Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 46 nájdených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-46 |
2008_04(apríl)

Regionálna spomienková slávnosť na Bradle

pre zväčšenie kliknite na obrázokAsi 2000 ľudí prišlo na Bradlo na regionálnu spomienkovú slávnosť v predvečer 89. výročia tragickej smrti gen. Dr. M. R. Štefánika.
Spomienková slávnosť, organizovaná Mestom Brezová pod Bradlom, Obcou Košariská, Spoločnosťou M. R. Štefánika, Spolkom rodákov M. R. Štefánika, Subregiónom Pod Bradlom, Múzeom M. R. Štefánika Košariská, Cirkevným zborom ECAV Brezová p. Br. a Cirkevným zborom ECAV Košariská – Priepasné, začala 3. mája o 17.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 05. 2008 | 10017 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_04(apríl)

Vážená pani primátorka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

v decembri roku 2007 na valnom zhromaždení Bytového podniku Brezová, spol. s r.o. pani primátorka informovala konateľov spoločnosti BPB, s.r.o., že do dvoch mesiacov ich oboznámi so zámermi Mesta Brezová pod Bradlom s Bytovým podnikom Brezová, spol. s r.o. a vyrieši situáciu k spokojnosti občanov tohto mesta. Prešli viac ako tri mesiace a neudialo sa nič, o čom by nás pani primátorka, respektívne ňou poverená odborne spôsobilá osoba informovala.
Informácie, ktoré sú nám dostupné, sme získali z periodika Novinky spod Bradla, kde bol zverejnený článok pod názvom Slovo primátorky.  (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 05. 2008 | 4399 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_04(apríl)

Stanovisko Mesta Brezová pod Bradlom k listu p. Martina Lenobela, konateľa spoločnosti Bytový podnik Brezová, spol. s r.o. Brezová pod Bradlom

Mestu Brezová pod Bradlom bol dňa 4. apríla 2008 doručený list , ktorým jeho pisateľ p. Martin Lenobel, konateľ spoločnosti Bytový podnik Brezová, spol. s r. o. , Brezová pod Bradlom reaguje na článok uverejnený vo februárovom čísle Noviniek spod Bradla v rubrike Slovo primátorky.
V predmetnom liste, adresovanom primátorke mesta a poslancom Mestského zastupiteľstva, jeho pisateľ uvádza niekoľko skutočností, ku ktorým podávame nasledovné vyjadrenie.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 05. 2008 | 4630 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_04(apríl)

Záverečný účet mesta za rok 2007

Záverečný účet mesta je dokument, v ktorom sú po skončení roka súhrnne spracované údaje o hospodárení mesta vrátane vzťahov k rôznym organizáciám a subjektom, s ktorými mesto počas roka po finančnej stránke prichádzalo do kontaktu. Je to dokument, prostredníctvom ktorého je možné hodnotiť plnenie a čerpanie schváleného rozpočtu, stanovených priorít a cieľov. Záverečný účet musí každá obec prerokovať najneskôr do šiestich mesiacov po skončení roka a to priamo na rokovaní zastupiteľstva. Nakoľko ide o súhrnný materiál zobrazujúci (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 05. 2008 | 4144 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_04(apríl)

Výsledok hospodárenia Mesta Brezová pod Bradlom za rok 2007

Mestské zastupiteľstvo Brezová pod Bradlom na svojom zasadnutí dňa 24. 4. 2008 prerokovalo a schválilo uznesením č. 46/2008 záverečný účet Mesta Brezová pod Bradlom a celoročné hospodárenie za rok 2007 bez výhrad. Hospodárenie Mesta Brezová pod Bradlom za rok 2007 skončilo prebytkom 11 907 716,59 Sk, ktoré budú v roku 2008 použité v súlade so zákonom na tvorbu rezervného fondu a krytie kapitálových výdavkov. (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 18. 05. 2008 | 3579 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_04(apríl)

Spoločná konferencia partnerských miest

pre zväčšenie kliknite na obrázokVďaka podpore EÚ a Programu iniciatívy spoločenstva INTEREG III A Česká republika - Slovenská republika 2004 - 2006 sa v dňoch 10. - 11. 4. 2008 konala v meste Břeclav odborná konferencia s názvom Spoločná konferencia k rozvoju cestovného ruchu v Česko-Slovenskom prihraničí.
Cieľom konferencie bolo prostredníctvom prezentácií a workshopu zvýšiť informovanosť všetkých účastníkov o možnostiach rozvoja cestovného ruchu v mestách Břeclav a Brezová pod Bradlom ako i v ich blízkom okolí. (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 05. 2008 | 3856 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_04(apríl)

