Výber z aktivít radnice

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_07(júl), Vydané dňa: 13. 08. 2008

3. 7. 2008
Návšteva pracovníka Ministerstva školstva SR, z podnetu ministra školstva, u primátorky JUDr. Anny Dankovej za účelom objektívneho posúdenia situácie vo veci návrhu VÚC Trenčín na zrušenie Združenej strednej školy M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom.


6. 7. 2008
Účasť JUDr. Anny Dankovej, primátorky mesta, a Bc. Evy Ušiakovej, vedúcej oddelenia sociálneho, školstva a kultúry, na spomienkovej slávnosti pri príležitosti výročia upálenia majstra Jána Husa.

7. 7. 2008
Návšteva riaditeľa Správy ciest z Trenčína u primátorky JUDr. Anny Dankovej, počas ktorej si okrem rokovania na mestskom úrade prezreli aj úseky štátnej cesty v meste, ktoré si vyžadujú generálnu opravu.

10. 7. 2008
Návšteva riaditeľa Migračného úradu Ministerstva vnútra SR u primátorky JUDr. Anny Dankovej za účelom informovania o rekonštrukcii Pobytového tábora MV SR v Brezovej pod Bradlom.

11. 7. 2008
Účasť prednostu MsÚ Bc. Mariana Gavlasa, člena prípravného výboru, na zasadnutí prípravného výboru Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine.

15. 7. 2008
Pracovné rokovanie zástupcov MsÚ so zástupcom firmy RIS Senica ohľadne predĺženia zmluvy na vysielanie TV Brezová.

17. 7. 2008
Návšteva pracovníčok Trenčianskeho samosprávneho kraja, odboru dopravy, u prednostu MsÚ Bc. Mariana Gavlasa pri príležitosti kontroly stavu informačných tabúľ na autobusovej stanici, počas ktorej im boli tlmočené pripomienky a sťažnosti obyvateľov.

20. 7. 2008
Účasť primátorky JUDr. Anny Dankovej na futbalovom turnaji o Pohár primátorky mesta Brezová pod Bradlom, kde na záver odovzadala pohár víťazom – družstvu Brezovej pod Bradlom.

21. 7. 2008
Účasť primátorky JUDr. Anny Dankovej na oslavách 128. výročia narodenia M. R. Štefánika, ktoré boli organizované pod záštitou ministra obrany, v Košariskách.

Rokovnie prednostu MsÚ Bc. Mariana Gavlasa s organizátormi cyklistických pretekov GP Bradlo 2008 o spolupráci s mestom Brezová pod Bradlom pri organizácii a zabezpečení príchodu účastníkov na Bradlo.

26. 7. 2008
Účasť primátorky JUDr. Anny Dankovej na slávnostnom odovzdaní cien víťazovi GP Bradlo 2008, kde odovzdala cenu za mesto Brezová pod Bradlom. Akcie sa zúčastnili viacerí zamestnanci mestského úradu, ktorí pomáhali organizátorom pretekov.

27. 7. 2008
Delegácia mesta v zložení JUDr. Anna Danková, primátorka mesta, Bc. Marian Gavlas, prednosta MsÚ, a Bc. Eva Ušiaková, vedúca oddelenia sociálneho, školstva a kultúry, sa zúčastnili na Slávnostiach bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine, kde položili kyticu kvetov k pamätníku česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti.

29. 7. 2008
Uskutočnilo sa Valné zhromaždenie ŠVS Bradlan, a.s. Brezová pod Bradlom, ktorého sa za akcionára, Mesto Brezová pod Bradlom, zúčastnila JUDr. Anna Danková, primátorka mesta.

Primátorka JUDr. Anna Danková, prednosta MsÚ Bc. Marian Gavlas a pracovníci oddelenia výstavby, územného plánu, životného prostredia a dopravy počas celého mesiaca priebežne kontrolovali a dozerali na priebeh stavebných prác vykonávaných pracovníkmi spoločnosti Skanska a.s. Bratislava, ktorá je dodávateľom stavby „Rekonštrukcia komunikácie a chodníkov na Nám. 7. apríla a Sídl. D. Jurkoviča“.

Soňa Kovačechová