Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 49 nájdených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-49 |
2008_10(október)

VELVET

pre zväčšenie kliknite na obrázokPre zväčšenie kliknite na obrázok
 (celý článok)

| Zverejnil: Viera Mikulčíková | Vydané dňa 16. 11. 2008 | 2109 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_10(október)

Otvorenie TEEN PARKU (I. etapa)

pre zväčšenie kliknite na obrázokPočas slnečného poobedia 21.októbra 2008 sa v lokalite Horný rad uskutočnilo slávnostné otvorenie športovo-rekreačného areálu TEEN PARK (I. etapa). Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z nadačného fondu Západoslovenská energetika, a. s., Nadácie Pontis a Mesta Brezová pod Bradlom. Otvorenia TEEN PARKU sa zúčastnili zástupcovia mesta Brezová pod Bradlom, zástupcovia a riaditeľ základnej školy, členovia klubu BRADLOBIKE a samozrejme deti a mládež. Pozvaní zástupcovia ZSE, a.s., a Nadácie PONTIS, ako hlavného partnera projektu, sa pre (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 16. 11. 2008 | 4088 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_10(október)

Bezpečnejšie priechody pre chodcov

pre zväčšenie kliknite na obrázokKríženie ciest ll/499 a ll/501 v centre nášho mesta ovplyvňuje dopravnú situáciu v celom meste. Súčasná organizácia dopravy (bez vybudovania obchvatu mesta pre tranzitujúcu dopravu - najmä nákladnú) však neumožňuje iné riešenie. Z dôvodu potreby riešenia bezpečnosti najmä peších účastníkov cestnej premávky vedenie mesta Brezová p. Br a Mestská polícia Brezová pod Bradlom sa rozhodli pre riešenie kritických priechodov pre chodcov na uvedených cestách druhej triedy (ako jedna z alternatív).  (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 16. 11. 2008 | 2293 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_10(október)

Pozývame vás

11. 11. 2008 – 9. 1. 2009 –  výstava OBRÁZKY Z KOPANÍC v MC Bratislava /Tomášikova 4, časť Ružinov/ –  na výstave sa bude prezentovať dlhoročná práca výtvarného odboru ZUŠ Brezová.
17. 11. 2008
– VELVET - 2. ročník multižánrového podujatia pri príležitosti Boja za slobodu a demokraciu (Deň študentstva) – ND Štefánikov o 15.00 h.
18. 11. – 5. 12. 2008 – Naše mesto – výstava prác žiakov VO – vernisáž 18. 11. o 15.00 h. v spoločenskej sále

 (celý článok)

| Zverejnil: Viera Mikulčíková | Vydané dňa 16. 11. 2008 | 2651 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_10(október)

Oznam redakcie

Posledným tohtoročným číslom Noviniek spod Bradla bude dvojčíslo 11 - 12 (s uzávierkou 30. 11. 2008).

redakcia
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 16. 11. 2008 | 1553 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_10(október)

Prvý veľký projekt schválený

V mesiaci október bol schválený jednen z cieľov Združenia obcí subregiónu Pod Bradlom v r. 2008 - projekt 4CYKLOREGIO - I.etapa. Okrem obcí združených v subregióne Pod Bradlom sa na ňom podieľajú aj naši partneri - Mesto Skalica, Mikroregion Strážnicko a Obce pro Baťův kanál.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR z Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR schválilo na projekt 4CYKLOREGIO – I. etapa, finančný príspevok v celkovej výške 29 792 565 Sk, z čoho
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 16. 11. 2008 | 4468 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_10(október)

Večer autentického folklóru

V piatok 24. 10. 2008 sa mesto Brezová pod Bradlom predstavilo v rámci projektu Večerov autentického folklóru v Dome kultúry Zrkadlový háj v Bratislave - Petržalke.
Projekt existuje už desiaty rok a svoj folklór tu prezentovalo už 44 miest a obcí Slovenska. Pre návštevníkov, nielen Brezovanov žijúcich v Bratislave, sa o 19.00 hod. začal audio-vizuálny program
Obrázky spod Bradla a Javoriny v réžii Martina Janštu st. Uvedený program, v ktorom vystúpili súčasní aj bývalí členovia Folklórneho súboru Brezová,  (celý článok)

| Zverejnil: Viera Mikulčíková | Vydané dňa 16. 11. 2008 | 5251 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_10(október)

