Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 51 nájdených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-51 |
2008_01(január)

Brezová pod Bradlom sa predstavila na Regiontoure v Brne

Pre zväčšenie kliknite na obrázokVeľtrh Regiontour, najväčšia stredoeurópska prehliadka cestovného ruchu so zameraním na regióny, ponúka všetko, čo chcete vedieť o cestovaní. Tento rok prezentovalo svoje služby takmer tisícpäťsto vystavovateľov z viac ako tridsať krajín.
Na tohtoročnom veľtrhu, ktorý sa uskutočnil na brnenskom výstavisku 10. - 13. januára, nechýbala ani Brezová pod Bradlom. Výstavy sme sa zúčastnili prvýkrát ako partnerské mesto Pohořelíc. Náš spoločný stánok spolu s Mikulovskom patril medzi najnavštevovanejšie veľtržné expozície.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 14. 02. 2008 | 2551 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_01(január)

Zápis do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2008/2009

Pre zväčšenie kliknite na obrázokDňa 26.1.2008 sa v Základnej škole na Piešťanskej ulici uskutočnil zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2008/2009. Rodičom a budúcim prváčikom sa predstavili deti zo Školského klubu svojím kultúrnym programom. Po krátkom príhovore pána riaditeľa Mgr. Miloša Klandúcha sa deti rozišli do tried, kde predviedli svoje doteraz nadobudnuté vedomosti a zručnosti. Na zápise sa zúčastnilo celkovo 41 detí, z toho: 23 chlapcov a 18 dievčat. Žiadostí o odklad bolo 6, z toho: 3 chlapci a 3 dievčatá. Zapísaných zostáva 35 detí, z toho: 20 chlapcov a 15 dievčat.  (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 14. 02. 2008 | 3843 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_01(január)

Rekonštrukcia komunikácií

V rámci schvaľovania zmeny územného plánu Mesta Brezová pod Bradlom 13. decembra 2007 mestským zastupiteľstvom, bol schválený aj projekt riešenia obchvatu mesta.
Pretože realizácia projektu obchvatu mesta je v kompetencii Trenčianskeho samosprávneho kraja a horizont uskutočnenia je najbližších 5 až 10 rokov, je nevyhnutné pristúpiť k riešeniu existujúceho stavu komunikácií v intraviláne mesta.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 14. 02. 2008 | 2582 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_01(január)

POZÝVAME VÁS

4.  2. – 22.  2.  2008- výstava nápadov žiakov VO ZUŠ na tému  SNEHOVÁ KRÁSA
15. 2. 2008 – piatok – 15. 00
Cena primátorky mesta za rok 2007 - obradná sieň MsÚ
23. 2. 2008 – sobota – 9. 00
Tradičná brezovská zabíjačka – Nám. 7. apríla pred Reštauráciou u sváka Ragana
25. 2. 2008 – pondelok – 17.30
Sólo pre dve klaviatúry – Mgr. Pavla Reiffersová – Bc. Stanislav Slavíček – ZUŠ
Brezová pod Bradlom
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 14. 02. 2008 | 1679 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_01(január)

Aktivity radnice v mesiaci január 2008

  1. 01. 2008

Účasť primátorky JUDr. Anny Dankovej na pracovnom stretnutí členov výberovej komisie Miestnej akčnej skupiny v Myjave.


  1. 01. 2008

Účasť pracovníkov regionálneho rozvoja na veľtrhu Regiontour 2008 v Brne, kde nám ponúklo spoluúčasť v stánku družobné mesto Pohořelice .

 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 14. 02. 2008 | 2497 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_01(január)

Rozhovor

Miroslav Michalica

Na Dopravnú štúdiu Rekonštrukcia komunikácií Ul. J. M. Hurbana a št. cesta II/499 sme sa spýtali jej autora Ing. arch. Miroslava Michalicu.

 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 14. 02. 2008 | 1824 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_01(január)

Z rokovaní mestskej rady dňa 6. 12. 2007 a 22. 1. 2008

Dňa 6. 12. 2007 sa MsR zaoberala prípravou materiálov na MsZ 13. 12.  2007 (podrobnejšie Z rokovania MsZ).

