Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 46 nájdených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-46 |
2008_09(september)

Oslavy Dňa ozbrojených síl Slovenskej republiky v Brezovej pod Bradlom

Na pamäť prvých víťazných bojov slovenských dobrovoľníkov z 22. septembra 1848 v Brezovej je 22. september Dňom ozbrojených síl Slovenskej republiky. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v spolupráci s Mestom Brezová pod Bradlom, Klubom generálov Slovenskej republiky a Združením obcí subregiónu Pod Bradlom preto v sobotu 20. 9. 2008 usporiadali oslavy Dňa ozbrojených síl Slovenskej republiky i v Brezovej pod Bradlom.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 17. 10. 2008 | 5746 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_09(september)

Pozývame vás

22. 10. 2008 - 15.00 hod. otvorenie vernisáže výtvarných prác žiakov Jeseň na tanieri.
24. 10. 2008 - Podiel M. R. Štefánika pri vzniku ČSR. Slávnosť k 90. výročiu vzniku ČSR spojená s besedou s účastníkmi tohoročného výstupu na Mont Blanc pod vedením Františka Keleho. Národný dom Štefánikov o 17.00 hod.
25. 10. 2008 - Mníšky 2 Milionárky - muzikál - Národný dom Štefánikov o 19.00 hod.
29. 10. 2008 - Mesiac úcty k starším - stretnutie dôchodcov s predstaviteľmi mesta spojené s kultúrnym programom. Klub dôchodcov o 15.00 hod.
 (celý článok)

| Zverejnil: Viera Mikulčíková | Vydané dňa 17. 10. 2008 | 2008 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_09(september)

Rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na r. 2008 po II. zmene - rozhodujúce vybrané kapitoly

II. zmena rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom na rok 2008 bola schválená mestským zastupiteľstvom dňa 25. 9. 2008 uznesením č. 101 /2008 a je v úplnom znení spolu s komentárom zverejnená na internetovej stránke Mesta Brezová pod Bradlom www.brezova.sk

Príjmová časť (v tis. Sk)
 (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 17. 10. 2008 | 3525 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_09(september)

Rekonštrukcia kotolní v Brezovej pod Bradlom s dopadom na cenu tepla

Vedenie mesta Brezová pod Bradlom sleduje vývoj cien energií a ich dopad na obyvateľov. Aj s vedomím potreby riešiť nepriaznivý vývoj vyhlásilo mesto verejnú obchodnú súťaž na prenájom tepelného hospodárstva s akcentom na investície a cenu tepla. Našou snahou bolo aj využitie domácich zdrojov a nahradenie dovážaného plynu tuzemským palivom.
Víťazný návrh predložila skupina pod vedením spoločnosti Hetech Services, a.s. Ich návrh bol v súlade so zámermi
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 17. 10. 2008 | 5168 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_09(september)

Odpadové hospodárstvo - separácia v našom meste

Čo je to odpad?
Pod pojmom odpad si predstavíme niečo nepotrebné, nepoužiteľné, čo treba iba vyhodiť. Opak je pravdou.
S odpadmi sa človek stretáva odjakživa. V súčasnosti sa hovorí o konzumnej spoločnosti – kupujeme aj to, čo nepotrebujeme, a to, čo nepotrebujeme, skôr či neskôr vyhodíme. Vzťah odpad - človek sa končí odhodením nepotrebnej veci do smetného koša. Odpady majú dnes viaceré škodlivé účinky na životné prostredie, zdravie ľudí i 
 (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 17. 10. 2008 | 6097 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_09(september)

Projekt na oživenie tradícií

pre zväčšenie kliknite na obrázok Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda a Mesto Brezová pod Bradlom informujú, že na základe výzvy „Víťazstvá, kde niet porazených“ a za finančnej podpory z Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Intenda prebieha v meste Brezová pod Bradlom v mesiacoch september – november 2008 projekt s názvom:
„Učím sa novému podľa starých tradícií a staré tradície tvoria priestor pre nové možnosti“.
Ide o vzájomnú spoluprácu medzi klubom dôchodcov a materskými školami zameranú na oživenie starých tradícií.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 17. 10. 2008 | 4425 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_09(september)

Mestská rada

MsR sa dňa 11.  9.  2008 zaoberala:
- prerokovaním záverov a uznesení MsZ zo dňa 10. 7. 2008,
- pri príprave materiálov na rokovanie MsZ 25. 9. 2008 primátorka mesta JUDr. Anna Danková vysvetlila dôvody návrhu II. zmeny rozpočtu mesta a vyslovila poďakovanie pracovníčkam odd. finančného, správy daní a poplatkov za prácu vykonanú v oblasti vymáhania pohľadávok,
 (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 17. 10. 2008 | 2416 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_09(september)

