Rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na r. 2008 po I. zmene - rozhodujúce vybrané kapitoly

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_07(júl), Vydané dňa: 13. 08. 2008

I. zmena rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom na rok 2008 bola schválená mestským zastupiteľstvom dňa 10.7.2008 uznesením č. 87/2008 a je v úplnom znení spolu s komentárom zverejnená na internetovej stránke Mesta Brezová pod Bradlom www.brezova.sk

Príjmová časť (v tis. Sk)- príjmy spolu ................................................ 89 111
v tom:
bežné príjmy
    - daň z príjmov (podielové dane) .................. 38 000
    - daň z nehnuteľnosti .................................. 7 795
    - miestne dane a poplatky ........................... 4 572
    - príjmy z majetkových účastí a vlastníctva .... 4 980
    - platby za tovary a služby ........................... 1 111
    - správne poplatky a pokuty ......................... 1 000
    - vlastné príjmy rozpočtových organizácií ......... 650
    - iné bežné príjmy ......................................... 682
    - bežné granty a transfery ......................... 16 558
kapitálové príjmy
    - predaj budov ............................................ 1 100
    - predaj pozemkov ........................................ 300
príjmy z finančných operácií
    - prevod zostatku hospodárenia z rez. fondu 11 908
    - prevod nevyčerpan. prostriedkov z min. roku.. 205
    - prevod z fondu rozvoja bývania ..................... 250

Výdavková časť (v tis. Sk)
- výdavky spolu ............................................ 88 735
v tom:
bežné výdavky
    - výdavky verejnej správy ........................... 15 571
    - finančná oblasť .......................................... 330
    - mestská polícia ....................................... 2 785
    - hasičský zbor ......................................... 1 535
    - správa a údržba ciest ................................. 580
    - odpadové hospodárstvo .............................. 335
    - bývanie a obč. vybavenosť........................ 3 340
    - zdravotné stredisko .................................... 495
    - rekreačné a športové služby ........................ 1 100
    - mestská knižnica ....................................... 1 021
    - mestské kultúrne stredisko ............................ 720
    - vysielacie a vydavateľské služby .................... 800
    - kultúra, obrady, príspevky na kultúru ............ 1 880
    - materské školy a školské jedálne pri MŠ ..... 6 778
    - základná škola (vrátane ŠJ a ŠKD) ............ 19 146
    - základná umelecká škola ........................... 4 707
    - centrum voľného času .................................. 592
    - sociálna oblasť (KD, ZOS, stavovanie dôchodcov, opatrovateľská služba, sociálna pomoc, dávky v hmotnej
      núdzi, ubytovňa Piešťanská ul.) .................. 1 467

    - príspevok Technickým službám .................. 7 245
    - ostatné bežné výdavky .............................. 1 143
kapitálové výdavky
    - výdavky verejnej správy ............................. 1 145
    - príspevok Technickým službám .................... 120
    - mestská polícia ............................................ 85
    - hasičský zbor ............................................. 245
    - správa a údržba ciest ............................... 6 300
    - chata Bradlo .............................................. 200
    - odpadové hospodárstvo ............................ 1 650
    - bývanie a obč. vybavenosť......................... 3 435
    - zdravotné stredisko .................................... 600
    - náboženské s spoločenské služby ........... 1 000
    - školstvo ................................................. 1 915
finančné operácie
    - splácanie úverov a leasingu ........................ 470

Ing. Jana Nosková,
ved. odd. finančného, správy daní a poplatkov