Október - Mesiac úcty k starším

Neberme zrelý vek tak prísne –
šach ešte neznamená mat.
Aj vtedy, keď sa zjesenieva,
je veľa pekných záujmov,
keď s ústami aj srdce spieva,
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 16. 11. 2008 | 21310 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_10(október)

Prenájom nebytových priestorov

Mesto Brezová pod Bradlom ponúka na prenájom nebytové priestory v bytovom dome na Hornom rade s. č. 568. Priestory s výmerou 72 m2 sú vhodné na zriadenie obchodnej prevádzky (obuv a kožená galantéria, odevy, cukráreň a pod.).
Bližšie informácie na MsÚ, Bc. Marian Gavlas, prednosta MsÚ, č. t. 694 22 20, e-mail gavlas@brezova.sk.
V prípade záujmu písomné žiadosti zasielajte na adresu:
Mesto Brezová pod Bradlom, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom.
 (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 16. 11. 2008 | 3817 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_10(október)

Upozornenie

Upozorňujeme všetkých prijímateľov dotácií z rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom v roku 2008 na povinnosť predložiť vyúčtovanie použitia dotácie.
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Brezová pod Bradlom č. 2/2007, § 5 a článku 3 ods. 2 uzatvorenej zmluvy o poskytnutí dotácie sú prijímatelia dotácie povinní do 30 dní po zrealizovaní aktivity, na ktorú bola dotácia poskytnutá, najneskôr do 15. 12. 2008 predložiť vyúčtovanie použitia poskytnutej dotácie. V prípade
 (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 16. 11. 2008 | 4225 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_10(október)

Oznam

Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje občanom, ktorí nemajú napojené rodinné domy na verejnú kanalizáciu a majú vybudované nepriepustné žumpy, aby svoje požiadavky na vývoz žúmp nahlásili na oddelení výstavby, ÚP, ŽP a dopravy.
Mesto Brezová pod Bradlom podľa požiadaviek zabezpečí firmu na likvidáciu splaškov a náklady spojené s vývozom žumpy si občania uhradia sami.

oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy
 (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 16. 11. 2008 | 4089 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_10(október)

Mestská rada

MsR zasadala 16. 10. 2008 a zaoberala sa:
- kontrolou plnenia uznesení MsZ zo dňa 25. 09. 2008,
- prípravou materiálov na rokovanie piateho riadneho MsZ 23. 10. 2008,
- prerokovala žiadosť Hádzanárskeho klubu Bradlan Brezová pod Bradlom o účelovú dotáciu na zabezpečenie regenerácie hráčok klubu v zariadeniach ŠVS BRADLAN Brezová pod Bradlom, a. s., pre začínajúcu sezónu 
 (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 16. 11. 2008 | 2128 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_10(október)

Mestské zastupiteľstvo

Z rokovania  piateho riadneho mestského zastupiteľstva 23. 10. 2008
MsZ schválilo:

- program rokovania MsZ v Brezovej pod Bradlom,
- zloženie návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice,
- v zmysle § 11 ods. 4 písm. l vymenovanie pána Bohuslava Krippela, bytom Rőntgenova 8, Bratislava do funkcie 
 (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 16. 11. 2008 | 3411 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_10(október)

Výber z aktivít radnice

2. október 2008
- zástupcovia mesta sa zúčastnili v Trenčianskych Tepliciach na seminári Vytváranie partnerstiev v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov energie.
3. október 2008
- pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí ZMO myjavského regiónu na Myjave.
 (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 16. 11. 2008 | 1949 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_10(október)

Názory / komentáre

Po devätnástich rokoch nežnej revolúcie
Tento rok maturovali na stredných školách študenti, ktorí sa narodili v pamätnom roku československých dejín, kedy po 17. novembri 1989 prišlo k zmene spoločenského poriadku u nás.
Po budovaní socializmu nastalo budovanie kapitalizmu. Nastali prevratné zmeny, ktoré sa bytostne dotkli každej rodiny, každého občana. Veľmi dobre si spomínam na udalosti po 17. novembri 1989, kedy mnohí protagonisti
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 16. 11. 2008 | 2371 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-49 |

Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Máj  >>
PoUtStŠtPiSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server