Hetech Services informuje

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_11(dvojčíslo), Vydané dňa: 20. 12. 2008

Vážení občania,
radi by sme vás informovali o zámeroch našej spoločnosti v oblasti výroby a dodávok tepla, ako aj o aktuálnej situácii v tejto oblasti.
Najskôr sa pokúsime o krátku rekapituláciu. Mesto Brezová pod Bradlom vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž na prenájom tepelného hospodárstva. Naša spoločnosť v tejto súťaži uspela a podpísala zmluvu s mestom.
Základom našej ponuky bola rekonštrukcia technologických zariadení s cieľom výrazne zmeniť palivovú základňu. V


súčasnosti je výroba tepla založená výhradne na spaľovaní zemného plynu. Palivo je rozhodujúcim faktorom, ovplyvňujúcim výslednú cenu tepla. Po analýze potrieb sme predložili podnikateľský a investičný zámer, ktorý riešil rekonštrukciu 2 kotolní. Kotolne budú v rozhodujúcej miere spaľovať drevnú štiepku, ktorej cena je dlhodobo stabilná a výhodnejšia ako cena zemného plynu, ktorá takmer nepretržite rastie. Náš zámer vychádzal z podrobných prepočtov a spolu s nezávislou analýzou potvrdil dlhodobú výhodnosť tohto konceptu. Nehovoriac o tom, že využitím domácej suroviny podporíme lokálnych podnikateľov a vytvoríme dodatočné pracovné príležitosti. Po zrealizovaní celej investície predpokladáme vyrobiť asi 85% tepla spaľovaním drevnej štiepky.
Vzhľadom na skutočnosť, že mesto deklarovalo vlastníctvo len časti majetku, naša ponuka riešila aj náhradu technológie, ktorá bola potrebná na dodávku tepla v tzv. špičke. Realizácia tejto investície však nebola časovo realizovateľná počas tohto roku. Preto sme vstúpili do rokovania s aktuálnym prevádzkovateľom, Bytovým podnikom Brezová, s.r.o. Cieľom týchto rokovaní bola bezproblémová dodávka tepla pri zmene operátora. Postupne sme navrhli Bytovému podniku nasledovné riešenia:
1. Odpredaj technológie, u ktorej konatelia deklarovali vlastníctvo Bytového podniku.
2. Naša spoločnosť prejavila záujem si tieto zariadenia dočasne prenajať.
3. Ako variantné riešenie sme ponúkli prenájom priestorov, v ktorých sa spomínaná technológia nachádza.
Všetky naše návrhy boli odmietnuté a ako protinávrh nám spoločnosť navrhla, aby sme im všetko, čo sme na základe verejnej súťaže a zmluvy s mestom dostali do prenájmu, prenajali na 20 rokov!!! Takýto návrh, ako iste všetci uznáte, sme nemohli akceptovať, lebo by medziiným poprel princípy vyhlásenej súťaže a z našej spoločnosti by spravil fakturanta nájomného pre mesto.
Zároveň chceme zdôrazniť, že nám, ako budúcemu prevádzkovateľovi, nebol umožnený vstup do kotolní. V zásade mesto a naša spoločnosť chceli zabezpečiť dosiahnutie spoločného cieľa - umožniť projektantom pripraviť projektovú dokumentáciu. Naša spoločnosť totiž pri rekonštrukcii kotolní chcela využiť nenávratný finančný príspevok, teda prostriedky z eurofondov. Investícia v meste Brezová pod Bradlom môže byť z týchto zdrojov krytá až do výšky 40 % a bola by škoda ich nevyužiť. Tu treba zdôrazniť, že využitie dotačných zdrojov umožní ešte lepšiu cenu tepla, než sme uvádzali v našom zámere. Keďže uzávierka žiadostí v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia je už v januári, nemáme možnosť v tejto fáze využiť uvedené zdroje. Aj vďaka tomu bude investícia neskôr, alebo bez možnosti využitia financovania z „európskych peňazí“.
Samozrejme, naša spoločnosť bude svoj zámer realizovať, či už s využitím dotácií, alebo bez nich. Aby sme predišli kuloárnym rečiam, zdôrazňujeme, že cena, ktorú sme deklarovali v našom návrhu, nepredpokladala použitie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie a tak ich prípadné využitie vytvára reálnu možnosť na dosiahnutie ešte lepšej ceny tepla pre koncového spotrebiteľa, než s akou kalkulujeme v pripravovanom zámere.
Všetky kroky, ktoré naša spoločnosť vykonala a ďalej vyvíja, vedú k jedinému. Aby bola zabezpečená bezproblémová a kontinuálna dodávka tepla a sme presvedčení o tom, že výsledkom našej spoločnej snahy bude spokojný spotrebiteľ.
Na záver chceme všetkým čitateľom Noviniek spod Bradla a všetkým občanom malebného mestečka Brezová pod Bradlom zaželať príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku 2009 veľa zdravia, šťastia a úspechov.

Ing. Miroslav Pajchl
riaditeľ divízie výroby a rozvodu tepla
Hetech Services, a.s