Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 47 nájdených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-47 |
2008_06(jún)

Urbánny festival

pre zväčšenie kliknite na obrázokMesto Brezová pod Bradlom podalo projekt 2U FEST - Urbánny festival, ktorý bol aj v dňochpre zväčšenie kliknite na obrázok 26. - 28. 6. 2008 realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Charakteristickou črtou festivalu bol priestor, v ktorom sa realizoval; presnejšie námestie a ulice mesta Brezovej pod Bradlom. Ulica je priestor, kam sa snažíme dostať umenie, kultúru a hry z priestorov, v ktorých boli a sú umiestnené doteraz – v galériách, kultúrnych zariadeniach, inštitúciách, umeleckých školách, centrách voľného

 (celý článok)

| Zverejnil: Viera Mikulčíková | Vydané dňa 16. 07. 2008 | 4786 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_06(jún)

Slávnosti mesta Pohořelice

pre zväčšenie kliknite na obrázokpre zväčšenie kliknite na obrázokV dňoch 13.-15. júna 2008 sa už po štvrtýkrát konali Slavnosti města Pohořelice a okolí.
Slávností sa v rámci spoločného projektu Pohořelice - Brezová pod Bradlom - Poznejme se!, financovaného čiastočne Európskou úniou z programu Intereg IIIA SR-ČR prostredníctvom Fondu mikroprojektov spravovaného regiónom Bílé Karpaty, zúčastnili aj zástupcovia MsÚ Brezová pod Bradlom. Pani primátorka odovzdala starostovi Pohořelíc dar od nášho mesta – upaličkovaný erb mesta Pohořelice.
V rámci trojdňového programu predvádzali čipkárky z Brezovej svoje umenie v Pohořelickej radnici, kde sa konala aj
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 16. 07. 2008 | 4401 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_06(jún)

Ukončenie školského roka

Už 27. júna si 428 žiakov ZŠ prevzalo z rúk svojich triednych učiteliek a učiteľov koncoročné vysvedčenie, výsledok práce za školský rok 2007/2008. Samotnému odovzdávaniu vysvedčení predchádzalo slávnostné zhromaždenie na školskom ihrisku žiakov prvého i druhého stupňa. V prítomnosti pani primátorky A. Dankovej, vedúcej oddelenia školstva E. Ušiakovej a predstaviteľov ev. a. v. cirkvi sa ako prvý prihovoril riaditeľ ZŠ Miloš Klandúch.
Zagratuloval usilovným prváčikom, ktorí "už viac nebudú potrebovať šlabikár, slávnostne ho totiž odovzdali a v
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 16. 07. 2008 | 4880 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_06(jún)

Oznam

Vážení občania,
mesto Brezová pod Bradlom vás upozorňuje na dôsledné dodržiavanie ustanovenia § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín z neudržiavaných pozemkov na susedné pozemky. (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 16. 07. 2008 | 4122 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_06(jún)

Stretnutie miest a obcí Brezová - Březová

Dňa 2. augusta 2008 sa uskutoční XVI. stretnutie miest a obcí so spoločným názvom Brezová – Březová v Březovej u Uherského Brodu. Každoročne sa na tomto stretnutí zúčastňuje aj naše mesto. Náplňou týchto stretnutí bývajú okrem sprievodných kultúrno-spoločenských podujatí aj športové zápolenia. Hlavným športom je futbal, ďalšími bývajú volejbal, nohejbal či súťaž hasičov. V minulom roku nás reprezentovali hasiči a futbalisti Bradlana. Touto cestou by sme chceli pozvať na toto stretnutie i našich občanov, ktorí by prejavili záujem. Mestský
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 16. 07. 2008 | 3598 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_06(jún)

Pozývame vás

18. 7. 2008 o 19. 00 h. – Country Tip – koncert folkovej skupiny – Námestie M. R. Štefánika
20. 7. 2008 o 11. 00 h. – Futbalový turnaj o Pohár primátorky mesta – futbalový štadión ŠVS
20. 7. 2008 o 17. 00 h. – Dychová hudba Rovina – koncert – Nám. M. R. Štefánika
27. 7. 2008 o 8. 30 h. – Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov - Veľká Javorina
 (celý článok)

| Zverejnil: Viera Mikulčíková | Vydané dňa 16. 07. 2008 | 2086 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_06(jún)

Kto je strážca prírody

Pri svojich prechádzkach našou prírodou sa môžete stretnúť s ľuďmi v uniformách označenými logom Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty (ďalej "CHKO-MK") a odznakom štátnej ochrany prírody alebo stráže prírody. Títo ľudia sú strážcovia a členovia stráže prírody. V našom regióne pôsobia štyria dobrovoľní členovia STRÁŽE PRÍRODY, zoznam ktorých je možné získať na Krajskom úrade životného prostredia v Trenčíne a jeden profesionálny strážca prírody, Bc. Dušan Marko, ktorého môžete kontaktovať v prípade otázok týkajúcich sa ochrany prírody a krajiny . (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 16. 07. 2008 | 3902 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_06(jún)

Partnerstvo v cezhraničnej spolupráci

Združenie obcí subregiónu Pod Bradlom v spolupráci s Regiónom Biele Karpaty spracovalo projekt pod názvom Prezentácia vidieckeho priestoru Euroregiónu Bílé - Biele Karpaty.
Tento projekt bol dňa 25. 6. 2008 schválený ministrom výstavby a regionálneho rozvoja SR. Na jeho realizáciu poskytlo ministerstvo finančný príspevok v celkovej výške 267 370 Sk.
Z týchto prostriedkov sa zrealizuje aj projekt subregiónu, ktorý je orientovaný na podporu rozvoja cezhraničnej
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 16. 07. 2008 | 3751 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_06(jún)

Divoké skládky - čo s nimi?

