Výsledky hospodárenia Mesta Brezová pod Bradlom za rok 2008

Autor: Terézia Malková <malkova(at)brezova.sk>, Téma: 2009_04(apríl), Vydané dňa: 06. 05. 2009

Mestské zastupiteľstvo Brezová pod Bradlom na svojom zasadnutí dňa 23. 4. 2009 prerokovalo a schválilo uznesením č. 37/2009 záverečný účet Mesta Brezová pod Bradlom a celoročné hospodárenie za rok 2008 bez výhrad. Hospodárenie mesta za rok 2008 skončilo prebytkom 9 457 728,32 Sk, ktoré budú v roku 2009 použité v súlade so zákonom na tvorbu rezervného fondu a krytie kapitálových výdavkov.

Príjmy a výdavky mesta za r. 2008 (v tis. Sk)

Príjmy spolu
 90 790
 v tom:
 
 - výnos dane z príjmov
39 306 
 - daň z nehnuteľnosti
 7 532
 - miestne dane a poplatky
 4 257
 - príjmy z majetkových účastí a vlastníctva
 3 828
 - platby za tovary a služby
 1 184
 - správne poplatky a pokuty
 1 497
 - vlastné príjmy rozpočtových organizácií
 860
 - iné bežné príjmy
 1 158
 - bežné granty a transfery
 17 117
 - kapitálové granty a transfery
 738
 - príjmy z predaja majetku
 1 217
 - prevod z peňažných fondov
 12 096
 
 
 Výdavky spolu
 81 170
 v tom:
 
 bežné výdavky spolu
 65 358
 - výdavky verejnej správy
 13 570
 - policajné služby
 2 610
 - hasičský zbor
 1 421
 - správa a údržba ciest
 619
 - odpadové hospodárstvo
 277
 - bývanie a občianska vybavenosť
 2 103
 - zdravotné stredisko
 330
 - rekreačné a športové služby
 853
 - mestská knižnica
 973
 - vysielacie a vydavateľské služby
 927
 - kultúra
 2 379
 - materské školy a školské jedálne pri MŠ
 6 394
 - základná škola (vrátane ŠJ a ŠKD)
 18 738
 - základná umelecká škola
 4 864
 - centrum voľného času
 416
 - sociálna oblasť (KD, ZOS, stravovanie dôchodcov,
opatrovateľská služba, sociálna pomoc, dávky v hmotnej núdzi,
ubytovňa Piešťanská ul.)
 1 640
 - príspevok Technickým službám
 6 154
 - ostatné bežné výdavky
 1 090
 kapitálové výdavky spolu
 15 396
- výdavky verejnej správy
1 348
- policajné služby
83
- hasičský zbor
45
- správa a údržba ciest
5 353
- chata Bradlo
183
- odpadové hospodárstvo
1 120
- bývanie a občianska vybavenosť
4 308
- zdravotné stredisko
409
- cintorín (chodník)
816
- materské školy a školské jedálne pri MŠ
1 153
- centrum voľného času
170
- základná umelecká škola
340
- základná škola
68
finančné operácie spolu
416


Stav majetku mesta k 31.12.2008 v obstarávacích cenách (v tis. Sk)

Hodnota majetku mesta spolu
395 049
v tom:
 
Hodnota neobežného majetku spolu
367 486
- budovy a stavby
228 129
- stroje, prístroje a zariadenia
19 483
- dopravné prostriedky
2 616
- umelecké diela
1 834
- pozemky
101 479
- nedokončené investície
4 077
- drobný dlhodobý majetok
1 002
- dlhodobý finančný majetok
8 866
 
 
Hodnota obežného majetku mesta spolu
27 350
- zásoby
8
- zúčtovanie medzi subjektmi VS
10 011
- pohľadávky
3 123
- finančný majetok
14 208
 
 
Časové rozlíšenie
213

Oproti r. 2007 sa hodnota majetku mesta zvýšila o 2 509 tis. Sk.

Ing. Jana Nosková - vedúca oddelenia finančného, správy daní a poplatkov MsÚ Brezová pod Bradlom