Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 35 nájdených)

| 0-15 | 15-30 | 30-35 |
2009_09(september)

“Prietržská“ upravená ako pamätný areál

pre zväčšenie kliknite na obrázokPrimátorka mesta Anna Danková otvorila v sobotu 26. septembra 2009 zhromaždenie občanov pri pamätníku na Bukovskej ceste, historicky známej ako “Prietržskej“. Išlo o akt odhalenia rozšíreného a upraveného areálu miesta s pôvodnou mohylou od Dušana Jurkoviča.pre zväčšenie kliknite na obrázok
Slávnosť sa konala s vojenskými poctami za účasti ministra obrany
Jaroslava Bašku a členov Klubu generálov SR. Hymnu zaspieval brezovský mužský cirkevný spevokol. Program moderoval generál Svetozár Naďovič. (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 20. 10. 2009 | 5392 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_09(september)

Úprava koryta Brezovského potoka pod mostom pri zdravotnom stredisku

Širšie koryto pod mostom pri zdravotnom stredisku spomaľovalo tok Brezovského potoka. Nedostatočným prietokom sa naplavovali nánosy, ktoré zvyšovali dno koryta pod mostom. Vznikajúce naplaveniny brániac prirodzenému prietoku zadržiavali vodu, ktorá narúšala základovú konštrukciu mosta.
Dňa 16. 9. 2009 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Bratislava, Správa povodia Moravy v spolupráci s Technickými službami Brezová pod Bradlom začali s odstraňovaním nánosov spod mosta pri zdravotnom stredisku. Dno koryta pod mostom prehĺbili a čiastočne vzniknutú suť použili na spevnenie a zúženie koryta pod mostom. No naopak - hlbšie dno koryta pred mostom urovnali s dnom pod mostom uložením kameňov.
Miestami obnažené piliere základovej konštrukcie budú podbetónované. Brehy koryta pod mostom ešte spevnia zeminou a kameňmi.

odd. výstavby, ÚP, ŽP a dopravy
 (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 20. 10. 2009 | 3791 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_09(september)

Nové výšky dávok v hmotnej núdzi od 1. 9. 2009

Na základe nariadenia vlády SR č. 324/2009 Z. z., ktorým sa upravujú sumy dávok v hmotnej núdzi a sumy príspevku na bývanie, boli zvýšené sumy dávok v hmotnej núdzi a príspevkov priznané občanom podľa zák. č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. 9. 2009. Nové výšky sú nasledovné: (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 20. 10. 2009 | 3741 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_09(september)

Brezová súčasťou osláv Svetového dňa turizmu

pre zväčšenie kliknite na obrázokSlovenská agentúra pre cestovný ruch v spolupráci so samosprávnymi krajmi zorganizovala po celom Slovensku oslavy Svetového dňa turizmu. Svetový deň turizmu pripadá na 27. september a tento rok sa niesol v znamení témy Oslava rôznorodosti turizmu. Cieľom osláv je predovšetkým podpora domáceho cestovného ruchu.
Regionálne oslavy Trenčianskeho samosprávneho kraja sa tento rok konali v Prievidzi, kde bola Brezová pod Bradlom pozvaná ako jeden z vystavovateľov. V našom stánku sme návštevníkom ponúkali nové propagačné
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 20. 10. 2009 | 4992 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_09(september)

Upozornenie na splatnosť miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2009

Oddelenie finančné, správy daní a poplatkov MsÚ Brezová pod Bradlom upozorňuje fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktorým bola vyrubená miestna daň z nehnuteľnosti a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na splatnosť poslednej splátky, ktorá bola pri miestnom poplatku za KO a DSO dňa 30. 9. 2009 a pri dani z nehnuteľnosti bude dňa 30. 11. 2009.  (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 20. 10. 2009 | 3204 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_09(september)

Brezovský stánok na Michalskom jarmoku

Brezová pod Bradlom sa 26. septembra 2009 zúčastnila 5. ročníka Michalského jarmoku na Myjave.
Ako sa hovorí, je to tradičný jarmok s predajnými stánkami, jarmočnými atrakciami a občerstvením. Brezová mala v predajnom stánku zastúpenie zo všetkého.
Tradícia bola zastúpená ukážkou paličkovania vláčkovej čipky, varili sa cestenice plnené slivkovým lekvárom a ponúkalo sa do kalíška i „brezovské horké“.
Nielen propagačné materiály dali vedieť návštevníkom jarmoku o meste Brezová pod Bradlom, ale i dym z kotlíka, ktorý sa vznášal celým námestím Myjavy.
AMA
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 20. 10. 2009 | 1307 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_09(september)

VZN o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene mesta Brezová pod Bradlom

Dňa 27. 08. 2009 bolo Mestským zastupiteľstvom v Brezovej pod Bradlom prijaté Všeobecne záväzné nariadenie o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene mesta Brezová pod Bradlom v súlade so zákonom č. 543/2004 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 20. 10. 2009 | 1430 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_09(september)

