Pramene k minulosti (prosba k spoluobčanom)

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2009_06(jún), Vydané dňa: 17. 07. 2009

Vážení spoluobčania,pre zväčšenie kliknite na obrázok
ku koncu roku 2009 sa pripravuje vydanie knihy s názvom Brezová. Zámerom knihy je priblížiť obraz minulosti Brezovej pred rokom 1848. Kniha sa bude týkať i brezovských kopaníc, ale aj dnešných obcí Košariská a Priepasné, ktoré počas temer celého sledovaného časového rámca knihy boli súčasťou Brezovej.
Vážení spoluobčania, ak máte písomnosti, predmety, či informácie viažuce sa k minulosti Brezovej pred


rokom 1848 (mám na mysli nielen listy, listiny, záznamy, dobové tlače, mapy, obrazy..., ale aj archeologické nálezy, mince, nástroje, úžitkové a umelecké výrobky..., alebo rôzne ústne tradície a povesti - o minulosti, o pôvode obyvateľstva, o miestnych názvoch, o stavbách...), prosím Vás, ozvite sa a poskytnite tieto pramene k nahliadnutiu.
Môžete tak prispieť k tvorbe knihy Brezová, pre ktorú sú potrebným základom pramene z minulosti.
Pri popise praveku a sčasti i stredoveku sa kniha opiera o archeologické pramene. Ďalšie kapitoly, venované posledným stovkám rokov sledovaného časového rámca, sa už môžu popri hmotných prameňoch opierať najmä o písomné pramene. Tie sú na začiatku ojedinelé, medzi prvým a druhým je tristoročná medzera. Neskôr počet písomných prameňov rastie, avšak nejde o žiaden súvislejší celok archiválií.
Na rozdiel od niektorých iných miest sa totiž v Brezovej uchovalo pomerne málo archiválií.
Z dokumentov nachádzajúcich sa pôvodne v brezovskom obecnom úrade zostalo, žiaľ, v dobe, keď mali byť uložené v sieti vtedajších štátnych archívov už iba torzo (dnes uložené v Skalici v Štátnom archíve Bratislava, pobočka Skalica).
Obraz staršej minulosti Brezovej je preto potrebné tvoriť dlhým a náročným skladaním na základe údajov z čiastkových prameňov roztrúsených vo viacerých archívoch (archívny výskum som vykonal v štrnástich archívoch od Bratislavy až po Martin).

Vážení spoluobčania, kontaktujte ma:
- osobne alebo poštou na adrese: Ul. J. M. Hurbana 789, 906 13 Brezová pod Bradlom,
- telefonicky na číslach: 034 62 42 046 alebo 0918 670 051,
- e-mailom: matus_valihora@seznam.cz

V prípade, že Vaše pramene budú využité v pripravovanej knihe Brezová, bude v nej uvedené Vaše meno a poďakovanie za ich poskytnutie.

Matúš Valihora