Mestské zastupiteľstvo

Z rokovania  štvrtého riadneho mestského zastupiteľstva 25. 9. 2008

MsZ schválilo:

- program rokovania MsZ v Brezovej pod Bradlom,
- zloženie návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice,
 (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 17. 10. 2008 | 4259 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_09(september)

Výber z aktivít radnice

2. septembra 2008 - Účasť prednostu mestského úradu Bc. Mariana Gavlasa a vedúcej oddelenia sociálneho, školstva a kultúry Bc. Evy Ušiakovej na otvorení školského roka 2008/2009 v ZŠ v Brezovej pod Bradlom.
4. septembra 2008 - Primátorka JUDr. Anna Danková prijala na mestskom úrade nových duchovných evanjelickej cirkvi a.v., manželov Mgr. Líviu Lichancovú a Mgr. Jána Lichanca, ktorých pozvala za účelom zoznámenia sa.
5. septembra 2008 - Pracovné rokovanie primátorky mesta JUDr. Anny Dankovej na Ministerstve výstavby a
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 17. 10. 2008 | 2144 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_09(september)

Názory / komentáre

...niekoľko slov k článku Jozefa Ďuriša z minulého čísla Noviniek
19.09.2008 som uskutočnil stretnutie s pánom Jozefom Ďurišom z Brezovej pod Bradlom, pričom sme prediskutovali uverejnený článok, ktorý sa týkal dopravného značenia v meste.
P. Ďurišovi bolo vysvetlené, že mestská polícia príjíma poznatky od občanov mesta v rôznych oblastiach života a tieto potom odstupuje k priamemu vybaveniu na vecne príslušné oddelenia MsÚ. V tomto konkrétnom prípade odd.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 17. 10. 2008 | 2570 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_09(september)

Goraličky

Smelí Brezovania odjakživa veľa a radi cestovali. Zážitkov mali habadej. Svojej záľube sa venovali aj v časoch nedávnych, kedy to veru bolo dosť zložité.
Jeden sváčko mali syna na dlhšiu dobu v Rusku. Keď ich pozval na návštevu, veru neváhali. Synov návrh letieť zavrhli – lebo na cestu mi manka dá istotne aj čistú košelu a kebi sa lietadlo skidlo, móhlo bi dungnút bárde do žita a košela bi sa zamazala. Tak teda vlakom. Šťastlivo docestovali, popozerali čo sa dalo, a bolo treba myslieť na
 (celý článok)

| Zverejnil: Jela Juríčková | Vydané dňa 17. 10. 2008 | 2243 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_09(september)

Opustil nás predčasne

pre zväčšenie kliknite na obrázok15. septembra 2008 som na miestnom cintoríne cielene zašiel k hrobu Pavla Blažeka /1933 - 1987/. V ten deň by sa bol bývalý tajomník MNV a predseda MsNV v šesťdesiatych rokoch minulého storočia dožil 75 rokov. Bohužiaľ, zomrel relatívne mladý a pamätá si ho už len najstaršia generácia. Aj preto sú mu venované nasledujúce riadky.
V tzv. obrodnom procese "pražskej jari" pamätného roka 1968, riadil podľa Dubčekovho humanistického receptu miestnu politiku. Moji vrstovníci vedia, o čom píšem, veď zásluhou nášho "richtára" a ďalších komunálnych
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 17. 10. 2008 | 2789 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_09(september)

Cirkevné oznamy

15. 10. (streda) o 17.00 hod. biblická hodina v zborovej sieni.
19. 10. (22. nedeľa po Sv. Trojici) o 10.00 hod. hl. sl. Božie, poďakovanie za úrody, v rámci bohoslužieb bude pre pripravených prislúžená velebná sviatosť večere Pánovej.
O 14.00 hod. nešporné bohoslužby v zborovej sieni.
O 17.00 hod. zasadnutie zborového presbyterstva.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 17. 10. 2008 | 2145 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_09(september)

K 80. výročiu odhalenia Štefánikovej mohyly a 140. výročiu narodenia jej tvorcu

pre zväčšenie kliknite na obrázokV utorok 23. septembra sa pri príležitosti 80. výročia odhalenia Mohyly gen. M. R. Štefánika v Brezovej verejné spomienkové zhromaždenie. Zorganizovali ho Spoločnosť M. R. Štefánika, Mesto Brezová pod Bradlom a Spolok architektov Slovenska.
Spomienkové zhromaždenie, ktoré poctila svojou návštevou aj rodina Dušana Jurkoviča,
vnučky Táňa Jurkovičová, Eva Jurkovičová a Katarína Szalayová, začalo pri mieste jeho posledného odpočinku - Dejinnom pamätníku na
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 17. 10. 2008 | 5382 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-46 |

Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Máj  >>
PoUtStŠtPiSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server