Cyklochodník vo výstavbe

pre zväčšenie kliknite na obrázokpre zväčšenie kliknite na obrázokOd 18. 9. prebieha výstavba nového cyklochodníka Brezová pod Bradlom – Dolné Košariská financovaná z prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie.
Cyklochodník bude dokončený v priebehu októbra a skolaudovaný v decembri, súčasťou výstavby bude aj osadenie značiek a informačných panelov. Trasa cyklochodníka vedie z Námestia gen. M. R. Štefánika od informačného panelu pri penzióne U Tvarožkov cez Ul. J. M. Hurbana a Baraneckú ulicu po existujúcich komunikáciách. Od
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 20. 10. 2009 | 3404 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_09(september)

Mestská rada

Z rokovania ôsmej mestskej rady dňa  29. 9. 2009
Mestská rada prerokovala závery a uznesenia MsZ zo dňa 27. 8. 2009 a skonštatovala, že uznesenia sa priebežne plnia. Primátorka mesta JUDr. Anna Danková informovala o príprave volieb do VÚC, ktoré sa uskutočnia 14. 11. 2009. Primátorka mesta oboznámila o ďalších predložených projektoch, v ktorých sa mesto uchádza o získanie nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ: v rámci výzvy ROP- 4.1a-2009/01 ROP Revitalizácia centra mesta, v rámci výzvy ROP- 4.2.-2009/01 ROP Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice, ďalšiu prípravu žiadosti v rámci výzvy Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy. MsR odporučila venovať pozornosť predloženej štúdii Ing. arch. Michalicu na vybudovanie objektu centra informačnej služby na Bradle.
 (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 20. 10. 2009 | 1618 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_09(september)

Klub SMRŠ oznamuje:

Prvé stretnutie členov Klubu Spoločnosti M. R. Štefánika sa uskutoční v piatok 30. októbra 2009 v priestoroch Klubu dôchodcov na Nám. 7. apríla v Brezovej pod Bradlom.
-C-
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 20. 10. 2009 | 3257 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_09(september)

Názory / komentáre

Ad Spravodliví medzi národmi

Vítam článok P. Uhlíka Spravodliví medzi národmi, uverejnený v minulom čísle Noviniek spod Bradla, hovoriaci o neľudskom osude Židov počas II. sv. vojny, o tom, ako siedmim z nich zachránili život manželia Pavlíkovci, ktorí ich ukrývali.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 20. 10. 2009 | 2436 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_09(september)

Drobenie kapusty

pre zväčšenie kliknite na obrázokTancovál tlstí s tlstú f komore za kapustu...
Áno, v komore bol vždy sud s kvasenou kapustou. Základ sa položil na jar. Bolo treba zasiať semeno, aby narvóstla planta. Gazdiná určila, na kerú zahradu sa bude sadit. Zahrada bola roľa blízko potoka, kvôli vode. Zahradi boli Medzi vodámi, Na horních lúkách, U cigání... Zasadenú plantu chodili polievať, aby sa ujala. Dobre opatrovaná kapustička pekne rástla a v jeseni doviezli hospodári plný voz veľkých hlavičiek. To už bol čas chystať všetko, čo
 (celý článok)

| Zverejnil: Jela Juríčková | Vydané dňa 20. 10. 2009 | 2770 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_09(september)

Štúrova láska z Brezovej (dokončenie)

Prešli však aj druhé 4 dni a Ľudovít odchádza z Nitrianskej stolice preč, nastáva čas odlúčenia, obaja cítia, že asi nadlho. Básnik to vyjadruje obrazmi západu slnka, noci, vzdialenosti, diaľky.

Teskný je to pohled, když se slunce lúčí
s námi a milostně noci nás porúčí.
Ale byl tesknější, když my se lúčíce
na sebe pohlédli a zrosili líce.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 20. 10. 2009 | 2764 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_09(september)

Cirkevné oznamy

21. 10. (streda) o 18.00 hod. biblická hodina v zborovej sieni.
23. 10. - 25. 10. (piatok – nedeľa) víkendový pobyt mládeže vo Vrbovciach.
25. 10. (20. nedeľa po Sv. Trojici) o 10.00 hod. hl. sl. Božie, nedeľa Svetového luteránskeho zväzu (zmena času z letného na zimný!).
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 20. 10. 2009 | 1631 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_09(september)

Plody našich dedov

pre zväčšenie kliknite na obrázokKoniec leta je čas, kedy sa Brezovania začínajú o čosi viac motať popod stromy ako inokedy. Tie sú totiž typické nielen pre nich, ale i pre celé okolité kopanice a ovocie ich súčasťou života viac-menej až do dnešných dní. Veď kopaničiar si nevybral ovocný strom, ale vybrala mu ho sama príroda.
Pre život nevyhnutné obiloviny pestovali gazdovia na každej rovnejšej ploche. Dokonca i okolité briežky rozkúskovali na rovné terasy s úzkymi políčkami. Priestor medzi nimi nazývali medza. Pre jej spevnenie sem vysadili práve
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 20. 10. 2009 | 4359 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
| 0-15 | 15-30 | 30-35 |

Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Máj  >>
PoUtStŠtPiSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server