Otvorenie školského roku v ZUŠ

Autor: Jana Kazičková <janakazickovazus(at)zoznam.sk>, Téma: 2008_08(august), Vydané dňa: 18. 09. 2008

Nové plastové dvere vstupnej haly a spoločenskej sály ZUŠ v našom meste, aj s vynovenou triedou výtvarného odboru, privítali žiakov školy 2. 9. 2008 o 14.00 hod. Za účasti zástupcov zriaďovateľa školy Bc. Mariana Gavlasa a Bc. Evy Ušiakovej spolu so zástupkyňou mestského zastupiteľstva Mgr. Alžbetou Rechtorisovou sa žiaci dozvedeli inštrukcie potrebné pre hladký priebeh vyučovania vo všetkých študijných odboroch a predmetoch. Okremvyučujúcich v minulých školských rokoch sa zoznámili s novými učiteľmi, ktorí rozširujú vyučované predmety o štúdium moderného tanca a počítačovú grafiku - digitálnu fotografiu. Tanečný odbor posilnila Hana Valová a výtvarný odbor Mgr.art Ján Mikulčík. Smerovanie školy zamerané na rozvoj a udržiavanie regionálnej kultúry sa ani vzhľadom na nový školský zákon nemení. Tak ako doteraz, hoci s inou klasifikačnou stupnicou, budú žiaci školy podľa svojich individuálnych schopností a možností získavať vedomosti a zručnosti čo možno najviac hravou a tvorivou formou prístupu k výučbe. Talent, usilovnosť a vnútorná túžba sebavyjadrenia, tri potrebné predpoklady k úspešnému štúdiu, budú potrebné aj v plnení úloh nového školského vzdelávacieho programu. Snahou vyučujúcich bolo a bude, aby všetci žiaci školy získavali čo možno najkomplexnejší pohľad na umenie a aktívne i pasívne sa zapájali do kultúrneho diania nielen v škole. Praktické využitie svojich tvorivých aktivít má priniesť radosť a vzdelanie nielen tým, ktorí chcú v študijnom predmete pokračovať na stredných a vysokých školách, ale všetkým vnímateľom umenia, ktorí sa o umenie zaujímajú. Pozývame teda už teraz na všetky pripravované akcie školy, stretnutia s profesionálnymi hudobníkmi, výtvarníkmi, básnikmi, na výstavy bývalých žiakov školy a tradičné koncerty a výstavy, ktoré budú vopred vždy zverejnené. Prvou prezentáciou žiakov školy bude výstava VO s názvom Prázdninové nápady - otvorená 18. 9. 2008 o 15.00 hod. v spoločenskej sále školy. Výstava potrvá do 20.10.2008. Kolegom, žiakom školy, rodičom i všetkým spolupracujúcim organizáciám želám do plnenia úloh tohto školského roku veľa úspechov, tvorivých a podnetných nápadov a úspešných realizácií.

Jana Kazičková