Činnosť Technických služieb Brezová pod Bradlom

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2009_06(jún), Vydané dňa: 17. 07. 2009

Činnosť Technických služieb Brezová pod Bradlom ako príspevkovej organizácie je zameraná na:
- udržiavanie čistoty mesta,
- vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu,
- zimnú a letnú údržbu miestnych komunikácií a chodníkov,
- údržbu trávnatých plôch a parkov,


- ošetrovanie a výsadbu drevín a kvetov,
- údržbu cintorína,
- zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia,
- výmenu starých a energeticky náročných osvetľovacích telies za nové a úsporné,
- prevádzku zberového dvora,
- prevádzku skládky na komunálny odpad a stavebnú suť,
- separovanie odpadu.

V našom meste je zavedený zber papiera, plastov, skla, olejov a kovových obalov.
Pri činžiakových domoch sú kontajnerové státia na papier, plasty a sklo. Tieto komodity sú vyvážané každý druhý týždeň (jeden týždeň plasty, druhý týždeň papier, sklo podľa potreby). Pri rodinných domoch je zber zabezpečený každý posledný piatok v mesiaci.

V objekte Technických služieb Brezová pod Bradlom je zriadený zberový dvor na odoberanie 22 druhov odpadov od našich obyvateľov bez finančnej náhrady. Zberový dvor je sprístupnený obyvateľom pondelok – piatok od 7,00 hod. do 15,00 hod. a každú sobotu od 8,30 hod. – 11,00 hod. okrem poslednej soboty v mesiaci.

TS prevádzkujú skládku na komunálny odpad v lokalite Pod Bradlom, kde sa ukladá komunálny odpad od obyvateľov nášho mesta.
Ďalej TS prevádzkujú skládku stavebnej sute v lokalite Dieliky, kde možno ukladať stavebný odpad od občanov nášho mesta. Skládka je v prevádzke od roku 2002 a je prístupná našim občanom v pondelok – piatok od 7,00 hod. - 15,00 hod.


odd. výstavby, ÚP, ŽP a dopravy