Informácia pre voličov

Autor: Terézia Malková <malkova(at)brezova.sk>, Téma: 2009_01(január), Vydané dňa: 22. 02. 2009

Mesto Brezová pod Bradlom podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná v sobotu 21. marca 2009 od 7.00 hod. do 22.00 hod. v budove Základnej školy vBrezovej pod Bradlom, Dolné lúky.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasovoprávnených voličov, bude sa druhé kolo voľby konať v sobotu 4. apríla 2009 od 7.00 hod. do 22.00 hod.
Na vykonanie voľby prezidenta sú v podmienkach nášho mesta vytvorené štyri volebné okrsky. Oprávneným voličom budú zaslané oznámenia o zápise do zoznamu oprávnených voličov, o čase a mieste konania voľby prezidenta.
Ďalšie informácie o voľbe prezidenta Slovenskej republiky postupne zverejníme na úradnej tabuli mesta.

Ing. Alžbeta Karlíková, odd. VVS