Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 53 nájdených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-53 |
2008_05(máj)

Deň detí v našom meste

pre zväčšenie kliknite na obrázok1. jún je známy ako Medzinárodný deň detí. Tento rok vyšiel 1. jún na nedeľu, a preto sme sa rozhodli osláviť ho spolu s deťmi už v sobotu 31. mája.
Program odštartoval o 14:00 hod. šašo Jašo, ktorý poprial deťom veľa zábavy. Energiu pre zdolávanie náročných súťažných disciplín deťom vlialo do žíl vystúpenie detskej tanečnej skupiny I.C.E., ktorým vedúca Hanka Valová po vystúpení odovzdala pohár za úspešnú reprezentáciu v tanečnej súťaži Senecká dúha. Šašo Jašo vyzval všetky
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 06. 2008 | 6746 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_05(máj)

Vážení návštevníci

Chcete vyjadriť vaše názory, návrhy, nápady, postrehy, podnety, komentáre?
Využite možnosť prezentovať ich na týchto internetových stránkach a vaše príspevky sa dostanú k ľuďom nielen v Brezovej, ale aj v zahraničí (zaznamenávame čitateľov z rôznych kútov sveta - Austrália, USA, Kanada, Čína...). Stránky
www.novinky.brezova.sk zaznamenali viac ako 11 500 návštevníkov. Návštevnosť stránok stále stúpa, za mesiac máj dosiahla hodnotu 4 591 zobrazení.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 06. 2008 | 2130 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_05(máj)

Oznam

Oznamujeme občanom, že v mesiaci jún 2008 bude Mestský úrad v Brezovej pod Bradlom každý utorok, štvrtok a piatok od 13.00 hod. zatvorený.
Dôvodom úpravy úradných hodín v týchto dňoch je účasť zamestnancov MsÚ na vzdelávacom projekte Vzdelanosťou k zvýšeniu efektívnosti spoločnosti a spokojnosti zamestnancov.

Bc. Marian G a v l a s, v.r.
prednosta MsÚ (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 06. 2008 | 4265 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_05(máj)

Veterný park Hradište pod Vrátnom

Mesto Brezová pod Bradlom na základe listu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje občanom, že navrhovateľ ENAIRGY Veterná Energetika, s.r.o., Ivanka pri Dunaji, predložil podľa § 31 zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov správu o hodnotení Veterný park Hradište pod Vrátnom.
Veterný park bude umiestnený v k.ú. Hradište pod Vrátnom vzdialený od nášho mesta vzdušnou čiarou 2156 m. V
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 06. 2008 | 4409 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_05(máj)

Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta

Mestské zastupiteľstvo v Brezovej pod Bradlom na svojom zasadnutí dňa 24. 4. 2008 prerokovalo žiadosti právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v roku 2008. Pravidlá postupu pri poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom sú upravené všeobecne záväzným nariadením Mesta Brezová pod Bradlom č. 2/2007 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta.
 (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 15. 06. 2008 | 3971 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_05(máj)

Pozývame vás

17. 6. 2008 -  od 14.00 do 17.00 h. - ZUŠ Brezová p. Br. - prijímacie skúšky pre školský rok 2008/2009
14. – 15. 6. 2008 – 1. Majstrovstvá Slovenska v plážovej hádzanej dorastu – areál ZSŠ M. R. Štefánika Brezová pod Bradlom
26. 6. 2008 – O ukričanej Viktorke – bábkové divadelné predstavenie – 10.30 h. Nám. M. R. Štefánika
26. – 27. 6. 2008 – 2U FEST – Umelecká ulica – Urbánny festival – Mesto Brezová pod Bradlom
27. 6. 2008 o 11.00 h. - v budove ZUŠ - Slávnostné ukončenie školského roku spojené s ocenením úspešných žiakov
 (celý článok)

| Zverejnil: Viera Mikulčíková | Vydané dňa 15. 06. 2008 | 2915 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_05(máj)

Oprava

V Novinkách spod Bradla č. 4 bol zverejnený môj list pod názvom:  Vážená pani primátorka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Prepisovaním z pôvodného textu vznikla chyba vo vete ...BPB, s.r.o. dostal dotáciu z rakúskej banky vo výške 2 1888 484,- Sk... Správne znenie uvedenej vety má byť: ...BPB, s.r.o. dostal dotáciu z rakúskej banky vo výške 2 188 484,- Sk.
Prijmite, prosím, moje úprimné ospravedlnenie sa všetkým čitateľom, pani primátorke a pánom poslancom za vzniknutú chybu.

