Mestské zastupiteľstvo

Autor: Terézia Malková <malkova(at)brezova.sk>, Téma: 2009_10(október), Vydané dňa: 06. 11. 2009

Z rokovania piateho riadneho mestského zastupiteľstva 22. 10. 2009
MsZ schválilo:

- návrh programu rokovania MsZ Brezová pod Bradlom,
- zloženie návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice,
- kontrolnú činnosť na obdobie od 23. 10. do 31. 12. 2009 s pripomienkou oboznámiť poslancov MsZ o dokončení 


kontroly v subregióne Pod Bradlom,
- v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Brezová pod Bradlom,
- prevody nehnuteľností,
- nájmy nehnuteľností,
- skrátenie vysielacieho času TVB na 2 x 10 min. za mesiac,
- v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov VZN č. 5/2009 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a o sociálnej pomoci občanom mesta Brezová pod Bradlom,
- na základe § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 10 Štatútu mesta Brezová pod Bradlom Rokovací poriadok komisií MsZ v Brezovej pod Bradlom,
- predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPŽP, Prioritná os 3 -Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov klímy, Operačný cieľ-3.1 Ochrana ovzdušia (I. a III. Skupina aktivít) za účelom realizácie projektu Obstaranie čistiacej techniky, zazelenanie a revitalizácia zelene ako opatrenie na zlepšenie kvality ovzdušia mesta Brezová pod Bradlom.
MsZ zobralo na vedomie:
- informáciu hlavného kontrolóra o plnení uznesení štvrtého riadneho MsZ zo dňa 27. 8. 2009 a správu o vykonaní kontroly v zmysle uznes.č. 83/2009 bod III. zo dňa 27. 8. 2009,
- informáciu o činnosti mestskej rady za obdobie od 27. 8. do 22. 10. 2009 bez pripomienky,
- informáciu o vývoji príjmov – plnenie rozpočtu mesta k 30. 9. 2009, prehľad príjmov z podielových daní, uplatnenie úsporných opatrení,
- informáciu o IV. zmene rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom na rok 2009,
- informáciu o činnosti Základnej školy Brezová pod Bradlom v šk. roku 2008/2009, zameranie v šk. roku 2009/2010,
- informáciu o činnosti Základnej umeleckej školy Brezová pod Bradlom v šk. roku 2008/2009, zameranie v šk. roku 2009/2010,
- návrh pripravovanej koncepcie Centra voľného času, využívanie hokejbalového ihriska a návrh projektu Komunitné centrum voľného času a občianske združenie,
- informáciu o činnosti na úseku odpadového hospodárstva, návrh riešenia pre ďalšie obdobie,
- kalkulácie hlavnej činnosti a návrh rozpočtu na rok 2010 príspevkovej organizácie Technické služby Brezová pod Bradlom s pripomienkami,
- informáciu o pripravovanej knihe BREZOVÁ (Minulosť Brezovej pod Bradlom pred rokom 1848),
- oznámenie obcí Bukovec, Košariská, Polianka a Priepasné o vystúpení zo Spoločného obecného úradu so sídlom v Brezovej pod Bradlom.
MsZ zrušilo:
- uznesenie č. 89/2009 zo dňa 27.08.2009 v plnom znení, uznesenie č. 91/2009 zo dňa 27.08.2009 v plnom znení,  uznesenie č. 92/2009 zo dňa 27.08.2009 v plnom znení.
MsZ uložilo:
- prednostke MsÚ zistiť stanovisko k umiestneniu stavby pravoslávneho kostola v rámci územného plánu mesta,
- predložiť písomný Podnikateľský zámer Technických služieb Brezová pod Bradlom na MsZ.
MsZ odporučilo:
- autorovi knihy p. Matúšovi Valihorovi predložiť do najbližšieho zasadnutia MsZ návrh kalkulácie na iný typ väzby pripravovanej knihy BREZOVÁ (Minulosť Brezovej pod Bradlom pred rokom 1848).