Plody stromu sú vždy majetkom vlastníka stromu

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2009_08(august), Vydané dňa: 18. 09. 2009

Pred 11-timi rokmi sme kúpili starší rodinný dom so záhradou s ovocnými stromami. Jeden strom "orech" na mojom pozemku prečnieva svojimi konárami cez plot na susedný pozemok, kde sú dvaja užívatelia. Je to mestský pozemok (rola), kde jeden pestuje zemiaky a druhý len ďatelinu. S tým, čo pestuje zemiaky, nemám problém, ochotne dovolí vstúpiť na jeho pozemok, aby som si orechy pozbieral, nerobí si nárok na orechy.
Druhý, čo má ďatelinu, si so žŕdkou oráňa orechy a tvrdí, že orechy patria jemu, dokonca zbiera orechy aj na


 vedľajšom pozemku suseda, čo pestuje zemiaky, s odôvodnením, že to sú mestské pozemky a ja nemám nárok na orechy z konárov, ktoré prečnievajú cez plot.
Ja som však pri kúpe v kúpno-predajnej zmluve zaplatil za celý strom, ktorý bol v tom čase ocenený na 4 800 Sk. O orech ako strom sa starám a na požiadanie suseda som zrezal hrubý konár, aby mu netienil. I napriek mojej ústretovosti sa mi vyhráža a vulgárne nadáva, ak zbieram orechy za plotom.
S manželkou sme dôchodcovia a trápi nás nekorektný vzťah s týmto susedom. Preto som prostredníctvom e-mailu požiadal o radu Občiansku poradňu Petržalka, pracovisko BOPo, n.o. Pretože podobný problém môže trápiť viacerých, rozhodol som sa zverejniť nasledujúcu odpoveď Občianskej poradne aj v Novinkách spod Bradla.

Štefan Kriho

 

E-mailom zo dňa 28. januára 2009 ste sa na nás obrátili s otázkou týkajúcou sa vlastníctva plodov pochádzajúcich z prečnievajúcich konárov stromu rastúceho na Vašom pozemku.

Vlastnícke vzťahy upravuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“).
V zmysle § 123 OZ vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním.
Podľa § 135a OZ vlastníkovi veci patria aj prírastky veci, aj keď boli oddelené od hlavnej veci.
V zmysle § 126 OZ vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje; najmä sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje.
V zmysle § 127 ods. 1 OZ vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.
V zmysle § 127 ods. 3 OZ vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.
Z uvedeného vyplýva, že ako vlastník stromu máte právo si prisvojovať jeho plody. Tieto plody sa v zmysle § 135a OZ považujú za prírastky veci a patria vlastníkovi veci aj po ich fyzickom oddelení od hlavnej veci.
Čiže orechy Vám patria aj napriek tomu, že rastú na konári, ktorý prečnieva hranicu Vášho pozemku (určujúci je fakt, že strom je Vaším vlastníctvom). Orechy ostávajú vo Vašom vlastníctve aj vtedy, keď spadnú zo stromu na susedov pozemok – tým, že sa oddelia od hlavnej veci a stanú sa samostatnou vecou, sa subjekt vlastníctva nemení, ostáva rovnaký. Plody stromu sú teda vždy majetkom vlastníka stromu. Sused si nemôže privlastňovať plody Vášho stromu z titulu, že rastú nad jeho pozemkom alebo že spadli na jeho pozemok.
Zákon rieši aj otázku zberu plodov v prípade, že konáre presahujú hranice pozemku alebo že plody spadli na susediaci pozemok, a to konkrétne v § 127 ods. 3 OZ. Sused je povinný umožniť na nevyhnutnú dobu vstup na svoj pozemok za účelom obhospodarovania susediacich pozemkov. Čiže aby ste mohli požívať plody Vášho stromu, musí Vám byť umožnený vstup na susedov pozemok, ak nie je možné sa k plodom dostať iným spôsobom, či už pri zbere zo stromu alebo pozbieraní popadaných orechov.
Tým, že Váš sused si prisvojuje predmet vlastníctva inej osoby a robí tak bez právneho dôvodu (nemá na to súhlas vlastníka, nemá vec v držbe, vec nekúpil atď.), porušuje zákon, nad mieru primeranú pomerom zasahuje do Vašich vlastníckych práv, spôsobuje Vám tým škodu, bezdôvodne sa obohacuje na Váš úkor. Ak je škoda, ktorú Vám tým spôsobuje, väčšia ako malá, svojím konaním môže napĺňať skutkovú podstatu trestného činu krádeže, inak by mohlo ísť o priestupok. Sused je povinný:
Vám vydať predmet bezdôvodného obohatenia (orechy),
ak predmet už neexistuje nahradiť Vám ho v peniazoch,
upustiť od nedovoleného konania,
zdržať sa takéhoto konania v budúcnosti a
umožniť Vám vstup na svoj pozemok na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere za účelom obratia a pozbierania plodov.

Mgr. Moyzesová Martina, poradenská pracovníčka