Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 49 nájdených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-49 |
2009_01(január)

Brezová sa opäť prezentovala na veľtrhu GO a Regiontour

pre zväčšenie kliknite na obrázokBrezová pod Bradlom sa prezentovala i tento rok na veľtrhoch. Na brnianskom výstavisku prebiehal od 15. do 18. januára 2009 medzinárodný veľtrh cestovného ruchu GO a Regiotour. Počas štyroch dni v pavilóne V, kde sa prezentovali regióny ČR a SR, zneli od ránapre zväčšenie kliknite na obrázok do večera ľudové melódie. Mestá, obce, kraje, ktoré pozývali a lákali do svojich stánkov návštevy, predstavovali svoje slávnosti, ľudové zvyky, remeslá, súbory a vinobranie.
Ponuka bola skutočne bohatá. Ako sa ukázalo, návštevníci si môžu počas tohto roku vybrať z
viacerých kultúrnych
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 22. 02. 2009 | 6808 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_01(január)

Nenaplnené proroctvo

Obyvatelia nášho mesta, ktorí boli odkázaní na odber tepla a teplej úžitkovej vody z Bytového podniku Brezová s.r. o. Brezová pod Bradlom dostali pred Vianocami 2008 pozdrav od konateľov uvedeného subjektu, ktorý predpovedal katastrofu, ak prestane kúriť Bytový podnik.

Je pochopiteľné, že občania, ktorých sa to dotýkalo, sa znepokojili a hľadali vinníka. Prvé podozrenie, ako vždy,
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 22. 02. 2009 | 3587 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_01(január)

Výsledok kontroly Úradu pre verejné obstarávanie

Vážení spoluobčania,

Úrad pre verejné obstarávanie, odbor kontroly, vykonal v mesiaci december 2008 až január 2009 u verejného obstarávateľa, Mesto Brezová pod Bradlom, kontrolu použitého postupu obstarávania vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na predmet zákazky "Dlhodobý prenájom tepelného hospodárstva pre zásobovanie obyvateľstva teplom a teplou úžitkovou vodou".
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 22. 02. 2009 | 3862 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_01(január)

Demografia obyvateľov mesta k 31. 12. 2008

Počet obyvateľov: ….. 5348
z toho ženy: ….. 2744
          muži: ….. 2604
 
Vekové členenie obyvateľov
 (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 22. 02. 2009 | 5465 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_01(január)

Pozývame na zápis do materskej školy

Materská škola Brezová pod Bradlom, Sídlisko D. Jurkoviča (Škola podporujúca zdravie)
Vedenie MŠ oznamuje rodičom, že v dňoch
15. 2. - 15. 3. 2009 sa uskutoční zápis detí do MŠ pre šk. r. 2009 - 2010.
Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v MŠ denne, v čase od 10. do 12. hod.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 22. 02. 2009 | 2293 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_01(január)

Zápis do materskej školy

Materská škola Brezová pod Bradlom, Budovateľská ul.
Riaditeľstvo MŠ pozýva rodičov detí od 2 do 6 rokov na zápis detí do MŠ v šk. roku 2009/ 2010

Ponúkame:
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 22. 02. 2009 | 2150 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_01(január)

2. mestský ples

pre zväčšenie kliknite na obrázokpre zväčšenie kliknite na obrázokDňa 31. 1. 2009 sa uskutočnil v kaviarni Olympia 2. mestský ples. O zábavu sa postarali hudobná skupina Mistrál a Klub spoločenských tancov Dancer Senica.

Mestský ples podporili:
AVEZ – kvety Eva Závodná, BC TORSION, spol. s r. o. COLOR SOKRATES, a. s., COOP Jednota, v. d., Bussines
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 22. 02. 2009 | 6813 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_01(január)

Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2009

V súvislosti s prechodom na euro boli uzneseniami MsZ schválené všeobecne záväzné nariadenia, ktorými sa menia sadzby miestnych daní a poplatkov na sumy určené v mene euro. Znenia uvedených VzN č.6/2008, 7/2008 a 8/2008 sú dostupné na internetovej stánke www.brezova.sk. V priebehu roka 2009 budú miestne dane a miestny poplatok za KO a DSO vyrubené v príslušnej výške platobnými výmermi.
Upozorňujeme majiteľov a držiteľov psov, ktorí vlastnili psa v roku 2008 na skutočnosť, že v roku 2009 im
 (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 22. 02. 2009 | 5847 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_01(január)