Dňa 22. 1. 2008 sa MsR zaoberala:
- kontrolou plnenia uznesení MsZ zo dňa 13. 12. 2007, návrhom investičných akcií na rok 2008, prípravou podkladov pre výber spoločnosti na zabezpečenie výroby, dodávky tepla a TÚV v meste Brezová pod Bradlom v roku 2009. (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 14. 02. 2008 | 3185 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_01(január)

Z rokovania mestského zastupiteľstva 13. 12. 2007

Po procedurálnych bodoch programu boli prezentované návrhy projektov Teen park a Aktív centrum, ktoré spracovalo odd. regionálneho rozvoja - Mgr. Štuchalová a Mgr. Paulík.
Jedenásti prítomní poslanci jednomyseľne odsúhlasili predložený návrh projektov, rokovací program MsZ, zloženie návrhovej komisie z poslancov Dušana Ondreičku a Mgr. Janu Dekánkovú, určenú zapisovateľku Teréziu Malkovú a overovateľov zápisnice poslancov Bc. Petra Majerčíka a Ing. Štefana Žídeka. (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 14. 02. 2008 | 3566 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_01(január)

Zmena všeobecne záväzných nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Mesto Brezová pod Bradlom ako správca dane upozorňuje obyvateľov na zmeny, ktoré nastali po novelizácii zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a následne prijatých všeobecne záväzných nariadení, ktoré upravujú túto oblasť. Ide o všeobecne záväzné nariadenia č. 4/2007 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, č. 5/2007 o miestnej dani z nehnuteľnosti a č. 6/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo v Brezovej pod (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 14. 02. 2008 | 2244 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_01(január)

NÁZORY / KOMENTÁRE - Aktualizácia informácií na autobusovom nádraží

Obraciam sa na vedenie mestského úradu so žiadosťou, aby riešilo neaktuálne údaje na informačnej tabuli autobusového nádražia. Došlo k zmenám, časť autobusových spojov bola zrušená. (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 14. 02. 2008 | 2502 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_01(január)

NÁZORY / KOMENTÁRE - Nechcená škola, ale prečo?

Škola vznikla v roku 1971 ako odborné učilište pri Kovových tkaninách v Brezovej pod Bradlom. Až do roku 1989 pripravovala pre materský podnik podstatnú časť kvalifikovaných pracovníkov a tým prispela k rozvoju podniku a mesta.
Až do roku 1991, kedy sa však už ako SOU strojárske dostala škola do zriadovateľskej pôsobnosti Ministerstva hospodárstva, patrila škola k najlepším učilištiam v regióne nielen svojím vybavením, ale i výchovno-vyučovacími výsledkami.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 14. 02. 2008 | 3416 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_01(január)

NÁZORY / KOMENTÁRE - Chce to odvahu

Od 22. decembra minulého roku sa môžeme pohybovať voľne, bez colných a pasových kontrol po krajinách Európskej únie. Je to potešiteľná skutočnosť. Menej potešiteľné je to pre občanov, ktorí vzhľadom na výšku svojich príjmov túto výhodu majú výrazne obmedzenú. Týka sa to nielen dôchodcov, ale hlavne tých, čo odchádzali do dôchodku pred rokom 2004, ale i výraznej časti občanov v produktívnom veku. (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 14. 02. 2008 | 2695 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_01(január)

Jurkovičova vila

Pre zväčšenie kliknite na obrázokBrno – Žabovřesky, Nečasova ulica 2, posledný dom pod horou, na plote pri bránke tabuľa s nápisom:

Kulturní památka
VLASTNÍ VILA
Národního umělce architekta
Dušana Jurkoviče (1868 – 1947) z roku 1906.
Koncepce stavby vychází
ze spojení anglické vilové architektury
a domácího lidového obydlí.
Jedno ze zakladatelských děl
české moderny. (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 14. 02. 2008 | 4668 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_01(január)

Zaujímavý dokument o našich predkoch

V pozostalosti môjho otca Jána Michálka (1900 – 1968) sa nachádza viacero časovo vzácnych dokumentov, ktoré sú krásnym dokladom o Brezovej v rozpätí asi 120 rokov. Ide takmer napospol o majetkové záležitosti rodiny Michálkovcov ako jedného z významných brezovských rodov. Najstaršie listiny siahajú až do prvej polovice 19. storočia. Okrem majetkových vzťahov sú dokumenty aj dokladom stavu jazyka, ktorý sa na Brezovej používal v uvedenom časovom rozpätí v úradnej reči.  (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 14. 02. 2008 | 3413 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_01(január)

Cirkevné oznamy

12. 2. (utorok) a 14. 2. (štvrtok) o 17.00 hod. pôstna večiereň v zborovej sieni,
17. 2. - 2. nedeľa pôstna, Reminiscere, 10.00 hod. hl. Sl. Božie v zborovej sieni,
19. 2. (utorok) a 21. 2. (štvrtok) o 17.00 hod. pôstna večiereň v zborovej sieni,
24. 2. - 3. nedeľa pôstna, Oculi, 10.00 hod. hl. Sl. Božie v zborovej sieni, (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 14. 02. 2008 | 2043 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-51 |

Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Máj  >>
PoUtStŠtPiSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server