Ponuka zamestnania

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2009_07(júl), Vydané dňa: 17. 08. 2009

Mesto Brezová pod Bradlom
Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom


PONUKA ZAMESTNANIA


Mesto Brezová pod Bradlom prijme do hlavného pracovného pomeru pracovníka/pracovníčku na pozíciu vedúci oddelenia sociálneho, školstva a kultúry MsÚ Brezová pod Bradlom.

Kvalifikačné predpoklady:
    ♦ vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (odb. sociálna práca, psychológia, pedagogický smer)
    ♦ min. 3 roky odbornej praxe

Iné kritériá a požiadavky:
    ♦ skúsenosti v riadiacej oblasti (min. 3 roky)
    ♦ organizačné schopnosti, kreatívnosť, samostatnosť
    ♦ schopnosť zvládnuť náročnú administratívnu činnosť
    ♦ znalosť práce s počítačom

Žiadosť s profesijným životopisom, kópiou dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti (možnosť predložiť dodatočne) je potrebné doručiť do 21. 08. 2009 na adresu:

Mestský úrad Brezová pod Bradlom
Nám. gen. M. R. Štefánika 1
906 13 Brezová pod BradlomJUDr. Anna Danková , v .r.
primátorka mesta