Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 56 nájdených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-56 |
2007_11(dvojčíslo)

Študenti nielen k svojmu sviatku

Pre zväčšenie kliknite na obrázok!Svoj sviatok a Deň boja za slobodu a demokraciu si v našom meste verejne pripomenuli práve - a len - študenti. Sami si pripravili a v sobotu 17. 11. v Národnom dome Štefánikovom aj zrealizovali multižánrové podujatie Velvet 2007.
Názov z anglického (velvet = zamat), symbolizuje otvorenosť mladej generácie voči svetu a zároveň odkazuje na zamatovú revolúciu. Študenti využili výrazové prostriedky svojej generácie – živú rockovú hudbu, digitálne fotografie, multimediálne vyjadrovanie. (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 21. 12. 2007 | 2653 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_11(dvojčíslo)

Vážení čitatelia,

na podnet od viacerých občanov, ktorí sa po Novinky spod Bradla nie vždy dostali, sme pomocou návratky v minulom čísle zisťovali, aký spôsob distribúcie by vám najviac vyhovoval. Po jej vyhodnotení a kladných ohlasoch na spôsob distribúcie minulého čísla Noviniek sa vedenie Mesta rozhodlo, že Novinky spod Bradla budú počnúc týmto číslom distribuované bezplatne poštou do každej domácnosti v Brezovej.

Redakcia (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 21. 12. 2007 | 1633 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_11(dvojčíslo)

Vážení spoluobčania,

blížia sa najkrajšie sviatočné dni celého roka. Tento čas prežívame v kruhu svojich najbližších. Je to obdobie, kedy sa zameriavame po celoročnej práci a po zhone za darčekmi viac na duchovnú stránku života a užívame si rodinnú pohodu. Tí, ktorí máme to šťastie a máme lásku svojich blízkych. Tí, ktorí sú sami, či už z vlastnej viny alebo im to osud tak zariadil, prežívajú toto obdobie menej radostne. (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 21. 12. 2007 | 2161 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_11(dvojčíslo)

Ó, príď, Kriste, Boží Synu ...

Tak s prosbou spievame v jednej nábožnej piesni v dobe adventu, teda v čase, kedy sa pripravujeme na tie najkrajšie sviatky roka, na Vianoce. Pre všetkých kresťanov je to nielen očakávanie sviatkov radosti, pokoja, rodinnej pohody, ale aj príprava na privítanie Toho, ktorého Boh poslal do nášho sveta z lásky a milosti ku nám hriešnikom. (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 21. 12. 2007 | 2419 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_11(dvojčíslo)

Združenie obcí subregiónu Pod Bradlom hodnotilo svoju činnosť

Dňa 7. 12. 2007 sa v Chvojnici uskutočnilo výročné zhromaždenie starostov Združenia obcí subregiónu Pod Bradlom. Združenie obcí začalo svoju činnosť v máji 2007. Jeho členmi sú obce Bukovec, Košariská, Podkylava, Polianka, Priepasné, Vrbovce, Chvojnica a mesto Brezová pod Bradlom. Členov subregiónu spájajú spoločné ciele a projekty rozvoja.
Prítomní venovali veľkú pozornosť
projektu Krajinno-architektonického doriešenia areálu NKP - Mohyly gen. M. R. Štefánika na Bradle a projektu Biomasa pre región. (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 21. 12. 2007 | 2317 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_11(dvojčíslo)

Pozývame vás

20. 12. 2007 – štvrtok – 17.30 Nám. M. R. Štefánika – vystúpenie detí z Materskej školy na Sídl. D. Jurkoviča, 
18.00 h. Nám. M. R. Štefánika – KOLEDNÍCI IDÚ! - vianočné verše, riekanky a vinše v podaní Elišky Gregoričkovej a výber najznámejších a najkrajších vianočných kolied v podaní členov profesionálnych bratislavských hudobných telies a sólistky Bernadetty Hrebeňárovej,
31. 12. 2007 – pondelok – Nám. M. R. Štefánika - stretnutie občanov pri polnočnom čaji. (celý článok)

| Zverejnil: Viera Mikulčíková | Vydané dňa 21. 12. 2007 | 1671 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_11(dvojčíslo)

Anketa pre troch

1. Čo vám urobilo radosť, z čoho ste sa tešili v  končiacom sa roku 2007?
2. Čo vám robí radosť, z čoho sa tešíte práve teraz?
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 21. 12. 2007 | 3324 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_11(dvojčíslo)