Obchodná verejná súťaž na odpredaj bytu

Mesto Brezová pod Bradlom vypisuje v zmysle uznesenia MsZ č. 40/2008 zo dňa 24.04.2008 obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Brezová pod Bradlom:
3-izbový byt č. 10, na druhom poschodí, v dome s.č. 414 o výmere 61,04 m², postaveného na parc. č. 1155, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele 61/1859 a spoluvlastnícky podiel na pozemku pod domom s.č. 414 postaveného na parc. č. 1155, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 308 m² v podiele 61/1859 zapísaného na LV 4686 pre obec a k.ú. Brezová pod Bradlom na KÚ Trenčín, Správa katastra Myjava, výmera prislúchajúca podielu 10,11 m².
 (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 18. 05. 2008 | 4034 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_04(apríl)

Obchodná verejná súťaž na odpredaj nebytového priestoru

Mesto Brezová pod Bradlom vypisuje v zmysle uznesenia MsZ č. 25/2008-1MMsZ obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Brezová pod Bradlom:
nebytový priestor na prízemí obytného domu s. č. 568, vedený na liste vlastníctva č. 2401 na parcele registra C č. 141/14 ako zastavaná plocha o výmere 215 m2, spolu s pozemkom, výmera prislúchajúca spoluvlastníckemu podielu 6880/99418 je 14,88 m2 a spoločnými časťami a zariadeniami domu v podiele 6880/99418.
 (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 18. 05. 2008 | 3650 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_04(apríl)

Zelené pľúca deťom

Materská škôlka D. Jurkoviča sa zapojila do projektu nadácie Ekopolis, ktorá v 3. ročníku programu Ľudia pre stromy podporila 34 projektov sumou 1,4 milióna korún. Generálnym partnerom programu je Skupina Skanska v SR.
Žiadosti o podporu predložilo celkovo 282 uchádzačov, ktorí spolu požadovali 17,5 milióna korún.
Hodnotitelia sa snažili vybrať spomedzi nich tie, ktoré čo najviac zapájali do úprav verejných priestranstiev miestnych obyvateľov. Dôležitým kritériom bol tiež vhodný výber drevín, ktorý bol v súlade s pôvodnými druhmi
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 05. 2008 | 4977 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_04(apríl)

Pozývame vás

30. 5. 2008 – Predajná výstava obrazov Janky Krivošovej – vernisáž  o 17.00 hodine - Národný dom Štefánikov (celý článok)

| Zverejnil: Viera Mikulčíková | Vydané dňa 18. 05. 2008 | 2228 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_04(apríl)

Mestská rada

Z rokovania mestskej rady dňa 17. 04. 2008
MsR sa zaoberala:
- kontrolou plnenia uznesení prvého mimoriadneho MsZ zo dňa 13.03.2008,
- prípravou materiálov na rokovanie MsZ 24.04.2008,
- odporučila MsZ schváliť dotácie z rozpočtu mesta na rok 2008,
 (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 18. 05. 2008 | 2723 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_04(apríl)

Mestské zastupiteľstvo

Z rokovania mestského zastupiteľstva 24. 04. 2008
MsZ schválilo:
- program rokovania prvého mimoriadneho zasadnutia MsZ v Brezovej pod Bradlom,
- zloženie návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice,
- správu o činnosti Mestskej polície Brezová pod Bradlom za rok 2007,
 (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 18. 05. 2008 | 4100 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_04(apríl)

Výber z aktivít radnice

3. 4. 2008

Zasadnutie prípravného výboru Spomienkovej slávnosti na M. R. Štefánika na Bradle 3. mája 2008.


5. 4. 2008

Účasť primátorky JUDr. Anny Dankovej na oslavách 45. výročia založenia hádzanej v Brezovej pod Bradlom.

 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 05. 2008 | 2753 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_04(apríl)

Názory / komentáre

Vzhľadom na pokročilý dátum sa chcem spýtať, kedy mesto pristúpi k údržbe a oprave komunikácií, ktoré sú v jeho vlastníctve.

Ladislav Gavora

Mesto Brezová pod Bradlom v rámci svojej kompetencie bude i tento rok zabezpečovať opravy a údržbu MK a

 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 05. 2008 | 2478 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_04(apríl)

Čo sa našlo v starej komore

pre zväčšenie kliknite na obrázokNie je to tak dávno, čo žil a pracoval na Brezovej záhradník Štefan Lehotay. Strýčko Zahradníkéch, ako sme im hovorili, chodievali k nám na besedu a rozprávali zážitky z mladosti. Pre mňa ich spomienky boli priam neuveriteľné, veď hovorili o tom, ako vo Francúzsku pracovali v zámockých záhradách. Ja, malá čitateľka Dobšinského rozprávok o princeznách na zámkoch, som počúvala so zatajeným dychom. Roky išli, na strýčka zostali už len spomienky...
Nedávno upratovala ich dcéra starú komoru a našla rôzne dokumenty po otcovi. Rozviažme uzlík a pozrime sa na
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 05. 2008 | 2433 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-46 |

Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Máj  >>
PoUtStŠtPiSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server