Spomíname

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_07(júl), Vydané dňa: 13. 08. 2008

Bez slovka náznaku
náhleho odchodu,
všetkých si opustil
pre nešťastnú nehodu.28. 7. 2008 uplynulo 30 rokov od tragickej smrti nášho drahého syna, brata a uja Janka Bašniara, ktorý nás náhle a nečakane opustil vo veku 22 rokov.
S láskou spomínajú mama, sestra Eva s rodinou a brat Peter.


Aj keď si odišla,
niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach zostávaš stále s nami.
Už Ti nič nemôžeme dať,
len kytičku na hrob
a tíško spomínať.

Dňa 3. augusta 2008 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mamička a stará mama Anna Závodná, rod. Štefková.
S láskou spomínajú dcéry Oľga a Anna s rodinami a pravnúčik Milanko, pravnučka Peťka.


Dňa 4. augusta 2008 uplynul rok, čo nás opustila naša teta Judita Závodná.
S láskou a úctou spomína rodina Závodná, Valášková a Petrovičová.


Dňa 10. augusta 2008 uplynulo 28 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec, dedko pradedko a svokor Dominik Hanus z Brezovej p. Br.
Kto ste ho poznali a mali radi, spomínajte s nami.
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.


Človek by chcel žiť tak,
aby sa jeho život podobal piesni.
V tlčúcom srdci chcel by skryť
jediný oka svit, vesmír hviezdny,
veci blízke aj nedozerné,

ktoré prúd náhod do cesty nám posiela.
Zatiaľ moja pieseň zadrhla sa,
žiaľ, privčas doznela.
Dňa 11. 8. 2008 uplynie 5 rokov od smrti nášho milovaného syna, brata Ing. Miroslava Babiara, ktorý zomrel vo veku 28 rokov. S bolesťou v srdci a nesmiernou láskou spomínajú rodičia, sestra Michaela, krstní rodičia, rodina Labudová, Turčeková, Foltínová, ostatná rodina, kolegovia z Čestnej stráže ozbrojených síl SR.
Kto ste poznali nášho syna, venujte mu tichú spomienku.


Čas letí, deň s nocou sa míňa,
Tvoja prítomnosť a láska,
nám tu veľmi chýba.
Dňa 16. augusta 2008 uplynie 19 rokov od smrti nášho drahého otca a starého otca Jána Dodrva z Brezovej pod Bradlom.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Spomína dcéra Alena s rodinou.


Mal som vás veľmi rád
a chcel som ešte žiť,
ale prišla chvíľa,
keď som vás musel opustiť.
Neplačte za mnou, moji drahí,

nechajte ma tíško spať,
čo mi bolo súdené, muselo sa stať.
Dňa 24. 8. 2008 si pripomenieme I. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka Jozefa Šustu. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka Judita, dcéra Danka a Eva s rodinami.