných akcií – návrh úpravy MK, chodníkov, oporných múrov a parkovísk pripraviť i pre MsZ 23. 08. 2007.
 
Z rokovania MsZ 28. 06. 2007
Júnového zasadnutia MsZ sa zúčastnilo 10 poslancov, ktorí sa zaoberali nasledovným programom.
O činnosti mestskej rady za obdobie od 26. 04. do 28. 06. 2007 prítomných oboznámila primátorka mesta JUDr. Anna Danková. K správe bola iba jedna pripomienka, a to k žiadosti p. Ivana Jakeša o dotáciu z rozpočtu mesta. Poslanec Ing. Ján Repta navrhol výšku dotácie pre žiadateľa vzhľadom na reprezentáciu nielen nášho mesta, ale aj Slovenska zvýšiť na Sk 100.000,-.
MsZ súhlasí s návrhom a odporúča na augustovom zasadnutí MsZ podľa možností rozpočtu schváliť už konkrétnu sumu.
Taktiež o plnení uznesení MsZ zo dňa 26. 04. 2007 a 1 MMsZ zo dňa 28. 05. 2007 podala informácie primátorka mesta JUDr. Anna Danková. Bolo konštatované, že uznesenia sa priebežne plnili alebo sú v plnení.
Správuo činnosti Mestského hasičského zboru a Dobrovoľného hasičského zboru v Brezovej pod Bradlom v oblasti požiarnej ochrany za rok 2006 vypracoval a predniesol vel. MHZ p. Dušan Michalička. Predložil zároveň i návrh opatrení. Ku správe sa vyjadril za komisiu verejného poriadku Bc. Peter Majerčík a odporučil vypracovať vel. MHZ analýzu stavu MHZ, zapracovať do správy ekonomické ukazovatele (mzdy, nadčasy, spotrebu PHM, zaoberať sa refundáciou nákladov pri výjazdoch a iných úkonoch). Zabezpečiť pravidelnú údržbu a dezinfekciu cisterny LIAZ SA-8 pre potreby zásobovania dodávok pitnej vody, psychologické posúdenie spôsobilosti pre používanie vozidiel s právom prednostnej jazdy. Na základe I. zmeny rozpočtu na rok 2007 navrhuje MHZ zakúpiť 1 ks motorovej píly pre potrebu použitia pri odstraňovaní následkov kalamity a pri živelných pohromách.
Bol predložený záverečný účet Mesta Brezová pod Bradlom za rok 2006, podaná písomná informácia o výsledkoch auditu Mesta Brezová pod Bradlom a Technických služieb mesta Brezová pod Bradlom za rok 2006. Ing. Jana Nosková, vedúca odd. finančného, správy daní a majetku bližšie ozrejmila záverečný účet Mesta Brezová pod Bradlom za rok 2006, rozbor hospodárenia ZŠ, ZUŠ, TS Brezová pod Bradlom, správy nezávislého audítora ku kontrole vykonanej v spoločnostiach, v ktorých je Mesto Brezová pod Bradlom 100 % vlastníkom. Predložila písomný návrh opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri audite v Meste Brezová pod Bradlom a TS Brezová pod Bradlom za rok 2006. Stanovisko komisie pre ekonomiku tlmočil Ing. Ján Repta.
K pripomienkam poslancov sa vyjadrila aj primátorka mesta JUDr. Anna Danková, spomenula, že rozpočet bol
nevhodne zostavený, bol v rozpore so zákonom – schodkový. MsZ zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
mesta k záverečnému účtu Mesta za rok 2006, v ktorom odporučil MsZ schváliť záverečný účet s výhradami. MsZ
uložilo hlavnému kontrolórovi podať správu o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov na koncoročnom zasadnutí MsZ.
Taktiež poslanci MsZ obdržali písomné stanoviská nezávislého audítora k hospodáreniu v spoločnostiach Mestské lesy, s.r.o. a Reštaurácia U Sváka Ragana, ktorá je predlžená. Primátorka mesta JUDr. Anna Danková navrhla, aby informáciu o výsledkoch auditu v spoločnostiach mesta zobrali na vedomie a k problematike ďalšieho hospodárenia spoločností mesta bolo samostatné         pracovné stretnutie poslancov, na ktorom sa určí smer chodu spoločností. MsZ schválilo účtovné závierky spoločností a zisk po doplnení rezervného fondu odporúča použiť na ďalší rozvoj spoločností.
Poslanci schválili plán zasadnutí a činnosti MsR a MsZ na II. polrok s tým, že materiál bude aktuálne dopĺňaný.
