Rekonštrukcia kotolní v Brezovej pod Bradlom s dopadom na cenu tepla

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_09(september), Zdroj: MsÚ Brezová p. Br., Vydané dňa: 17. 10. 2008

Vedenie mesta Brezová pod Bradlom sleduje vývoj cien energií a ich dopad na obyvateľov. Aj s vedomím potreby riešiť nepriaznivý vývoj vyhlásilo mesto verejnú obchodnú súťaž na prenájom tepelného hospodárstva s akcentom na investície a cenu tepla. Našou snahou bolo aj využitie domácich zdrojov a nahradenie dovážaného plynu tuzemským palivom.
Víťazný návrh predložila skupina pod vedením spoločnosti Hetech Services, a.s. Ich návrh bol v súlade so zámermi


mesta a je v súlade s modernými trendami v dodávke tepla.
Občanov zaujíma okrem toho, aby si bez problémov mohli zakúriť, či osprchovať sa, aj to, koľko za to zaplatia. Preto je dobre si povedať, čo je to cena tepla a ako sa kalkulujú náklady.
Cena tepla je schvaľovaná Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a musí byť v súlade s aktuálne platným výnosom. Cena sú v skutočnosti náklady dodávateľa tepla a primeraný zisk, ktorého výška je regulovaná. Pre rok 2008 je pre spracovanie kalkulácie ceny, ako aj pre výpočet skutočnej ceny po skončení obdobia, záväzný Výnos ÚRSO č. 6/2007. Cena tepla má 2 zložky. Sú to:

1. variabilná zložka, ktorá je tvorená nákladmi na palivá, energie, technologické hmoty, či dopravu paliva. Táto zložka závisí od cien vstupov a výrobca tepla ju môže čiastočne ovplyvniť zvyšovaním účinnosti zariadení. Zásadné ovplyvnenie tejto zložky je možné cez zmenu palivovej základne. Súčasný vývoj cien ropy spôsobuje enormný nárast cien zemného plynu a sprostredkovane aj ceny tepla tam, kde je vyrábané na tejto báze. Výrobca, či dodávateľ tepla premieta tieto zvýšené náklady do ceny s cieľom neprerobiť na variabilnej zložke. Treba zdôrazniť, že po skončení kalendárneho roka sa robí zúčtovanie ceny (každej zložky osobitne) a v prípade, že skutočná (priemerná) cena je nižšia, ako bola kalkulovaná (priemerná), dodávateľ je povinný rozdiel dobropisovať, ak je skutočná cena vyššia, dofakturovať nemôže a rozdiel je na úkor jeho zisku.

2. fixná zložka, v ktorej sa odrážajú náklady za mzdy, prevádzkové náklady, opravy, odpisy investícií, úroky za poskytnuté úvery, poistné a pod. Súčasťou ceny je aj regulovaný zisk. Pre fixnú zložku a jej zúčtovanie platia obdobné pravidlá, ako pre zložku variabilnú. Okrem zisku je regulovaná aj položka, ktorá zahŕňa o. i. mzdy, či režijné náklady.

Cenu tepla nemožno automaticky porovnávať. V rôznych mestách, či regiónoch sú aj rôzne podmienky, ktoré ju ovplyvňujú.
Spoločnosť Hetech Services predložila mestu Brezová podnikateľský zámer, ktorého hlavným cieľom je stabilizácia ceny, resp. jej prijateľný rast. Tento cieľ chce zabezpečiť výraznou zmenou palivovej základne s prechodom na spaľovanie drevnej štiepky s použitím výroby z plynu na pokrytie špičkovej potreby tepla v najchladnejších dňoch. Predpokladaný pomer vyrobeného tepla z drevnej štiepky a zemného plynu je cca 86:14, čo výrazne zníži vplyv ceny plynu na celkovú cenu tepla.
Pre potreby súťaže boli použité modelové prepočty na základe súťažných podmienok. Sú to predovšetkým množstvo vyrobených GJ, cena plynu, či drevnej štiepky.
Pri predpokladanom poklese množstva dodaných GJ z dôvodu úsporných opatrení zo strany odberateľov môže prísť k nárastu jednotkovej ceny vo fixnej zložke, nie však k nárastu celkových fixných nákladov! To znamená, že síce odberateľ zaplatí vyššiu jednotkovú cenu, ale za menej GJ, čiže celkový ročný náklad za túto položku neporastie.
Odlišná situácia je vo variabilnej zložke, ktorá je závislá na účinnosti zariadení, ale hlavne na cenách energií (plyn, drevná štiepka, elektrina). Obzvlášť v položke zemný plyn je značný nárast aktuálnej ceny a ani očakávania nie sú optimistické. Oproti tomu pri drevnej štiepke tiež evidujeme cenový nárast, ale neporovnateľne v nižších úrovniach. Preto vzhľadom na uvedený podiel plynu a drevnej štiepky po rekonštrukcii bude cena tepla v Brezovej na výrazne nižšej úrovni, ako je teraz a ako by sa vyvíjala, ak by bolo teplo vyrobené len na báze spaľovania výhradne zemného plynu.
Spoločnosť Hetech Services vo svojom zámere kalkulovala cenu tepla vo výške 504 Sk/GJ bez DPH. Ponuka vychádzala z podmienok súťaže, ktoré predpokladali predaj tepla vo výške 62 000 GJ a cenu zemného plynu 10,98 Sk/m3. Cena drevnej štiepky v ponuke Hetech Services bola 1 450 Sk/t. K dnešnému dňu sa cena drevnej štiepky nezmenila, priemerná cena zemného plynu za rok 2008 sa očakáva vo výške minimálne 12,50 Sk/m3.
Ak premietneme aktuálne ceny plynu a drevnej štiepky do kalkulácie, za predpokladu, že rekonštrukcia je ukončená už v tomto období a zarátame dodatočné nájomné, ktoré pokryje odpisy majetku mesta, cena tepla by bola na úrovni maximálne 570 Sk/GJ bez DPH, čiže po zarátaní určitých rezerv vo vývoji cien predpokladáme cenu tepla do 680 Sk/GJ vrátane DPH, oproti aktuálnej cene vyše 900 Sk/GJ vrátane DPH. Prínos spoluspaľovania drevnej štiepky je evidentný.
Investícia bude realizovaná v najbližšom období, v súčasnosti prebieha príprava a spoločnosť Hetech Services už požiadala o vydanie stavebného povolenia.

MsÚ Brezová p. Br.