Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2009

Autor: Terézia Malková <malkova(at)brezova.sk>, Téma: 2009_01(január), Vydané dňa: 22. 02. 2009

V súvislosti s prechodom na euro boli uzneseniami MsZ schválené všeobecne záväzné nariadenia, ktorými sa menia sadzby miestnych daní a poplatkov na sumy určené v mene euro. Znenia uvedených VzN č.6/2008, 7/2008 a 8/2008 sú dostupné na internetovej stánke www.brezova.sk. V priebehu roka 2009 budú miestne dane a miestny poplatok za KO a DSO vyrubené v príslušnej výške platobnými výmermi.
Upozorňujeme majiteľov a držiteľov psov, ktorí vlastnili psa v roku 2008 na skutočnosť, že v roku 2009 im


 nebude miestna daň za psa vyrubená platobným výmerom, ale majiteľ resp. držiteľ psa ju je povinný uhradiť do konca januára 2009 vo výške určenej vo VzN č.7/2008 pod variabilným symbolom uvedeným na platobnom výmere na rok 2008 na číslo bankového účtu 4602539001/5600 (bankovým prevodom alebo vkladom do pokladne DEXIA banky Slovensko) alebo v hotovosti v pokladni MsÚ Brezová pod Bradlom.
Všetky zmeny týkajúce sa skutočností ovplyvňujúcich určenie výšky miestnych daní a poplatkov je potrebné písomne oznamovať MsÚ Brezová pod Bradlom – oddeleniu finančnému, správy daní a poplatkov. Formuláre na ohlásenie zmien sú dostupné na internetovej stránke mesta www.brezova.sk v sekcii Dokumenty, na stiahnutie.
Zároveň upozorňujeme fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktorým bola vyrubená miestna daň (daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva) alebo miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a ktoré neuhradili vyrubenú daň za predchádzajúce obdobia na povinnosť uhradiť tieto v čo najskoršom termíne. Platbu je potrebné realizovať na základe platobných výmerov, ktorými boli miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrubené a ktoré boli jednotlivým právnickým a fyzickým osobám doručené. Platby je možné uhrádzať bankovým prevodom alebo vkladom do pokladne Dexia banky Slovensko na číslo bankového účtu 4602539001/5600 alebo do pokladne MsÚ Brezová pod Bradlom. V prípade nejasností je možné kontaktovať pracovníčky MsÚ p. Húškovú – daň za psa, verejné priestranstvo, poplatok za KO a DSO - tel.č.: 034/6942228, mail: huskova@brezova.sk, I. poschodie MsÚ Brezová pod Bradlom, č. dverí 15 alebo Ing. Nemcovú a p. Mosnáčkovú – daň z nehnuteľnosti - tel.č.: 034/6942222, mail: nemcova@brezova.sk, mosnackova@brezova.sk, I. poschodie MsÚ Brezová pod Bradlom, č. dverí 11.
Opätovne upozorňujeme právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktorým bol zavedený množstvový zber komunálnych odpadov na povinnosť uhradiť poplatok za skutočný objem vyprodukovaného odpadu za obdobie od jeho zavedenia do konca roka 2008.
V zmysle § 81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO v znení neskorších predpisov sa pri množstvovom zbere poplatok nevyrubuje platobným výmerom. Poplatok je potrebné uhradiť na základe dokladov o skutočne vyprodukovanom objeme komunálneho odpadu do pokladne MsÚ Brezová pod Bradlom. V roku 2009 bude výška poplatku za množstvový zber fakturovaná.

Ing. Jana Nosková
vedúca oddelenia finančného, správy daní a poplatkov