Rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na r. 2008 po II. zmene - rozhodujúce vybrané kapitoly

Autor: Terézia Malková <malkova(at)brezova.sk>, Téma: 2008_09(september), Vydané dňa: 17. 10. 2008

II. zmena rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom na rok 2008 bola schválená mestským zastupiteľstvom dňa 25. 9. 2008 uznesením č. 101 /2008 a je v úplnom znení spolu s komentárom zverejnená na internetovej stránke Mesta Brezová pod Bradlom www.brezova.sk

Príjmová časť (v tis. Sk)


- príjmy spolu ............................................. 89 596
v tom:
bežné príjmy
- daň z príjmov (podielové dane) ....................38 000
- daň z nehnuteľnosti ................................... 7 795
- miestne dane a poplatky ............................ 4 572
- príjmy z majetkových účastí a vlastníctva ......4 980
- platby za tovary a služby .............................1 111
- správne poplatky a pokuty ...........................1 000
- vlastné príjmy rozpočtových organizácií .......... 650
- iné bežné príjmy ........................................... 682
- bežné granty a transfery ............................17 043
kapitálové príjmy
- predaj budov .............................................. 1 100
- predaj pozemkov .......................................... 300
príjmy z finančných operácií
- prevod zostatku hospodárenia z rez. fondu ..11 908
- prevod nevyčerpaných prostriedkov z min. roku 205
- prevod z fondu rozvoja bývania ....................... 250

Výdavková časť (v tis. Sk)
- výdavky spolu .........................................89 207
v tom:
bežné výdavky
- výdavky verejnej správy ..............................15 571
- finančná oblasť ............................................ 330
- mestská polícia ..........................................2 785
- hasičský zbor ............................................1 535
- správa a údržba ciest ..................................1 007
- odpadové hospodárstvo ................................. 335
- bývanie a obč. vybavenosť............................2 140
- zdravotné stredisko ...................................... 495
- rekreačné a športové služby ........................1 100
- mestská knižnica .......................................1 021
- mestské kultúrne stredisko .......................... 720
- vysielacie a vydavateľské služby ................... 800
- kultúra, obrady, príspevky na kultúru a
  cirkvám.................................................... 1 825

- materské školy a školské jedálne pri MŠ ... 6 778
- základná škola (vrátane ŠJ a ŠKD) ...........19 146
- základná umelecká škola ......................... 4 747
- centrum voľného času ................................. 592
- sociálna oblasť (KD, ZOS, stavovanie dôchodcov,
  opatrovateľská služba, sociálna pomoc, dávky
  v hmotnej núdzi, ubytovňa Piešťanská ul. .. 1 687

- príspevok technickým službám ............  ....7 245
- ostatné bežné výdavky .............................1 143
kapitálové výdavky
- výdavky verejnej správy ............................1 065
- príspevok technickým službám .................. 120
- mestská polícia .......................................... 85
- hasičský zbor .......................................... 245
- správa a údržba ciest ..............................5 500
- chata Bradlo ............................................ 200
- odpadové hospodárstvo ............................1 650
- bývanie a obč. vybavenosť.........................5 505
- zdravotné stredisko ................................... 450
- náboženské s spoločenské služby ...........1 000
- školstvo .................................................1 915
finančné operácie
- splácanie úverov a leasingu ....................... 470
                                                                                               
Ing. Jana Nosková – ved. odd. finančného, správy daní a poplatkov