Zo života klubu dôchodcov

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2009_01(január), Vydané dňa: 22. 02. 2009

V stredu 10. 12. sa uskutočnilo stretnutie členov výboru klubu. V nedeľu 14. 12. členky výboru varili vianočnú kapustnicu, zdobili stromček a pripravovali priestory klubu na vianočné posedenie, ktoré bolo v pondelok 15. 12. Vedúca klubu O. Allinová privítala hostí: JUDr. Annu Dankovú – primátorku mesta, Bc Evu Ušiakovú – vedúcu OSŠaK, Mgr. Líviu Lichancovú – miestnu evanjelickú farárku aj s manželom, Mgr. Lukáša Šlosára - rímsko-katolíckeho farára a všetkých prítomných dôchodcov. Po kultúrnom programe a príhovoroch hostí si

pochutnali na oblátke s medom, kapustnici, makovníkoch, orechovníkoch a iných dobrotách. Po večeri všetci prítomní dostali balíček s ovocím.
Výbor klubu želá do nového roku všetkým svojim členom a všetkým obyvateľom mesta: Sedem úspešných dní v každom týždni, päťdesiattri týždňov naplnených láskou, dvanásť mesiacov pevného zdravia a šťastie po celý rok.
6. 1. sa zišli členovia výboru aby pripravili návrh plánu práce na rok 2009. 21. 1. bola prerokovaná príprava výročnej členskej schôdze, ktorá sa uskutočnila 28. 1., bola zároveň aj výročnou členskou schôdzou JDS. Vedúca klubu O. Allinová privítala p. E. Ušiakovú a všetkých prítomných, ktorých bolo 70 zo všetkých 124 registrovaných členov. Predsedníčka výboru klubu p. Al. Poláčková prečítala hodnotiacu správu o činnosti klubu za rok 2008, správu o činnosti JDS prečítala p. Al. Mikulinová. O hospodárení a stave pokladne podala informácie pokladníčka Z. Závodná. Návrh plánu práce na rok 2009 predložila p. O. Allinová. Potom bol predložený návrh členov výboru KD v zložení: Al. Potúčková, Al. Mikulinová, M. Reptová, A. Reptová, B. Reptová, A. Kubicová, Z.Závodná, J. Kopecká, A. Poliaková, V. Poláková. Za zástupkyňu členov JDS do okresného výboru v Myjave bola navrhnutá A. Kubicova. V diskusii sa p. O. Bôžiková zaujímala o využitie finančných prostriedkov získaných z predajných akcii a prenájmu klubu pri rôznych príležitostiach. Podrobné informácie podali p. Závodná a Allinová. Finančné prostiedky boli využité na úpravy priestorov klubu, zakúpenie nového sporáka, chladničky, mikrovlnky, nových tanierov, pohárov, príborov, stolov, stoličiek a damašku na obrusy. Do diskusie sa zapojila aj vedúca OSŠaK p. Ušiaková, ktorá kladne zhodnotila činnosť klubu, poďakovala jeho vedúcej za aktívny a tvorivý prístup v práci a zaželala veľa elánu a síl pri rozvíjaní klubovej činnosti.
V piatok 30. 1. sa uskutočnila beseda s príslušníkom mestskej polície, ktorý informoval o novom cestnom zákone. Na záver besedy rozdal prítomným reflexné pásky pre zlepšenie viditeľnosti chodcov vo večerných hodinách.

AK