VZN o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene mesta Brezová pod Bradlom

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2009_09(september), Vydané dňa: 20. 10. 2009

Dňa 27. 08. 2009 bolo Mestským zastupiteľstvom v Brezovej pod Bradlom prijaté Všeobecne záväzné nariadenie o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene mesta Brezová pod Bradlom v súlade so zákonom č. 543/2004 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný

 zákon).
Týmto VZN sa ruší VZN č. 1/2007 a nahrádza ho VZN č. 3/2009 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene mesta Brezová pod Bradlom.
Zmeny, ktoré prinesie platné VZN, sa týkajú hlavne zákazu vypaľovania trávy, lístia a zvyškov rastlín. Tieto body sú doplnené v novovytvorenom §, pod názvom „Čistota ovzdušia“. Doteraz táto problematika v našom meste nebola riešená.
Ďalšia zmena sa týka verejnej zelene v meste. Doteraz bolo zakázané znečisťovať zeleň odpadkami, poškodzovať a vyrubovať stromy a kry, chodiť a prechádzať po verejnej zeleni. V novom VZN nastalo doplnenie o zákaz svojvoľne vysádzať stromy a kry na pozemku mesta Brezová pod Bradlom. Taktiež je zakázané poškodzovať aj trávniky.
V paragrafe, ktorý sa venuje vodným nádržiam a vodným tokom, je zakázané umývať vo vodných tokoch a na brehoch robiť údržbu a opravy všetkých motorových a nemotorových vozidiel a strojov.
Celé znenie Všeobecne záväzného nariadenia o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene mesta sa nachádza na internetovej stránke mesta Brezová pod Bradlom.
Na akékoľvek otázky týkajúce sa tejto problematiky vám odpovieme na oddelení výstavby, ÚP, ŽP a dopravy.

Ing. Denisa Sládková
odd. výstavby, ÚP, ŽP a dopravy