Zápis budúcich prváčikov

pre zväčšenie kliknite na obrázokDňa 24. januára 2009 sa uskutočnil zápis žiakov do prvého ročníka základnej školy pre školský rok 2009/2010, ktorý sa konal v budove Základnej školy na Piešťanskej ulici. Deti školského klubu pripravili pre rodičov a budúcich prváčikov kultúrny program. Po príhovore riaditeľa školy Mgr. Miloša Klandúcha sa deti rozdelili do tried, kde preukazovali svoje zručnosti v kreslení a písaní. K zápisu prišlo 46 detí, z toho bolo zapísaných 37 detí a 9 detí dostalo odklad, 7 detí sa na zápis nedostavilo. Rodičia mali možnosť prihlásiť svoje deti na cudzie jazyky, etickú  (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 22. 02. 2009 | 2528 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_01(január)

Sociálne služby po novom

Odd. sociálne, školstva a kultúry upozorňuje na nový zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 2009.
Dôležitým druhom sociálnych služieb sú služby pre ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom a pre dôchodcov. Sú poskytované v rôznych zariadeniach, ale aj formou osobitných sociálnych služieb. Medzi
sociálne služby, ktoré by mali riešiť nepriaznivú situáciu občana z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 22. 02. 2009 | 5754 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_01(január)

Informácia pre voličov

Mesto Brezová pod Bradlom podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná v sobotu 21. marca 2009 od 7.00 hod. do 22.00 hod. v budove Základnej školy vBrezovej pod Bradlom, Dolné lúky.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov

 (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 22. 02. 2009 | 3702 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_01(január)

Oznam pre majiteľov psov

V zmysle zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov a VZN č. 7/2008 správca dane Mesto Brezová pod Bradlom upozorňuje majiteľov psov na povinnosť zaplatiť daň za psa do 31. 1. 2009, a to priamo do pokladne MsÚ alebo na účet mesta č. 4602539001/5600 v Dexia banka Slovensko.

Sadzby dane za psa sú nasledovné:

 (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 22. 02. 2009 | 5268 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_01(január)

Výročné zhromaždenie starostov subregiónu Pod Bradlom

pre zväčšenie kliknite na obrázokDňa 15. 12. 2008 prebehlo v priestoroch agropenziónu Adam v Podkylave výročné zhromaždenie starostov subregiónu Pod Bradlom. Zhromaždenie zhodnotilo svoju činnosť v roku 2008 a vytýčilo nové úlohy pre rok 2009. pre zväčšenie kliknite na obrázokŤažisko rokovania predstavovala správa o činnosti, ktorá podrobne rozobrala všetky stránky práce subregiónu (viď www.pod-bradlom.sk). Konštatovala, že v roku 2008 sa činnosť subregiónu podstatne rozvinula a vstúpila do fázy realizácie svojich cieľov.  (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 22. 02. 2009 | 4811 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_01(január)

Dotazník

Mesto Brezová pod Bradlom pripravuje výstavbu bytových domov a preto touto cestou žiada občanov, ktorí potrebujú riešiť bytovú otázku o vyplnenie dotazníka. Vyplnený dotazník je možné doručiť na mestský úrad, na oddelenie sociálne, školstva a kultúry (p. Bc.Ušiaková a p. Batková) alebo prostredníctvom e-mailu: usiakova@brezova.sk,
batkova@brezova.sk
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 22. 02. 2009 | 4037 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_01(január)

Systém varovania SE-EBO (sirény)

Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava Atómové elektrárne Bohunice, závod Jaslovské Bohunice stanovili termíny preskúšania schopnosti systému vyrozumenia SE - EBO dvojminútovým stálym tónom sirén.
Termíny preskúšania systému varovania SE-EBO podľa ustanovenia § 3a, ods.4 zák. č. 444/2006 Z.z. o civilnej ochrane koordinuje MV SR.

Harmonogram preskúšania sirén
 (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 22. 02. 2009 | 3654 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-49 |

Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Október  >>
PoUtStŠtPiSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server