Nové projekty v oblasti kultúry

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2009_02(február), Vydané dňa: 17. 03. 2009

V januári 2009 podalo Oddelenie regionálneho rozvoja a marketingu žiadosti o granty Ministerstva kultúry SR. Projekty : 2UFEST, Oppidum, Ikona Štefánik boli vypracované v spolupráci s Oddelením sociálnym, školstva a kultúry.
Projekt 2UFEST /Umelecká ULICA je mestským festivalom, ktorý si kladie za cieľ poskytnúť priestor najmä amatérskym výtvarníkom, hudobníkom, divadelníkom, a podobne. V II. ročníku festivalu je nosnou časťou spolupráca spolupráca s partnerskými mestami. V rámci festivalu sú naplánované nasledovné aktivity:
Urbánny vý(ú)let, ktorého cieľom je priniesť návštevníkom predovšetkým urbánne umelecké prejavy, pozostávajúce z urbánnych hier, graffiti, maľbe a kresbe na veľkoplošných výkresoch, maľovaní farebnými kriedami ´Detský chodník´, bodypaintingu a facepaintingu.
2Ufiesta prináša predstavenia troch druhov umení – divadla, hudby a tanca v podaní umeleckých súborov z partnerských miest mesta Brezová pod Bradlom. Pohořelice, Břeclav, Kočovce.
Projekt Oppidum plánujeme realizovať pri príležitosti 300. výročia vyhlásenia tohto mesta ako oppida, ktorým na základe historických udalostí v roku 1709 získala Brezová privilégium zemepanského mestečka s právom trikrát ročne konať jarmok. Projekt Oppidum pozostáva z troch častí: predjarmočná zábava, Brezofský jarmek, jarmočná zábava, zahŕňajúc v sebe usporiadanie tradičného Brezofského jarmeku v dobovom stvárnení s tradičnými kultúrnymi predstaveniami, ale aj hudobné koncerty, ukážky tradičných remesiel, tradičnú brezovskú kuchyňu. Tie sú obohatené o nové predstavenia, ako napr. stredoveká kuchyňa, ukážky dobových kostýmov, predstavenia historického šermu s divadlom, rytiersky turnaj.
Projekt Ikona Štefánik je súborom kultúrno - spoločenských podujatí za účelom pripomenutia si 90. výročia úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika. Realizácia aktivít je rozvrhnutá do piatich dní.

ORRaM