Prevádzka verejných detských ihrísk a športovísk

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2009_08(august), Vydané dňa: 18. 09. 2009

V tomto roku v našom meste pribudlo nové verejné detské ihrisko a dve nové verejné športoviská. Pravidlá prevádzky všetkých detských ihrísk a športovísk je potrebné jasne zadefinovať tak, aby ich využívanie bolo bezpečné a príjemné. Preto dňa 27. 8. 2009 mestské zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009, v ktorom definuje prevádzkový poriadok Verejných detských ihrísk a športovísk (ďalej len VDI) v meste Brezová pod Bradlom. Zoznam VDI, ktorých sa prevádzkový poriadok týka, je súčasťou chváleného VZN. Ostatné verejné detské ihriská,


herné prvky a športové plochy nespĺňajú požadované technické normy o bezpečnosti prevádzky, a preto budú postupne rekonštruované, následne sprístupnené verejnosti. Niektoré budú zlikvidované a prípadne nahradené novými - v závislosti od úspešnosti pripravovaných investičných zámerov. Kompletné znenie VZN č.4/2009 je k dispozícií na webovej stránke mesta www.brezova.sk

-ORRaM -