S pozdravom
Martin Lenobel, konateľ spoločnosti  Bytový podnik Brezová, spol. r.o. (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 06. 2008 | 2198 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_05(máj)

Nový projekt

Mesto Brezová pod Bradlom spolu s partnerskými obcami Kočovce a Nová Lhota a občianskym združením Aktívne Horňácko podalo žiadosť o finančný príspevok v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013. Z celkových nákladov projektu 16 mil. Sk je pre naše mesto ako hlavného cezhraničného partnera určených 4.9 mil. Sk.
Hlavným cieľom projektu Příhraniční sportovně-kulturní areály je vybudovanie infraštruktúry pre
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 06. 2008 | 3999 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_05(máj)

4CYKLOREGIO

Združenie obcí Subregiónu Pod Bradlom spolu s partnermi zo Slovenska - Mestom Skalica, Mestom Gbely, Mikroregiónom Partnerstvo pre Horné Záhorie a partnermi z Moravy - Dobrovolným svazkem obcí Obce pro Baťův kanál, Mikroregionem Strážnicko a MAS Strážnicko - podali dňa 30. 5. 2008 žiadosť o finančný príspevok na spoločný projekt 4CYKLOREGIO.
Projekt budeme realizovať prostredníctvom Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007-2013.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 06. 2008 | 4483 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_05(máj)

Upozornenie na povinnosť úhrady miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Upozorňujeme právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktorým bol zavedený množstvový zber komunálnych odpadov, na povinnosť uhradiť poplatok za skutočný objem vyprodukovaného odpadu za obdobie od jeho zavedenia. V zmysle § 7 ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezová pod Bradlom č. 4/2007 o miestnom poplatku za KO a DSO sa pri množstvovom zbere poplatok nevyrubuje platobným výmerom. Poplatok je potrebné uhradiť na základe dokladu o skutočne vyprodukovanom objeme komunálneho odpadu do pokladne mesta Brezová pod Bradlom.
Ing. Jana Nosková, vedúca oddelenia finančného, správy daní a poplatkov,  MsÚ Brezová pod Bradlom
 (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 15. 06. 2008 | 4283 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_05(máj)

Prvé grantové kolo nadačného fondu HERBARIA

Trenčianska nadácia vyhlásila prvé grantové kolo nadačného fondu Herbaria, ktorého témou je podpora vzdelávania detí zo sociálne slabých rodín a pomoc a podpora týraným matkám a deťom v trenčianskom regióne. Do termínu uzávierky 30. júna 2008 sa môžu o finančnú podporu uchádzať súkromné osoby a mimovládne organizácie, ktorých sa téma grantového kola bezprostredne dotýka.
Potrebné informácie a formulár žiadosti nájdete na
www.trencianskanadacia.sk, alebo priamo v kancelárii
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 06. 2008 | 3686 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_05(máj)

Mestská rada

Z rokovania mestskej rady dňa 15. 5. 2008
MsR sa zaoberala:
- kontrolou plnenia uznesení MsZ zo dňa 24.04.2008,
- prípravou materiálov na druhé mimoriadne zasadnutie MsZ 22.05.2008,
- správou o zámeroch a projektoch v pôsobnosti odd. regionálneho rozvoja a marketingu.

 (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 15. 06. 2008 | 3037 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_05(máj)

Mestské zastupiteľstvo

Z rokovania druhého mimoriadneho mestského zastupiteľstva 22. 05. 2008
MsZ schválilo:
- program rokovania MsZ v Brezovej pod Bradlom,
- zloženie návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice,
- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 – 2013,
 (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 15. 06. 2008 | 3769 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_05(máj)

Výber z aktivít radnice

2. mája 2008
Primátorka JUDr. Anna Danková a prednosta Bc. Marian Gavlas položili kyticu kvetov k Mohyle M. R. Štefánika na Bradle spoločne s účastníkmi hviezdicového pochodu študentov pri príležitosti spomienkovej slávnosti .

3. mája 2008
Primátorka JUDr. Anna Danková prijala na mestskom úrade predsedu vlády Roberta Fica a ministrov vlády, ako aj
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 06. 2008 | 2757 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_05(máj)

Názory komentáre

1) Na základe vlastnej skúsenosti by som žiadala, aby bolo v brezovských Novinkách zverejnené fungovanie štátnej polície na Brezovej, odkedy dokedy ich možno volať na t. č., ktoré je uvedené v zozname, teda 62 43 304. Stalo sa mi, že po 16.00 h. a ešte aj do 8.00 hod. rannej nebolo možné sa na toto číslo dovolať. Nakoniec, keď sme tam išli osobne a stretli pred MÚ zamestnanca polície, povedal, že treba volať na 158 (je to vraj aj zadarmo). (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 06. 2008 | 3561 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-53 |

Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Jún  >>
PoUtStŠtPiSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server