Sociálne služby po novom

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2009_01(január), Vydané dňa: 22. 02. 2009

Odd. sociálne, školstva a kultúry upozorňuje na nový zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 2009.
Dôležitým druhom sociálnych služieb sú služby pre ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom a pre dôchodcov. Sú poskytované v rôznych zariadeniach, ale aj formou osobitných sociálnych služieb. Medzi
sociálne služby, ktoré by mali riešiť nepriaznivú situáciu občana z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu


alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, patrí:

1. poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre osoby odkázané na pomoc inej osoby a pre osoby v dôchodkovom veku (zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie),
2. opatrovateľská služba,
3. prepravná služba,
4. sprievodcovská služba a predčitateľská služba,
5. tlmočnícka služba,
6. sprostredkovanie osobnej asistencie,
7. požičiavanie pomôcok.

Bližšie informácie o novom zákone získate na oddelení sociálnom, školstva a kultúry Mestského úradu Brezová pod Bradlom, č. t. 034/69 42232.