Ako zaiste každý vie alebo aspoň tuší, ukladanie odpadov na inom ako určenom mieste je zakázané. Rovnako je zakázané aj spaľovať odpad inde než v spaľovniach. Spaľovania odpadov sa týkajú aj ustanovenia zákona o ochrane pred požiarmi a občianskeho zákonníka –  "nikto nesmie nadmieru, prípustnú pomerom, obťažovať susedov hlukom, prachom, dymom..."
Ak sa takéhoto konania dopustí fyzická osoba, orgán odpadového hospodárstva, v tomto prípade obec jej môže uložiť pokutu. V prípade, ak takúto činnosť vykonáva právnická osoba, pokutu môže ukladať Slovenská inšpekcia životného prostredia - Inšpekcia odpadového hospodárstva alebo obvodný úrad životného prostredia. Súčasne s pokutou môže orgán odpadového hospodárstva uložiť aj vykonanie opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania. (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 16. 07. 2008 | 5677 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_06(jún)

Z rokovania mestskej rady

MsR sa 30. 5. 2008 zaoberala:
- žiadosťou o zvolanie zasadnutia MsZ, ktorú podpísalo 7 poslancov MsZ. Jediným bodom rokovania MsZ mala byť zmena zriaďovateľa Združenej strednej školy M. R. Štefánika, Cesta SNP 1, Brezová pod Bradlom. Primátorka mesta JUDr. Anna Danková vysvetlila, že podľa zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení MsZ nemá zákonom dané kompetencie na to, aby mohlo rokovať a prijať uznesenie o zmene zriaďovateľa Združenej strednej školy M. R. Štefánika tak, ako je uvedené v predmetnej žiadosti. Zriaďovateľom Združenej strednej školy M. R. Štefánika je VÚC Trenčín. (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 16. 07. 2008 | 2202 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_06(jún)

Z rokovania tretieho mimoriadneho mestského zastupiteľstva 13. 6. 2008

MsZ schválilo:
- program rokovania MsZ v Brezovej pod Bradlom,
- zloženie návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice,
- členov v zložení Ing. Michal Maťaš, CSc – bez práva vyhodnocovať návrhy, Ing. Ľubor Kučák, CSc – bez práva vyhodnocovať návrhy, JUDr. Anna Danková, Ing. Ľuboš Valášek, Ing. Milan Malek, Ing. Pavel Večeřa, Ing. Igor Papánek, Ing. Jozef Vittek, Jiří Bartoš, RNDr. Vlastimil Kátlovský do komisie na vyhodnocovanie návrhov v rámci obchodnej verejnej súťaže účelovo viazaného dlhodobého prenájmu tepelného hospodárstva pre zásobovanie obyvateľstva teplom a teplou úžitkovou vodou v meste Brezová pod Bradlom podľa § 282 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník), (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 16. 07. 2008 | 3300 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_06(jún)

Výber z aktivít radnice v mesiaci jún 2008

9. júna 2008
Uskutočnila sa mimoriadna porada vedúcich pracovníkov s primátorkou JUDr. Annou Dankovou, na ktorej bola prerokovaná a primátorkou objasnená problematika transformácie Združenej strednej školy M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 16. 07. 2008 | 2502 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_06(jún)

Čo mali mankastará v zahradke

pre zväčšenie kliknite na obrázokPod oknami stromkové ruže (ruža stolistá). Najtuhšie voňali ružové, veď aj boli nastolistejšie. Redšie boli biele a najmenej lístkov mali cyklámenové. Podsadbu tvorila letná fiala (cheirant) so zamatovými žltomedovými kvietkami, turecké hrebíčki (klinček bradatý) v pestrej kombinácii farieb, voňavé richlíčki (klinček), garafie (aksamietnica), narciski (narcis) skoré žlté husté a neskoré biele voňavé, dnes už takmer neznáma jakubina, denanvocki (sirôtky). Do veľkých košov sa rozrastali pivonky, naširoko sa rozťahoval ničišpúrek (kapucínka). Pestovala sa aj hosta, tej sa (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 16. 07. 2008 | 4280 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_06(jún)

Názory / komentáre

Do uzávierky Noviniek spod Bradla č. 6/2008 sme do tejto rubriky nedostali žiadny príspevok.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 16. 07. 2008 | 2498 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_06(jún)

Samuel Štefan Osuský a monografia, ktorá nevyšla


pre zväčšenie kliknite na obrázokArchív S. Š. Osuského obsahoval i desiatky fotografií zachytávajúcich starú Brezovú. Na tejto je napísané: Pred „gátorom“ v nedeľu (ALU SNK, sig. PB 56/94).


 
Samuel Štefan Osuský, od ktorého narodenia uplynulo 7. júna 120 rokov, bol nielen evanjelickým biskupom, ale i osobnosťou s obdivuhodne širokým záberom a bohatou
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 16. 07. 2008 | 4963 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-47 |

Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Júl  >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server