K úprave sadzieb miestnych daní a poplatkov

Vážení spoluobčania,
na decembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva sme poslancom mestského zastupiteľstva pripravili návrhy nových všeobecne záväzných nariadení mesta, ktoré sa týkajú miestnych poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, miestnych daní a daní z nehnuteľnosti. (celý článok)

| Zverejnil: Pavel Večeřa | Vydané dňa 21. 12. 2007 | 1703 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_11(dvojčíslo)

Náhradné výživné

V bežnej praxi sa často stretávame s pojmom náhradné výživné.
Čo to je náhradné výživné?
Je to náhrada poskytnutá štátom v prípade,
ak si vyživovaciu povinnosť neplní jeden z rodičov, ktorému bola táto povinnosť voči dieťaťu ustanovená právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou.  (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 21. 12. 2007 | 3456 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_11(dvojčíslo)

Projekty zamerané na voľnočasové aktivity

V súlade s programom rozvoja mesta je nevyhnutné vytvárať podmienky pre voľnočasové aktivity ľudí všetkých vekových skupín. V našom meste sú priestory a priestranstvá, ktoré sú pre tento účel využiteľné ihneď, ďalšie je potrebné zrekonštruovať, alebo vybudovať. Z vyššie uvedených dôvodov sme vypracovali návrh projektov na rok 2008 zameraných na oblasť skvalitňovania podmienok voľnočasových aktivít. (celý článok)

| Zverejnil: Pavel Večeřa | Vydané dňa 21. 12. 2007 | 3002 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_11(dvojčíslo)

Slovensko bez bariér

Pre zväčšenie kliknite na obrázok!Dňa 1. decembra 2007 som sa zúčastnil galavečera Slovensko bez bariér v koncertnej sále Slovenského rozhlasu v Bratislave, kde bol za účasti vysokých ústavných činiteľov, členov diplomatického zboru a ďalších významných osobností slovenského politického, hospodárskeho, kultúrneho a spoločenského života mestu Brezová pod Bradlom odovzdaný Diplom za účasť v súťaži Samospráva a Slovensko bez bariér.

Marian Gavlas, prednosta MsÚ (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 21. 12. 2007 | 1581 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_11(dvojčíslo)

Blahoželáme k oceneniu

Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť udelila 2. miesto pani Oľge Kovačičovej-Húskovej v 5. ročníku celoslovenskej súťaže Najlepšie genealogické práce za knihu Brezovský staviteľ organov Martin Šaško, jeho predkovia a potomkovia. Cenu, ku ktorej jej srdečne blahoželáme, si autorka osobne prevzala 25. 10. 2007 v sídle spoločnosti v Martine.  (celý článok)

| Zverejnil: Viera Mikulčíková | Vydané dňa 21. 12. 2007 | 1682 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_11(dvojčíslo)

Mestská rada

MsR zasadala 15. 11. 2007 a na svojom zasadnutí sa zaoberala:
- primátorka mesta JUDr. Anna Danková uskutočnila kontrolu plnenia prijatých uznesení na MsZ dňa 25.10.2007,
- informáciou o priebežnom plnení rozpočtu mesta k 30.09.2007, ktorú spracovala Ing. Nosková, vedúca odd. finančného, správy daní a poplatkov. Hospodárenie mesta za 9 mesiacov možno hodnotiť pozitívne. Zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta vzrástol približne o 5,5 mil. Sk. Celkové príjmy mesta sú splnené na 75% a celkové výdavky mesta na 57%. (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 21. 12. 2007 | 2806 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_11(dvojčíslo)

Aktivity radnice

9. novembra 2007

Účasť primátorky JUDr. Anny Dankovej , ako zástupkyne mesta Brezová pod Bradlom, na slávnostnom odovzdávaní ocenení DEXIA banky Slovensko za projekty v rámci diplomových prác.

 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 21. 12. 2007 | 2222 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_11(dvojčíslo)

Kniha už skompletizovaná

Uplynul presne rok, čo sa brezovskej verejnosti dostal do rúk prvý diel práce Mgr. Petra Uhlíka Odrobiny spod katedry. Kniha dala možnosť aj nezainteresovaným nahliadnuť za bránu školy, ba až do zákulisia tejto, v našom živote nezastupiteľnej inštitúcie. Veď každý z nás v nej prežil čarovné obdobie svojho detstva a dospievania, nadobudol nezabudnuteľné spomienky. To, čo sme však prečítali, sú reflexie skúseného učiteľa, ktorý sa o dianie okolo nás nielen zaujímal, ale sa na ňom i zúčastňoval. (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 21. 12. 2007 | 1691 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-56 |

Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Máj  >>
PoUtStŠtPiSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server