Ďalej schválili:
 - prevody nehnuteľností, ku ktorým vyjadril stanovisko komisie pre životné prostredie, výstavbu a ÚP predseda komisie Ing. Milan Malek,
- odmenu primátorke mesta vo výške 25 % súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje, nenávratnú dotáciu z rozpočtu Mesta o.z. Asociácii priateľov Francúzska, Bradlianska 487, Brezová pod Bradlom vo výške Sk 50.000,- na realizáciu výmenného pobytu partnerského mesta Paulhan, členov ich asociácie,
- vypovedanie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Bytový podnik Brezová, spol. s r.o. Brezová pod Bradlom a poverili
zástupcu primátorky mesta Ing. Ľuboša Valáška zabezpečením vypracovania odborného posudku tepelného hospodárstva v čo najkratšom čase, aby sa mohlo uskutočniť verejné zhromaždenie občanov a informovať ich o ďalšom postupe v spravovaní tepelného hospodárstva v meste.
Neschválili žiadosť spoločnosti Športovo-vzdelávacie stredisko BRADLAN, a.s. Brezová pod Bradlom o zakúpenie kosačky so spoluúčasťou mesta, t. j. 48 % ( Sk 206.400,-) z celkovej sumy Sk 430.000,-.
Primátorka mesta JUDr. Anna Danková oboznámila so žiadosťou firmy AREPO-EKO, a.s. o vydanie súhlasného stanoviska na zber nebezpečného odpadu v areáli býv. PSB, s prípravou jednotlivých projektov, ktoré chce mesto financovať z fondov EÚ a budú v prípade schválenia realizované v budúcom období,  informovala o návrhu uloženia pokuty v správnom konaní firme Top Soft Bratislava za nedodržanie stavebného povolenia. MsZ odporučilo firme uložiť pokutu Sk 100.000,- a pre ďalšie obdobie odporúča vypracovať pravidlá na určovanie výšky pokút za porušenie nariadení, resp. zákona, odpovedala na interpelácie poslancov z MsZ 26.04.2007 a 28.05.2007, informovala o uskutočnenom poslaneckom dni v júni a na záver spomenula pripravované športové a kultúrne akcie v meste počas leta.

Súvisiace články:
Z rokovania prvého MsZ v roku 2010 (24.02.2010)
Z rokovania mestskej rady (23.02.2010)
Z rokovania šiesteho riadneho MsZ (25.01.2010)
Mestská rada (23.12.2009)
Mestská rada (06.11.2009)
Mestské zastupiteľstvo (06.11.2009)
Mestská rada (20.10.2009)
Mestská rada (18.09.2009)
Mestské zastupiteľstvo (18.09.2009)
Mestské zastupiteľstvo (17.08.2009)
Mestská rada (17.07.2009)
Mestské zastupiteľstvo (17.07.2009)
Mestská rada (20.06.2009)
Mestská rada (06.05.2009)
Mestské zastupiteľstvo (06.05.2009)
Mestská rada (22.04.2009)
Mestská rada (17.03.2009)
Mestské zastupiteľstvo (17.03.2009)
Mestské zastupiteľstvo (22.02.2009)
Mestská rada (20.12.2008)
Mestská rada (16.11.2008)
Mestské zastupiteľstvo (16.11.2008)
Mestská rada (17.10.2008)
Mestské zastupiteľstvo (17.10.2008)
Mestská rada (13.08.2008)
Mestské zastupiteľstvo (13.08.2008)
Z rokovania mestskej rady (16.07.2008)
Z rokovania tretieho mimoriadneho mestského zastupiteľstva 13. 6. 2008 (16.07.2008)
Mestská rada (15.06.2008)
Mestské zastupiteľstvo (15.06.2008)
Mestská rada (18.05.2008)
Mestské zastupiteľstvo (18.05.2008)
Mestská rada (18.04.2008)
Mestské zastupiteľstvo (18.04.2008)
Z rokovania mestskej rady (03.04.2008)
Z rokovaní MsR a MsZ (15.03.2008)
Z rokovaní mestskej rady dňa 6. 12. 2007 a 22. 1. 2008 (14.02.2008)
Z rokovania mestského zastupiteľstva 13. 12. 2007 (14.02.2008)
Mestská rada (21.12.2007)
MESTSKÁ RADA (15.11.2007)
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO (15.11.2007)
Mestské zastupiteľstvo (september) (12.10.2007)
Mestská rada (september) (12.10.2007)
Z rokovania MsZ 23. 08. 2007 (13.09.2007)
Z rokovania Mestskej rady (august) (13.09.2007)
Z rokovania MsZ 26. 4. 2007 (23.07.2007)
Z rokovaní mestskej rady v máji a júni 2007 (23.07.2007)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasov: 0] 1 2 3 4 5
| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 13. 08. 2007 | 2040 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailTlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  November  >>
PoUtStŠtPiSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server