Jubileum exprimátora

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2009_08(august), Vydané dňa: 18. 09. 2009

Koncom augusta si s manželkou, deťmi a vnukmi pripomenul sedemdesiatiny bývalý primátor mesta RNDr. Vlastimil Kátlovský, Csc., historicky prvý mešťanosta, zvolený v ponovembrových demokratických voľbách.
Narodil sa 27. 8. 1939 v Brezovej pod Bradlom. Základnú školu skončil v rodisku, maturoval na Gymnáziu Myjava. Vysokoškolské štúdium geológie začal v Moskve a ukončil ho na Prírodovedeckej fakulte KU v Prahe.
Pracoval v geofyzikálnom prieskume, dva roky bol v Atómovej elektrárni J. Bohunice, učil na Prírodovedeckej fakulte


 UK v Bratislave, vedecky pôsobil na Geologickom ústave SAV. Celý profesionálny život zasvätil meraniu rádioaktivity vo všetkých prírodných zložkách životného prostredia. Túto činnosť prerušil len v rokoch 1990 – 1994, kedy bol primátorom nášho mesta.
Počas tejto funkcie sa ho bytostne dotýkali nemalé problémy s generálnou opravou Štefánikovej mohyly na Bradle. O ozdravenie životných podmienok v Brezovej sa pričinil výmenou ústredných kotlov na pevné palivo plynovými, pomohol presadiť zriadenie samostatnej ZUŠ … Vo výpočte by sme mohli pokračovať.
V súčasnosti, kedy si užíva penziu striedavo v Brezovej a Bratislave, je členom ekonomickej, finančnej a majetkovej komisie pri našom mestskom zastupiteľstve. Už roky je vo výboroch SMRŠ a Nadácie MRŠ. Počas existencie Nadácie J. Papánka bol jej predsedom v druhej polovici deväťdesiatych rokov. Voľný čas najviac trávi vo svojej záhrade.
Do ďalších rokov prajeme jubilantovi hodne zdravia, radosť v rodine a úspechy vo verejnoprospešnej činnosti.

-pp-