Nové výšky dávok v hmotnej núdzi od 1. 9. 2009

Autor: Terézia Malková <malkova(at)brezova.sk>, Téma: 2009_09(september), Vydané dňa: 20. 10. 2009

Na základe nariadenia vlády SR č. 324/2009 Z. z., ktorým sa upravujú sumy dávok v hmotnej núdzi a sumy príspevku na bývanie, boli zvýšené sumy dávok v hmotnej núdzi a príspevkov priznané občanom podža zák. č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. 9. 2009. Nové výšky sú nasledovné:

jednotlivec - 60,50 €
jednotlivec s 1 alebo najviac 4 demi -115,10 €
jednotlivec s viac ako 4 demi -168,20 €
dvojica bez detí -105,20 €
dvojica s 1 alebo najviac 4 demi - 157,60 €
dvojica s viac ako 4 demi - 212,30 €
príspevok na bývanie – jednotlivec - 55,80 €
príspevok na bývanie - rodina - 89,20 €
aktivačný príspevok - 63,07 €
ochranný príspevok - 63,07 €
príspevok na zdravotnú starostlivos - 2 €
príspevok pre občana, ktorý sa stará o diea do 1 roku života - 13,50 €
príspevok pre tehotnú ženu - 13,50 €
príspevok na diea, ktoré si plní povinnú šk.dochádzku – 17,20 €

Dana Batková
odd. sociálne, školstva a kultúry