Nové VZN o opatrovateľskej službe

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2009_06(jún), Vydané dňa: 17. 07. 2009

Dňa 25.6.2009 bolo Mestským zastupiteľstvom v Brezovej pod Bradlom prijaté Všeobecne záväzné nariadenie o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia a výške úhrady za poskytovanú sociálnu službu, ktoré je v súlade so zákonom 448/2008 o Z. z. o sociálnych službách. Dôležité zmeny, ktoré prinesie platné VZN sú najmä v úhrade za opatrovateľskú službu, kde je stanovená suma za hodinu 0,50 €. Doteraz sa poskytovala občanom opatrovateľská služba podľa jednotlivých úkonov, o ktoré si občan požiadal (napr. donáška obedov, bežné úkony osobnej hygieny, dohľad, nákup, práce

 spojené s udržiavaním domácnosti, príprava jedla atď.).
Na účely poskytovania opatrovateľskej služby pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby zákon upravuje lekársku a sociálnu posudkovú činnosť, na základe ktorej sa určuje odkázanosť fyzickej osoby na túto službu. V praxi to znamená, že žiadateľ si požiada o opatrovateľskú službu prostredníctvom oddelenia sociálneho, školstva a kultúry na mestskom úrade. Na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára sa vypracuje posudok lekársky a sociálny, ktorý sa vykonáva v domácnosti občana. Z týchto dvoch posudkov sa vypracuje celkový posudok, v ktorom sa určí stupeň odkázanosti občana na pomoc inej fyzickej osoby a priemerný rozsah odkázanosti v hodinách.
VZN ďalej určuje podmienky poskytovania opatrovateľskej služby a spôsob úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu.
Občan, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba v zmysle VZN Mesta Brezová pod Bradlom č. 1/2003 a podľa zákona č. 195/1998 Z. z. účinného do 31. decembra 2008, sa považuje za odkázaného na túto službu do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, podľa zákona o sociálnych službách účinného od 1. januára 2009, najdlhšie do 31. decembra 2010. V praxi to znamená, že občania, ktorým sa doteraz poskytuje opatrovateľská služba, budú musieť byť posúdení podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách do 31.12. 2010.
Celé znenie Všeobecne záväzného nariadenia o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia a výške úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa nachádza na internetovej stránke mesta Brezová pod Bradlom.
Akékoľvek otázky týkajúce sa poskytovania opatrovateľskej služby vám rady zodpovedia pracovníčky Oddelenia sociálneho, školstva a kultúry na Mestskom úrade v Brezovej pod Bradlom. Telefonický kontakt: 034 69 42 232.

Mgr. Eva Ušiaková
vedúca odd. soc., školstva a kultúry